m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-11-28 , 15:58:19
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Terenów Publicznych
- adresPodwale 23, 02-261 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 277 05 00
- faks(0-22) 277 05 03
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.ztp.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Łucja Jakóbczyk
- adresZarząd Terenów Publicznych, Podwale 23, 02-261 Warszawa
- lokal9
- telefon(0-22) 277 05 67
- emailzamowienia@ztp.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychStanisław Groszkowski
- adresZarząd Terenów Publicznych, Podwale 23, 02-261 Warszawa
- lokal28
- telefon(0-22) 277 05 44
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Terenów Publicznych, Podwale 23, 02-261 Warszawa
- lokal9
Adres, na który należy przesyłać ofertyZarząd Terenów Publicznych, Podwale 23, 02-261 Warszawa
- lokalKancelaria
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie prac związanych z remontami awaryjnymi i cząstkowymi jezdni
i chodników w 2019 roku na ulicach gminnych, i pozostałych terenach będących
w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście
m.st. Warszawy.”
Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z remontami awaryjnymi
i cząstkowymi jezdni i chodników w 2018 roku na ulicach gminnych, i pozostałych terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
7.1. Przedmiot zamówienia określają:
7.1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
7.1.3. Wzór umowy stanowiący załącznik nr 13 do SIWZ.
7.1.4. Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 12 do SIWZ.
7.1.5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych załącznik nr 14 do SIWZ
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.23.31.40-2
45.23.31.42-6

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2019-01-01, data zakończenia: 2019-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium20000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
9. Warunki udziału w postępowaniu
9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
9.1.1 spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
9.1.1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów,
9.1.1.2. sytuacji ekonomicznej i finansowej,
9.1.1.3. zdolności technicznej lub zawodowej.
9.1.2. nie podlegają wykluczeniu,
9.2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, gdy Wykonawca w ramach:
9.2.1. zdolności technicznej lub zawodowej:

a) wykazał wykonanie w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 4 (czterech) zamówień w zakresie remontów nawierzchni drogowych, w tym minimum 2 (dwóch) dotyczących remontów cząstkowych, o łącznych powierzchniach remontowanych jezdni i chodników min. 5 000 m2 w każdym zamówieniu, każda z 4 (czterech) realizacji musi zawierać udział nawierzchni bitumicznych w ilości min. 1 000 m2.
Ponadto Wykonawca załączy dowody potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

b) dysponuje odpowiednim sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tym sprzętem.
Minimalne wymagania sprzętowe to:
- rozściełacz do masy bitumicznej - 1 szt.
- walce: stalowy i ogumiony - po 1 szt.
- kotły do asfaltu lanego - 2 szt.
- recykler - 1 szt.
- koparko – ładowarka - 1 szt.
- samochód z dźwigiem HDS - 1 szt.
- samochód wywrotka - 1 szt.
- samochody dostawcze - 2 szt.
- zagęszczarki płytowe - 2 szt.
- piła do cięcia asfaltu - 1 szt.
c) dysponuje odpowiednimi środkami łączności zapewniającymi natychmiastowe przekazywanie zleceń przez zamawiającego i stałą łączność kierownictwa firmy wykonawcy z brygadami wykonującymi roboty w terenie wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi środkami łączności.
Minimalne wymagania to dysponowanie następującymi środkami łączności:
- telefon stacjonarny czynny w godz. 700 - 1700 - 1 numer
- faks czynny całą dobę do przyjmowania zleceń od zamawiającego - 1 numer
- telefon komórkowy czynny całą dobę - 1 numer.
d) dysponuje odpowiednim oznakowaniem umożliwiającym natychmiastowe zabezpieczenie miejsca awarii nawierzchni drogowych najpóźniej w ciągu 2 godzin od momentu zgłoszenia i prowadzenia prac przez ekipy remontowe w warunkach odbywającego się ruchu pojazdów wraz z informacją o podstawie dysponowania tym oznakowaniem.
Minimalne wymagania to dysponowanie następującym oznakowaniem:
- tablice prowadzące U-3c i U-3d (jodły) – po 6 szt. o długości 180 cm każda
- znaki A-14 „roboty drogowe” - 10 szt.
- znaki A-12b, A-12c „zwężenie jezdni” (lewe, prawe) - po 5 szt.
- zapory drogowe U-20a - 50 m.
- lampy pulsujące z własnym zasilaniem - 6 szt.
- tablice kierujące U-6a, U-6b - po 15 szt.
e) dysponuje minimum 2 osobami posiadającymi uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie drogowym w zakresie kierowania robotami dla osób pełniących funkcję kierownika i zastępcy kierownika robót z podaniem zakresu wykonywanych przez nie czynności przy wykonywaniu zamówienia oraz podanie informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.

9.2.2 wykazania się sytuacją ekonomiczną i finansową:
a) osiągnął w okresie ostatniego roku obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, przychód ze sprzedaży produktów (dla Wykonawców prowadzących pełną księgowość) lub przychód z działalności (dla Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania bilansu) minimum łącznie w ww. okresie 2 000 000,00 złotych (słownie złotych: dwa miliony).
oraz gdy złoży prawidłowo dokumenty wymienione w pkt 10 SIWZ.
9.3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy.

10. Oświadczenia lub dokumenty wymagane w postępowaniu:

10.1. Oferta powinna składać się z:
a) wypełnionego Formularza Ofertowego Wykonawcy o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ;
b) kosztorysu ofertowego zgodnego z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 12 SIWZ

10.2. Ponadto do oferty należy załączyć:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ,
b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ,
c) dokument potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty,
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
2) długość udzielonej rękojmi liczona w miesiącach (24, 30 lub 36 miesięcy20 %
3) zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze 20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-12-12
Cena: 5,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: Banku Handlowym w Warszawie S. A. Nr: 69103015080000000550890054
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.ztp.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-12-12 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-12-12, 10:15, siedziba zamawiającego
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-11-28


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |