m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPowyżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-11-29 , 07:58:42
I Zamawiający
ZamawiającyCENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH SPOŁECZNA WARSZAWA
- adresZofii Nałkowskiej 11, 01-886 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 277 49 70
- faks(0-22)
- e-mailcus@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.centrumuslugspolecznych.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Maria Pańczyk
- adresCENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH SPOŁECZNA WARSZAWA, Zofii Nałkowskiej 11, 01-886 Warszawa
- lokal1
- telefon(0-22) 277 49 82
- emailmpanczyk@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMaria Pańczyk
- adresCENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH SPOŁECZNA WARSZAWA, Zofii Nałkowskiej 11, 01-886 Warszawa
- lokal1
- telefon(0-22) 277 49 82
- emailmpanczyk@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniup. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
„Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych na terenie części Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w okresie 01.02.2019-31.01.2020”
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych na terenie części dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w okresie 1.2.2019-31.1.2020. Świadczenie usług, zwanych dalej „Usługami”, o których mowa w ustawie z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.),realizowanych na rzecz osób, wymagających pomocy w miejscu zamieszkania – podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym (z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi).
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, Dzielnica Ursynów w obszarze Kabaty – Natolin do ul. Płaskowickiej
Główny przedmiot (CPV)85.00.00.00-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2019-02-01, data zakończenia: 2020-01-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium3335,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena50 %
Aspekt społeczny30 %
Stawka godzinowa brutto dla opiekunów10 %
Zastosowanie systemu wsparcia opiekunów10 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2018-12-10
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.centrumuslugspolecznych.um.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2018-12-10 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2018-12-10, 10:15, ul. Z. Nałkowskiej 11, 01-886 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-11-28


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |