m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-11-29 , 07:59:43
I Zamawiający
ZamawiającyStołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o.
- adresMehoffera 72/74, 03-131 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 614-64-42
- faks(0-22) 614-64-42
- e-mailbiuro@scol.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.scol.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Adam Stępniewski
- adresStołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o., Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa
- lokal4
- telefon(0-22) 811-06-88 w. 271
- emaila.stepniewski@scol.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAdam Stępniewski
- adresStołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o., Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa
- lokal4
- telefon(0-22) 811-06-88 w. 271
- emaila.stepniewski@scol.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaStołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o., Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa
- lokal4
Adres, na który należy przesyłać ofertyStołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o., Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa
- lokal4
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Sukcesywną dostawę produktów leczniczych na potrzeby pacjentów Stołecznego Centrum Opiekuńczo – Leczniczego Sp. z o.o. w Warszawie
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych na potrzeby pacjentów Stołecznego Centrum Opiekuńczo -Leczniczego Sp. z o.o. w Warszawie. Klasyfikacja dostaw wg. słownika CPV: 33.60.00.00-0 ; ( Produkty farmaceutyczne: 33.61.00.00-9 ÷ 33.69.30.00-4) 2. Szczegółowy zakres i opis poszczególnych części przedmiotu zamówienia ze wskazaniem zamawianych ilości zawarty jest warty jest w załączniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ”.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa
Główny przedmiot (CPV)33.60.00.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania12 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)Data rozpoczęcia: 2019-01-18, data zakończenia: 2020-01-17
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium6000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.Nie podlegają wykluczeniu.
Zamawiający uzna, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie wystąpi, którakolwiek z przesłanek/okoliczności/ wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz ust. 5 pkt 1 z zastrzeżeniem dyspozycji zawartych w art. 24 ust. 7 - 10 Ustawy.
1.1Zamawiający wykluczy wykonawcę z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 w przypadku, jeżeli skutkiem zaistnienia okoliczności wskazanych w tym przepisie [gdy w stosunku, do wykonawcy otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.)] skutkowałoby to brakiem możliwości realizacji przedmiotu zamówienia.
2.Spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu:
2.1Posiadają uprawnień do prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży produktów leczniczych tj.:
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada uprawnienie do prowadzenia działalności w zakresie sprzedaży produktów leczniczych, jeżeli przedłoży kopię aktualnego i ważnego zezwolenia - decyzji administracyjnej na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w trybie art. 74 ustawy z dnia 6 września 2001 r.- Prawo farmaceutyczne.
2.2Posiadają niezbędne zdolności techniczne lub zawodowe (w tym wiedzy i doświadczenia) tj.:
Zamawiający uzna że wykonawca posiada niezbędne zdolności zawodowe/doświadczenie, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował minimum 2 dostawy produktów leczniczych na podstawie dwóch odrębnych umów na rzecz dwóch różnych zamawiających o łącznej wartości minimum 350 000,00 zł. brutto.
2.3Znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej /finansowej tj.:
Zamawiający uzna że wykonawca znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna minimum 200 000,00 zł.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-12-07
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://www.scol.warszawa.pl/przetargi
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-12-07 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-12-07, 10:30, ul. Szubińska 4, 01-958 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-11-28


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |