m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-11-29 , 08:46:57
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
- adresGrębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 835-06-11
- faks(0-22) 835-06-11
- e-mailtechniczny@zbk-bielany.pl
- adres internetowyhttp://zgn-bielany.bip.gov.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Małgorzata Bober
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa
- lokal209
- telefon(0-22) 67 05 301
- emailmalgorzata.bober@zgn-bielany.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychWitold Osuch
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa
- lokal4
- telefon(0-22) 67 05 271
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa
- lokal209
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa
- lokal205
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Konserwacja sanitarna, naprawa i wymiana zużytych elementów instalacji w nieruchomościach będących w 100% własnością m.st Warszawy oraz zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Konserwacja sanitarna, naprawa i wymiana zużytych elementów instalacji w nieruchomościach będących w 100% własnością m.st Warszawy oraz zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.
Zamierzenie 1 – usługi w zakresie konserwacji i napraw instalacji wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz świadczenia usługi pogotowia wodnokanalizacyjnego i cieplnego w budynkach, lokalach mieszkalnych oraz na terenach nieruchomości gruntowych będących w 100% własnością m.st Warszawy oraz zarządzanych przez ZGN.
Zamierzenie 2 – usługi w zakresie konserwacji i napraw instalacji wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz świadczenia usługi pogotowia wodnokanalizacyjnego i cieplnego w budynkach wolnostojących-pawilonach użytkowych oraz w lokalach użytkowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz na terenach nieruchomości gruntowych będących w 100% własnością m.st Warszawy oraz zarządzanych przez ZGN.
Zamierzenie 3 - usługi w zakresie konserwacji i napraw instalacji wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz świadczenia usługi pogotowia wodnokanalizacyjnego i cieplnego w budynku Grębałowska 23/25 – siedziba własna ZGN oraz na terenie nieruchomości gruntowej.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawW lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz na terenach nieruchomości gruntowych będących w 100% własnością m. st. Warszawy zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)50.70.00.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
doświadczenie kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi posiadającego aktualne ubezpieczenie OC do obsługi przedmiotu zamówienia20 %
okres gwarancji20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-12-10
Cena: 0,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: ZGN w Dzielnicy Bielany, ul Grębałowska 23/25 pok.205
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://zgn-bielany.bip.gov.pl/
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-12-10 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-12-10, 10:15, ZGN w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-11-29


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |