m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-11-29 , 12:03:49
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
- adresMarii Kazimiery 1, 01-641 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 832-18-35
- faks(0-22) 833-57-35
- e-mail
- adres internetowy
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Małgorzata Strzelecka
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Marii Kazimiery 1, 01-641 Warszawa
- lokal11
- telefon(22) 833 08 65
- email mstrzelecka@zgnzoliborz.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMałgorzata Strzelecka
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Marii Kazimiery 1, 01-641 Warszawa
- lokal11
- telefon(22) 833 08 65
- email mstrzelecka@zgnzoliborz.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Marii Kazimiery 1, 01-641 Warszawa
- lokal11
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Marii Kazimiery 1, 01-641 Warszawa
- lokal11
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
wykonanie bieżących napraw, konserwacji i usuwanie awarii w branży budowlanej w budynkach znajdujących się w zasobach Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Opis zamówienia
Roboty konserwacyjne ogólnobudowlane będą wykonywane w budynkach mieszkalnych, budynkach i lokalach użytkowych będących własnością m.st. Warszawy. Wszystkie budynki objęte niniejszym zamówieniem znajdują się w zasobach Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawa.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Żoliborz w Warszawie
Główny przedmiot (CPV)45.45.30.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2019-01-01, data zakończenia: 2021-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium10000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 o wartości szacunkowej ok. 311.000,00 zł netto, stanowiących ok. 50% zamówienia podstawowego . 2. W ramach zamówień planuje się udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót, które przewidziane są w zakresie podstawowym. Będzie to wykonanie robót sanitarnych i pogotowia w lokalach mieszkalnych lub użytkowych znajdujących się w budynkach położonych na terenie Dzielnicy Żoliborz. 3. Powyższe zamówienie udzielone zostanie na warunkach nie gorszych od warunków zamówienia podstawowego. 4. Zamawiający udzieli zamówień z art. 67 pkt 6 Prawa zamówień publicznych jeżeli wyniknie taka potrzeba i będzie posiadał środki do ich realizacji 5. Nie należy wliczać do ceny ofertowej niniejszego zamówienia podstawowego robót określonych w rozdz. 9 opisu przedmiotu zamówienia.
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Żoliborz; 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych w ZGN Żoliborz kontakt jod@zgnzoliborz.waw.pl; *; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy ZGN/PZP/28/2018; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Zamawiający: 1) wymaga, zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę dwóch pracowników wykonujących czynności na terenie budowy w zakresie robót zakresie robót ogólnobudowlanych. Wykonawca powinien uzyskać od zatrudnionych pracowników zgodę na dostęp do danych osobowych przez Zamawiającego w celu realizacji umowy. 2) wymaga w dniu podpisania umowy i na każde żądanie w trakcie jej realizacji przedstawienia Zamawiającemu umowy o pracę osób zatrudnionych, o których mowa w ust. 1. 3) zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganej przez Zamawiającego liczby osób na umowę o pracę lub nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów potwierdzających zatrudnienie. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł. Kara będzie naliczana za każdy dzień, w którym Wykonawca nie wypełnił zobowiązania. 4) wymaga przedstawienia kopii umowy o pracę poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę o której mowa w ust. 2, określających: imię i nazwisko pracownika, okres zatrudnienia, wymiar czasu pracy rodzaj wykonywanych robót. Pozostałe dane wykonawca ma obowiązek zanonimizowania. 5) Zamawiający dopuszcza zmiany osób podlegających zatrudnieniu zgodnie z wymogami określonymi w ust. 1. Zmiany te nie stanowią zmian umowy. 6) Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już przez Wykonawcę.
Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że: 1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: 1) posiadają doświadczenie w realizacji co najmniej 2 robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto (każda), obejmujących swym zakresem roboty w branży ogólnobudowlanej prowadzone w istniejących budynkach Wykonawca może wykazać się realizacją zamówień z okresu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; 2) skierują do realizacji zamówienia co najmniej: a) jedną osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej albo inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane wykonawcze, w tej specjalności
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę wspólną. Ten sam wykonawca może być członkiem tylko jednego konsorcjum. 2) oświadczenie, o jakim mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3) Pozostałe dokumenty, formularze i oświadczenia składa pełnomocnik reprezentujący wszystkich wykonawców 4. Wykonawcy polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawia wraz z ofertą: 1) informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o jakim mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-b; 2) zobowiązania tych podmiotów albo inne dokumenty określające w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą; W przypadku, gdy wykonawcę reprezentować będzie pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo (oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza) podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentacji wykonawcy, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.
ZMIANY W UMOWIE 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany, z wyłączeniem sytuacji określonej w ust. 3. 2. Podstawą dokonania zmiany zapisów umowy będzie zmiana przepisów prawnych w zakresie mającym wpływ na wykonanie umowy. 3. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług przyjętej do określenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, która to zmiana zacznie obowiązywać po dniu zawarcia niniejszej umowy, wynagrodzenie Wykonawcy brutto ulegnie odpowiedniej zmianie poprzez zastosowanie zmienionej stawki podatku od towarów i usług. Zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonywanie umowy w okresie od dnia obowiązywania zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej części wynagrodzenia Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami prawa powinna być stosowana zmieniona stawka podatku. 4. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana: 1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017r. poz. 847 z późn.zm.). 2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; oraz gdy zmiana ta lub zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę - zastosowanie mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 5. Wykonawca może przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy najwcześniej w dniu wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę, o której mowa w ust. 4. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia, uzasadnienie zmiany oraz dokumenty potwierdzające wpływ zmiany na koszty wykonania umowy oraz informację, w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, w szczególności: 1) przyjęte w momencie sporządzania oferty zasady kalkulacji kosztów wykonania umowy obejmujących cały okres jej wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętej kalkulacji (np. umowy o pracę, dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń); 2) wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust.4, na wysokość kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę 3) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zasad, których mowa w pkt 1. 6. W terminie 15 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami). 7. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego w jego ocenie wniosku. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy. 8. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy obejmie okres: 1) od dnia wejścia w życie zmiany, o której mowa w ust. 4, jeżeli pisemny wniosek o dokonanie zmiany wpłynie do Zamawiającego w terminie do 60 dni od dnia opublikowania w odpowiednim dzienniku urzędowym aktu prawnego wprowadzającego zmianę 2) od dnia złożenia pisemnego wniosku o dokonanie zmiany, o której mowa w ust. 5 - jeżeli wpłynął on po upływie 60 dni od dnia opublikowania w odpowiednim dzienniku urzędowym aktu prawnego wprowadzającego zmianę. 9. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 1) danych teleadresowych, 2) danych rejestrowych, 3) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii od otrzymania zlecenia 20 %
Gwarancja na wykonane roboty20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-11-30
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zgnzoliborz.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-12-14 godzina 08:45
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-12-14, 09:00, Zakład Gospdarowania Nieruchomościami w dzielnicy Żoliborz ul. Marii Kazimiery 1 w Warszawie, w sekretarjacie
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-11-29


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |