m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-11-29 , 12:08:00
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Wilanów m.st. Warszawy
- adresFranciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 35 33
- faks
- e-mailWilanow.wzz@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.wilanow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Andrzej Topór
- adresDzielnica Wilanów m.st. Warszawy, Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa
- lokal223
- telefon22 44 35 036
- emailatopor@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychBeata Kamieńska
- adresDzielnica Wilanów m.st. Warszawy, Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa
- lokal332
- telefon(0-22) 4435056
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” budynku żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Opis zamówienia
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMIN REALIZACJI
A. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi program funkcjonalno–użytkowy, stanowiący załącznik do SIWZ.
Szczegółowe wymagania, założenia i wytyczne zostały zawarte w programie funkcjonalno–użytkowym.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj budynku żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 102/2, 103, 31 i 32 z obrębu 1-10-25 w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zamówienia”
Obiekt zlokalizowany będzie na terenie Wilanowa, na działkach o numerze ewidencyjnym 102/2, 103, 31 i 32 z obrębu 1-10-25.
Planuje się budowę dwukondygnacyjnego budynku żłobka przeznaczonego dla 150 dzieci wraz niezbędną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, placami zabaw, ogrodzeniami, zielenią i małą architekturą.
Powierzchnia całkowita parteru - 1.203,5m²
Powierzchnia całkowita piętra - 968,8m²
Powierzchnia zabudowy - 1.243,5m²
Liczba kondygnacji - 2
Zakres zamówienia obejmuje:
1. Projekt koncepcyjny;
2. Projekt budowlany (zgodny z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - Dz. U. 2012 Nr 84 poz. 462 z późniejszymi zmianami) wraz z uzgodnieniami wymaganymi do uzyskania pozwolenia na budowę. W ramach projektu należy wykonać projekty przyłączy i sieci zewnętrznych, zgodnie z ustaleniami warunków technicznych zasilania w media;
3. Wykonanie badań geotechnicznych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia;
4. Przygotowanie niezbędnych materiałów do wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu planowanej inwestycji (jeżeli będzie niezbędna);
5. Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126);
6. Projekt instalacji elektrycznych z uwzględnieniem wytycznych INNOGY Stoen Operator zawartych w piśmie 30.11.2017r. (ważne dwa lata);
7. Projekt sieci i przyłączy wod. – kan. z uwzględnieniem wytycznych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji zawartych w piśmie z dnia 02.11.2017r.;
8. Projekt wewnętrznej instalacji gazowej z uwzględnieniem wytycznych przyłączenia do sieci gazowej Polskiej Spółki Gazownictwa z dnia 22.11.2017r. (ważne 24 miesiące od dnia ich wystawienia);
9. Projekt kanalizacji teletechnicznej przyłącza do sieci teletechnicznej z uwzględnieniem wytycznych Orange Polska S. A. zawartych w piśmie z dnia 10.11.2017r.;
10. Projekty wykonawcze we wszystkich branżach;
11. Projekt zagospodarowania infrastruktury technicznej, terenu zieleni i małej architektury;
12. Projekt odwodnienia wykopów budowlanych;
13. Projekt wyposażenia technologicznego kuchni z zapleczem;
14. Projekt wyposażenia budynku w meble, rolety itp. oraz niezbędne urządzenia;
15. Projekt wnętrz poszczególnych pomieszczeń w zakresie kolorystyki ścian, posadzek itp. (w uzgodnieniu z Zamawiającym);
16. Specyfikacje materiałowe do wszystkich projektów branżowych.
17. Kompleksowe wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych i zagospodarowania terenu na podstawie dokumentacji projektowej;
18. Wyposażenie budynku w sprzęt p.poż. i wykonanie instrukcji p.poż. na wypadek pożaru;
19. Wykonanie świadectwa energetycznego budynku po zakończeniu budowy;
20. Wykonanie dokumentacji powykonawczej;
Przedmiot zamówienia obejmuje też między innymi:
• wykonanie wycinki drzew,
• sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót,
• przebudowa drogi dojazdowej na drogę utwardzoną wzdłuż istniejącego przedszkola do miejsc postojowych od strony ulicy Flatta,
• dokonanie rozruchu urządzeń oraz przeszkolenie w ich obsłudze,
• dokonanie kompleksowego przyjęcia obiektu do użytkowania,
• zapewnienie pokrycia nadzorów technicznych prowadzonych przez dostawców, mediów MPWiK, RWE Stoen, itp.,
• inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej budynku i przyłączy,
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego i dostarczenia go najpóźniej w dniu wprowadzenia na budowę.

Terminy realizacji
1. Termin rozpoczęcia realizacji umowy ustala się na dzień podpisania umowy.
2. Termin zakończenia realizacji umowy ustala się na dzień 31.10.2020 r. Przez termin ten rozumie się wykonanie przedmiotu umowy wraz z odbiorem końcowym i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, przy czym:
2.1. Termin przekazania koncepcji architektoniczno - budowlanej - w terminie 1 miesiąca od daty podpisania umowy.
2.2. Termin przekazania projektu budowlanego do pozwolenia na budowę - w terminie 4 miesięcy od daty podpisania umowy.
2.3. Termin przekazania projektów wykonawczych we wszystkich branżach – w terminie 7 miesięcy od daty podpisania umowy.
2.4. Termin przekazania projektu przyłączy – w terminie 8 miesięcy od daty podpisania umowy.
2.5. Termin zakończenia robót budowlanych – do dnia 30.09.2020 r.
2.6. Sprawowanie nadzoru autorskiego od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Klauzule społeczne
1. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie prace przy budowie budynku żłobka do stanu surowego, związane bezpośrednio z realizacją przedmiotu zamówienia z wyłączeniem kadry kierowniczej.
2. Prace ogólnobudowlane, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia – to wszystkie prace przy budowie budynku żłobka do stanu surowego, określone w dokumentacji projektowej, wykonywane bezpośrednio na terenie budowy.
3. Wraz z każdą fakturą Wykonawca będzie składał Zamawiającemu oświadczenie w formie pisemnej, odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy, że osoby które wykonywały czynności, były zatrudnione przez Wykonawcę albo podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie zawierać będzie liczbę osób, które wykonywały te czynności, imiona i nazwiska tych osób, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
4. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych.
5. Niezłożenie przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa powyżej w terminie określonym w Umowie, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę, Postanowienia dotyczące kar umownych stosuje się odpowiednio.

Na podstawie kompletnej wielobranżowej dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia powinien powstać obiekt spełniający wymagania wybranych przepisów związanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
• Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1332, z późn. zm.);
• Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 22 września 2015 roku
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku;
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 736);
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570, z późn. zm.);
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. z 2009 r. Nr 144 poz. 1182);
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);
• Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. Dla przedmiotu zamówienia będzie przeprowadzone postępowanie przetargowe celem wyboru wykonawcy robót budowlanych w oparciu o projekty budowlane i wykonawcze, które są przedmiotem zamówienia przedmiotowego postępowania.
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego,
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowania kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
• Oraz pozostałe niewymienione a obowiązujące akty prawne

B. Termin wykonania zamówienia
Termin zakończenia realizacji umowy: od dnia 31.10.2020 r., przy czym:
- przekazanie koncepcji architektoniczno – budowlanej – w terminie 1 miesiąca od daty podpisania umowy,
- przekazanie projektu budowlanego do pozwolenia na budowę - w terminie 4 miesięcy od daty podpisania umowy,
- przekazanie projektów wykonawczych we wszystkich branżach – w terminie 7 miesięcy od daty podpisania umowy,
- przekazanie uzgodnionych projektów przyłączy – w terminie 8 miesięcy od daty podpisania umowy.
- termin zakończenia robót budowlanych – do dnia 30.09.2020 r.
C. Gwarancja
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres
nie krótszy niż 60 miesięcy.
UWAGA – Rozszerzony okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.
D. Informacja o powtórzeniu zamówień
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
H. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO

Dotyczy danych osobowych osoby fizycznej zbieranych w związku z udziałem tej osoby
w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, uzyskanych bezpośrednio od tej osoby.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
- Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy za pomocą adresu iod@um.warszawa.pl.
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 66/WIR/2018 –Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” budynku żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy.
- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o:
1) art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy,
2) ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z m.st. Warszawą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent m.st. Warszawy
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.
- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
- Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
- Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
- Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO będzie w szczególności:
Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
- wykonawcy będącego osobą fizyczną,
- wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
- pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
- pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);
Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.
Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia

UWAGA! Nastąpiła zmiana warunków udziału w postępowaniu, opisu przedmiotu zamówienia, przewidywanych istotnych zmian postanowień umowy. Szczegółowe informacje o zmianie zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:
http://www.wilanow.pl

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)45.21.00.00-2
Dodatkowe przedmioty (CPV) 71.22.00.00-6
71.32.00.00-7
45.11.12.00-0
45.30.00.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-10-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium100000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

A. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku.
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
c.1) Wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegającą na budowie lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1.000,00 m² każda z robót, przy czym co najmniej jedna z tych robót budowlanych winna być wykonana w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
W przypadku rozbudowy Zamawiający wymaga, aby powierzchnia zabudowy wyłącznie części rozbudowywanej wynosiła co najmniej 1.000,00 m2

„(…) Wykonawca udostępniający swoje zdolności oraz doświadczenie może zatem uczynić to jedynie w zakresie, w którym sam je nabył. Jeśli doświadczenie zostało nabyte w ramach konsorcjum to przekazaniu podlegają zasoby powstałe jedynie w granicach wykonania prac przez dany podmiot. Zasada równego traktowania wykonawców nie dopuszcza, by wykonawca biorący indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegał
na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji (…)” – wyrok sygn. akt KIO 905/17, sygn. Akt KIO 925/17, syng. Akt KIO 933/17, wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-387/14 Esaprojekt.

c.2) osób:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, iż w trakcie realizacji zamówienia dysponować będą, na potrzeby jego prawidłowej realizacji, przynajmniej:
a) jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi, ponadto wskazana osoba winna posiadać co najmniej
5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w trakcie którego pełniła co najmniej raz funkcję kierownika budowy w branży konstrukcyjno–budowlanej przy budowie lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej o powierzchni zabudowy wynoszącej co najmniej 1.000,00 m² oraz
b) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję głównego projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane projektowe w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, ponadto wskazana osoba winna posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte przy projektowaniu w specjalności architektonicznej, w trakcie którego co najmniej raz zaprojektował budowę lub rozbudowę budynku użyteczności publicznej o powierzchni zabudowy wynoszącej co najmniej 1.000,00m², przy czy na podstawie wykonanej przez projektanta dokumentacji uzyskano pozwolenie na budowę.
- W przypadku rozbudowy Zamawiający wymaga, aby powierzchnia zabudowy wyłącznie części rozbudowywanej wynosiła co najmniej 1.000,00 m2
- W przypadku projektu rozbudowy Zamawiający wymaga, aby powierzchnia zabudowy wyłącznie tej części projektowanej wynosiła co najmniej 1.000,00 m2.

UWAGA
- Pod pojęciem „budowa” Zamawiający rozumie wykonanie budynku od podstaw w określonym miejscu, trwale związanego z gruntem, a przez rozbudowę Zamawiający rozumie, wybudowanie nowej części budynku do istniejącej, w wyniku czego powierzchnia zabudowy zwiększy się. Zamawiający nie uznaje za budowę, na potrzeby przedmiotowego postępowania przebudowy i nadbudowy.
- Pod pojęciem „budynku użyteczności publicznej” Zamawiający rozumie budynki przeznaczone na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej z wyłączeniem obiektów o konstrukcji stalowej lub z prefabrykatów wielkogabarytowych typu hale stałe, systemowe, magazyny. Wyłączeniu podlegają również garaże, myjnie samochodowe oraz parkingi wielopoziomowe.
- Pod pojęciem „rozbudowa” Zamawiający rozumie budowę, w wyniku której powstaje nowa część istniejącego już obiektu. W wyniku przeprowadzenia rozbudowy obiektu budowlanego, zwiększa się jego powierzchnia zabudowy.
- W przypadku rozbudowy Zamawiający wymaga, aby powierzchnia zabudowy wyłącznie części rozbudowywanej wynosiła co najmniej 1.000,00 m2
- W przypadku projektu rozbudowy Zamawiający wymaga, aby powierzchnia zabudowy wyłącznie tej części projektowanej wynosiła co najmniej 1.000,00 m2.
- Pod pojęciem „powierzchni zabudowy” Zamawiający rozumie powierzchnię powstałą z wyliczenia zrzutowania obrysu zewnętrznych ścian budynku w stanie wykończeniowym (PN-ISO 9836:2015-12).
- Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy - Inny podmiot, na zasobach którego polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, musi wykazać samodzielnie, że spełnia warunek określony w III.A.1.2)c)c.1) SIWZ.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- warunek określony w III.A.1.2)c)c.1) SIWZ musi być spełniony w całości przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać samodzielnie wymagane doświadczenie, nie podlega sumowaniu doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie),
- warunek określony w III.A.1.2)c)c.2) SIWZ zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie potwierdzi, iż spełnia ww. warunek lub Wykonawcy wspólnie potwierdzą, że spełniają powyższy warunek.

B. Przesłanki wykluczenia Wykonawców

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1pkt 12 – 23 ustawy.
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy.
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie
pkt. III.B.4 SIWZ.
5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

C. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia i innych dokumentów wymaganych w postępowaniu

1. Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu wypełnionego formularza oferty
o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
UWAGA !!!
W przypadku, gdy Wykonawca ubiega się o punkty w kryterium „Doświadczenie głównego projektanta”, „Doświadczenie kierownika budowy”, zobowiązany jest wówczas złożyć wraz z ofertą odpowiednio Załącznik nr 12A i/lub 12B do SIWZ.

2. Ponadto do oferty należy załączyć:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści zgodnej
ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ,
b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, o treści zgodnej
ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ,
c) oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, wraz ze wskazaniem części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz z podaniem firm podwykonawców lub informacją o samodzielnym wykonaniu zamówienia, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ,

d) dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty, w przypadku pełnomocnictwa, do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa potwierdzoną notarialnie; - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
e) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem potwierdzenia wniesienia wadium, w przypadku wnoszenia wadium w innej dopuszczonej formie niż pieniężna, dokument wadium należy dołączyć do oferty w oryginale lub oryginał zdeponować w kasie Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w Wydziale Obsługi Mieszkańców, ul. Franciszka Klimczaka 2,
02-797 Warszawa, a kserokopię potwierdzenia złożenia wadium wraz z kserokopią dokumentu wadium należy dołączyć do oferty;
f) w przypadku gdy Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów, potwierdzającego oddanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane UWAGA - Wykonawca zobowiązany jest wykazać ww. podmiot w oświadczeniu Wykonawcy o podwykonawcach, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ
Wykonawca wykaże, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności:
i. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu
ii. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia
iii. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
iv. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje czynności, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia).
Powyższy dokument należy przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ
UWAGA
W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji
z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w pkt 1 Załącznika nr 8 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Wykonawca, który nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej, może złożyć ww. oświadczenie wraz z ofertą – należy wówczas złożyć ww. oświadczenie o treści określonej w pkt 2 Załącznika nr 8 do SIWZ.

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
3.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w pkt III.A.2.c SIWZ:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,
z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, w zakresie wymaganym w punkcie III.A.1.2)c)c.1) SIWZ – wykaz robót stanowi załącznik nr 9 do SIWZ,
- Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt III.C.3.3.1.a) SIWZ budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 ze zm.).
b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w zakresie wymaganym w punkcie III.A.1.2)c)c.2) SIWZ – wykaz osób stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.
Uwaga!
Zamawiający może:
- jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

4. Inne dokumenty lub oświadczenia wymagane w postępowaniu
W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dowodów, o których mowa w pkt VIIC SIWZ.


D. Informacje dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy.

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z III.D.9 SIWZ.
3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca zobowiązany jest wykazać ww. podmiot w oświadczeniu Wykonawcy o podwykonawcach, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
Niezłożenie przedmiotowego oświadczenia równoznaczne jest z deklaracją Wykonawcy o realizowaniu przedmiotowego zamówienia bez udziału podwykonawców.
5. Nie podlega łączeniu doświadczenie Wykonawcy i doświadczenie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca. Inny podmiot, na zasobach którego polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, musi wykazać samodzielnie, że spełnia warunek określony w III.A.1.2)c)c.1) SIWZ.
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt III.D.1 SIWZ.
7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w III.C.2.b. SIWZ.
8. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
9. W przypadku gdy Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązania tych podmiotów, potwierdzającego oddanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca wykaże, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności:
v. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
vi. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,
vii. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
viii. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje czynności, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia).
Powyższy dokument należy przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ.

E. Informacje dla Wykonawców, którzy zamierzają powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, wraz ze wskazaniem części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz z podaniem firm podwykonawców, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale
Niezłożenie przedmiotowego oświadczenia równoznaczne jest z deklaracją Wykonawcy o realizowaniu przedmiotowego zamówienia bez udziału podwykonawców.
Powyższe dotyczy również podmiotu, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia.
2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w III.C.2.b SIWZ wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ, w którym zamieszcza informację o tych podwykonawcach.

F. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna/konsorcjum)

1. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
a) podmioty występujące wspólnie zobowiązane są do ustanowienia w formie pisemnej Pełnomocnika reprezentującego ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
b) pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, podpisane przez wszystkie upoważnione do tego osoby wskazane w rejestrach właściwych dla poszczególnych wykonawców (KRS, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). W/w pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
 postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
 wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego,
 ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania;
c) kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego dotyczą lub Pełnomocnika;
d) korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty;
e) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie;
f) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, oraz o których mowa w pkt III.B.2 SIWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt III.A.1 SIWZ;
g) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. III.C.2.a i b SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia;
h) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. III.C.4 SIWZ składa każdy z Wykonawców.
i) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- warunek określony w III.A.1.2)c)c.1) SIWZ musi być spełniony w całości przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać samodzielnie wymagane doświadczenie, nie podlega sumowaniu doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie),
- warunek określony w III.A.1.2)c)c.2) SIWZ zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie potwierdzi, iż spełnia ww. warunek lub Wykonawcy wspólnie potwierdzą, że spełniają powyższy warunek..
j) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. III.C.7 SIWZ, przy czym:
1) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt III.C.3.3.1. SIWZ składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt III.A.1.2)c)c.1 i c.2 SIWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Rozszerzony okres gwarancji20 %
Doświadczenie głównego projektanta10 %
Doświadczenie kierownika budowy10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-01-07
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.wilanow.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-01-07 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-01-07, 12:15, Sala konferencyjna nr 233 na II piętrze Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Wilanów, adres: ul. Franciszka Klimczaka 2, Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-11-28


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |