m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-11-29 , 12:58:08
I Zamawiający
ZamawiającyCentrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"
- adresStara 4, 00-231 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 831 41 94
- faks(0-22)
- e-mailsekretariat@rodzinnawarszawa.pl
- adres internetowy
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Dudek
- adresCentrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", Stara 4, 00-231 Warszawa
- lokalsekretariat
- telefon(0-22)601 072 162
- emaila.dudek@rodzinnawarszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAnna Dudek
- adresCentrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", Stara 4, 00-231 Warszawa
- lokalsekretariat
- telefon(0-22)601 072 162
- emaila.dudek@rodzinnawarszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaCentrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", Stara 4, 00-231 Warszawa
- lokalsekretariat
Adres, na który należy przesyłać ofertyCentrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", Stara 4, 00-231 Warszawa
- lokalsekretariat
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Usługa pn. „Zorganizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach rozszerzania oferty wsparcia
w placówkach wsparcia dziennego”, z podziałem na 2 części: Część 1: Zajęcia polegające na pomocy w odrabianiu lekcji oraz korepetycjach z przedmiotów humanistycznych (j. polski, j. angielski, dodatkowy j. obcy – spośród j. rosyjskiego, niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego) oraz przedmiotów ścisłych (matematyka, chemia, fizyka).
Część 2: Zajęcia grupowe rozwijające umiejętności informatyczne.
w ramach Projektu „Ognisko Plus”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.
Opis zamówienia
Część 1: Zajęcia polegające na pomocy w odrabianiu lekcji oraz korepetycjach z przedmiotów humanistycznych (j. polski, j. angielski, dodatkowy j. obcy – spośród j. rosyjskiego, niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego) oraz przedmiotów ścisłych (matematyka, chemia, fizyka).Do zakresu zadań Wykonawcy należy przeprowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w łącznej liczbie do 220 osób (około 88 osób w wieku 6-10 lat, 83 osób w wieku 11-13 lat, 49 osób w wieku 14-18 lat), polegających na pomocy w odrabianiu lekcji oraz udzielaniu korepetycji z przedmiotów humanistycznych oraz ścisłych.
Część 2:1. Do zakresu zadań Wykonawcy należy przeprowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w łącznej liczbie do 40 osób (około 20 osób w wieku 6-10 lat, 5 osób w wieku 11-13 lat, 15 osób w wieku 14-18 lat).
Celem zajęć jest rozbudzenie umiejętności informatycznych u dzieci, stymulowanie ich do samodzielnego myślenia, pobudzenie kreatywności w celu samodzielnego rozwiązywania codziennych problemów i nauka pracy w grupie. Celem jest wspieranie procesu uczenia (czytania, pisania, liczenia) oraz wzbogacenia słownictwa dziecka z wykorzystaniem komputera, nauka wykorzystania komputera do pracy i nauki (wyszukiwanie informacji, pozyskiwanie odpowiedzi na zadane pytania, rozwiązywanie zagadek, podstawowe elementy projektowania przestrzennego, podstawowe elementy programowania, prezentacje multimedialne z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego). Nauka bezpiecznego korzystania z Internetu.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawCentrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", Warszawa
Główny przedmiot (CPV)80.00.00.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Zajęcia polegające na pomocy w odrabianiu lekcji oraz korepetycjach z przedmiotów humanistycznych (j. polski, j. angielski, dodatkowy j. obcy – spośród j. rosyjskiego, niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego) oraz przedmiotów ścisłych (matematyka, chemia, fizyka).0,00
2Zajęcia grupowe rozwijające umiejętności informatyczne.0,00
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-05-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Zdolność techniczna:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – należycie wykonał:
dla Części 1: co najmniej 1 usługa polegające na prowadzeniu zajęć o charakterze korepetycji i pomocy w odrabianiu lekcji, odpowiadających przedmiotowi zamówienia, dla co najmniej 120 osób łącznie, w wymiarze minimum 3000 godzin zegarowych łącznie, a każda z tych usług świadczona była nieprzerwanie przez minimum pół roku.
dla Części 2: co najmniej 1 usługa polegająca na prowadzeniu zajęć o charakterze kursu z informatyki, odpowiadających przedmiotowi zamówienia, dla co najmniej 20 osób łącznie, w wymiarze minimum 150 godzin zegarowych łącznie a każda z tych usług świadczona była nieprzerwanie przez minimum pół roku.
W przypadku oferty składanej wspólnie (art. 23 Ustawy – konsorcjum), wystarczy, że warunek udziału w postępowaniu zostanie spełniony przez jednego z wykonawców składających ofertę wspólną.

Zdolność zawodowa:
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, spełniającymi następujące wymagania:
dla Części 1: min. 2 prowadzącymi zajęcia, a każdy z nich przeprowadził co najmniej 1 usługę o charakterze korepetycji i pomocy w odrabianiu lekcji, obejmujące dzieci
i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym, a każda z tych usług świadczona była nieprzerwanie przez minimum pół roku.
dla Części 2: min. 1 prowadzącym zajęcia, który przeprowadził co najmniej 1 usługę
o charakterze kursu z informatyki, obejmujące dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym, a każda z tych usług świadczona była nieprzerwanie przez minimum pół roku.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Doświadczenie40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-12-06
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.centrumwspieraniarodzin.pl/bip/zamowienia-publiczne
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-12-07 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-12-07, 12:30, Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Jezuicka 1/3, Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Tak
Projekt/program
Projekt "Ognisko Plus", współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-11-29


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |