m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPowyżej 443 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-11-29 , 12:59:18
I Zamawiający
ZamawiającyMiejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
- adresWłościańska 52, 01-710 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22)568-75-16
- faks(0-22) 568-75-17
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.mza.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Agnieszka Kacprzak
- adresMiejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., ul. Włościańska 52, 01-710 Warszawa
- lokal201
- telefon(0-22) 568-75-42
- emailagnieszka.kacprzak@mza.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa marynarek i spodni zimowych dla kierowców
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa umundurowania dla kierowców w skład którego wchodzi:
• 3.500 szt. marynarek męskich, w tym około 130 szt. żakietów damskich;
• 3.500 szt. spodni zimowych męskich, w tym około 130 szt. spodni zimowych damskich lub spódnic zimowych - do wyboru pracownika.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawMagazyny jednostek organizacyjnych Zamawiającego zlokalizowane na terenie Warszawy
Główny przedmiot (CPV)18.11.00.00-
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania12 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium40000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
I. O udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 22 ust. 1 mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz dodatkowo na podstawie przesłanek określonych w Rozdziale 5a niniejszej Siwz;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Warunek ten zostanie spełniony gdy Wykonawca wykaże, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 800.000,00 zł. (słownie: osiemset tysięcy zł);
3) zdolności technicznej lub zawodowej.
Warunek ten zostanie spełniony gdy Wykonawca wykaże, że:
a) Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał dostawy garniturów lub mundurów służbowych, łącznie o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł. brutto.
II. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia wspólnie. W takim przypadku każdy warunek udziału w postępowaniu dotyczący doświadczenia tj. dotyczący pkt.
I. 2. 3). a) musi być w całości spełniony przez jednego z Wykonawców. Pozostałe warunki udziału w postępowaniu mogą być spełnione łącznie przez Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie.
III. Wykonawca, zgodnie z art. 22a ust. 1, może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. I. 2. ppkt. 2) i 3) powyżej, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
IV. Zamawiający, zgodnie z art. 22d ust 2 ustawy Pzp, może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
V. Zamawiający, zgodnie z art. 24 ust.12, może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:
1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oaz z 2016 r. poz. 615);
2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3. jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy Pzp z:
a) Zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp,
chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
5. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
6. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
7. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
8. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
I. Wykonawca musi złożyć w terminie określonym przez Zamawiającego w Rozdziale 11 następujące dokumenty:
1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści zgodnej z wzorem określonym w załączniku nr 1 do niniejszej Siwz (PAdES);
2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w formie jednolitego dokumentu, w sposób wskazany w załączniku nr 2 do Siwz. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (PAdES);
3. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, w formie jednolitego dokumentu, w sposób wskazany w załączniku nr 2 do Siwz składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (PAdES):
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie, w formie jednolitego dokumentu, w sposób wskazany w załączniku nr 2 do Siwz dotyczące tych podmiotów (PAdES);
5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie, w formie jednolitego dokumentu, w sposób wskazany w załączniku nr 2 do Siwz dotyczące podwykonawców (PAdES);
6. Pełnomocnictwa lub inne dokumenty, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym z których wynika prawo do podpisania oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 poz. 570 ze zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty (PAdES);
7. Pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp (PAdES).
II. Wykonawca, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie Zakupowej, o której mowa w Rozdziale 7, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów:
W zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia:
1. wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, spełniających warunek, o którym mowa w Rozdziale 5 pkt I. 2. 3). a) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane. Do wykazu Wykonawca ma obowiązek załączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 800.000,00 złotych – wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
3. Zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy jeżeli Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
4. pisemne zobowiązanie (lub inny dokument) podmiotów, o których mowa w art. 22a ustawy Pzp i Rozdziale 5 pkt III Siwz potwierdzające oddanie Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy).
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia:
5. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym przez art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust 5 pkt. 5 i 6 ustawy Pzp - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
7. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
8. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;
9. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ:
10. Zobowiązanie, w przypadku podpisania z Wykonawcą umowy, do wykonania umundurowania, z tkanin o parametrach opisanych w tabelach 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18 w Załączniku nr 4 do Siwz.
11. Wzór marynarki męskiej oraz spodni męskich z paskiem zgodny z opisem zawartym w załączniku 4 do Siwz.
Wzór marynarki będzie sprawdzany przez Zamawiającego pod względem zgodności z opisem zawartym w punktach I.1, IX.1, IX.2, XI w Załączniku nr 4 do Siwz.
Wzór spodni z paskiem będzie sprawdzany przez Zamawiającego pod względem zgodności z opisem zawartym w punktach II.1, IX.1, IX.2, X (opis, bez tabeli 18), XI w Załączniku nr 4 do Siwz.
Wzór przekazany przez Wykonawcę, z którym zostanie podpisana umowa pozostanie u Zamawiającego przez okres 4 lat. Po tym czasie, na pisemny wniosek Wykonawcy, złożony przez niego wzór może zostać zwrócony.
Po podpisaniu umowy lub unieważnieniu postępowania, Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, Zamawiający zwróci na ich wniosek złożony przez nich wzór marynarki. Wzór Wykonawca będzie mógł odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego.
IV. W zakresie nie uregulowanym Siwz, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) w szczególności dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (§ 7 ww. Rozporządzenia) oraz Wykonawców mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (§ 8 ww. Rozporządzenia).
V. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum) muszą ustanowić pełnomocnika, określając zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy zakres jego uprawnień wobec Zamawiającego, a złożona przez nich oferta musi spełniać następujące wymagania:
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wraz z ofertą złożą dokument (np. pełnomocnictwo) określający co najmniej strony występujące wspólnie oraz pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej a przed podpisaniem umowy, Zamawiający wymagać będzie przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
c) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem;
d) wypełniając formularz ofertowy w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać członków konsorcjum wraz z wskazaniem lidera (pełnomocnika). W pozostałych dokumentach powołujących się na Wykonawcę w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące lidera (pełnomocnika).
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-01-03
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.mza.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-01-03 godzina 09:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-01-03, 10:00, za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://mza.eb2b.com.pl/
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-11-23


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |