m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-11-29 , 14:52:04
I Zamawiający
ZamawiającyII Ogród Jordanowski
- adresOdyńca 6, 02-606 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 844-01-58
- faks(0-22)
- e-mail
- adres internetowy
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Ewa Boguta
- adresII Ogród Jordanowski, Odyńca 6, 02-606 Warszawa
- lokal
- telefon(0-22) 844-01-58
- emailo2@edu.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychEwa Boguta
- adresII Ogród Jordanowski, Odyńca 6, 02-606 Warszawa
- lokal
- telefon(0-22) 844-01-58
- emailo2@edu.um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaII Ogród Jordanowski, Odyńca 6, 02-606 Warszawa
- lokal
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniuII Ogród Jordanowski, Odyńca 6, 02-606 Warszawa
- lokal
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Ochrona mienia na terenie II Ogrodu Jordanowskiego w Warszawie przy ul. Odyńca 6 oraz przy ul. Jana Bytnara „Rudego” 15A
w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
Opis zamówienia
Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na ochronie mienia II Ogrodu Jordanowskiego z siedzibą w Warszawie (02-606), ul. Antoniego Edwarda Odyńca 6 prowadzącego działalność oświatowo-wychowawczą i sportowo-rekreacyjną w dwóch lokalizacjach ul. Antoniego Edwarda Odyńca 6 oraz ul. Jana Bytnara „Rudego” 15A w okresie od dnia01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

Nastąpiła zmiana ogłoszenia w zakresie terminów realizacji
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawII Ogród Jordanowski, ul. Odyńca 6 i ul. Jana Bytnara "Rudego" 15A w Warszawie
Główny przedmiot (CPV)79.71.00.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2019-01-01, data zakończenia: 2019-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. Czynności zamawiającego dotyczące badania ofert:

1.1. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

1.2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający wezwie do złożenia dokumentów Wykonawcę , który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu.

UPRAWNIENIA:
Wymagane jest wykazanie, że Wykonawca posiada aktualną koncesję wydaną przez MSW na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych.

W przypadku podmiotów występujących wspólnie, spełnieniem warunków musi wykazać się każdy z Wykonawców.

DOŚWIADCZENIE:
Wymagane jest wykazanie wykonania lub wykonywania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch usług ochrony mienia o wartości nie mniejszej niż 50.000 zł brutto każda.

W przypadku, gdy przedmiotem Zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe, dopuszcza się wykazanie nie tylko zamówień wykonanych (zakończonych), ale również wykonywanych. W takim przypadku część usługi już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, wymaganych w postępowaniu w celu potwierdzenia spełniania wymagań określonych w OIWZ:

OFERTA (wzór druku załącznik nr 1 do OIWZ) - wymagany oryginał
Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę stanowi wypełniony druk „OFERTA” sporządzony w języku polskim z załączonymi wymaganymi dokumentami oświadczeniami. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonymi w treści OIWZ.
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, treść oferty musi odpowiadać treści OIWZ, oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub Pełnomocnika, o ile został ustanowiony.
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do oferty lub jej wycofanie przed terminem składania ofert. Oferta wycofana zostanie zwrócona Wykonawcy.
3.1. DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:
- Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy (wzór druku załącznik nr 6 do OIWZ);
- Oświadczenia Wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu (wzór druku załącznik nr 7 Do OIWZ);
- Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane (wzór druku - załącznik nr 2 do OIWZ) - wymagany oryginał.
Do wykazu należy załączyć dowody (referencje) wystawione przez podmiot na rzecz, którego świadczona była usługa potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane należycie. – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
- Wykaz usług, do oceny kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” (wzór druku załącznik nr 4 do OIWZ) – wymagany oryginał;
Do wykazu należy załączyć dowody (referencje) wystawione przez podmiot na rzecz, którego świadczona była usługa potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane należycie. – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
- FORMULARZ CENOWY OFERTOWY (wzór druku - załącznik nr 5 do OIWZ )- wymagany oryginał
- PEŁNOMOCNICTWO do reprezentowania w postępowaniu w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia lub gdy Wykonawca ustanowił pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu. DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:
- AKTUALNĄ KONCESJĘ WYDANĄ PRZEZ MSW na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach
i systemach alarmowych - oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
- INFORMACJĘ Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę).

DOKUMENTY SKŁADANE BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT:
- OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 798) (wzór druku załącznik nr 3 do OIWZ) – wymagany oryginał.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy Wykonawca.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena80 %
Doświadczenie wykonawcy20 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2018-12-10
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.ogrodjordanowski.pl
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2018-12-10 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2018-12-10, 12:30, II Ogród Jordanowski, ul. Odyńca 6, 02-606 Warszawa, pok. nr. 6
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |