m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-11-29 , 14:56:45
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
- adresBiałobrzeska 11, 02-379 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 658-19-03
- faks(0-22) 658-19-03
- e-mailsekretariat@zgnochota.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zgnochota.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Piotr Grochot
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Białobrzeska 11, 02-379 Warszawa
- lokal9
- telefon(0-22) 658 19 03
- emailpgrochot@zgnochota.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychKrzysztof Pązik
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Białobrzeska 11, 02-379 Warszawa
- lokal9
- telefon(0-22)6581903
- emailkpazik@zgnochota.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Białobrzeska 11, 02-379 Warszawa
- lokal9
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Białobrzeska 11, 02-379 Warszawa
- lokal9
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie m.st. Warszawy
część I - 2 lokale o powierzchni 71,21 m2
część II - 2 lokale o powierzchni 66,80 m2
część III - 1 lokal o powierzchni 25,70 m2
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu 5 pustostanów. Przewiduje się remont pustostanów w 3 zadaniach:

1.1. I część (powierzchnia pustostanów wynosi ca 71,21 m2):
a) Filtrowa 70 m. 23 - pow. 33,51 m2
b) Nowogrodzka 76 m. 55 - pow. 37,70 m2

1.2. II część (powierzchnia pustostanów wynosi ca 66,80 m2):
a) Uniwersytecka 4 m. 51 - pow. 26,80 m2
b) Grójecka 67 m. 10 - pow. 40,00 m2

1.3. III część (powierzchnia pustostanów wynosi ca 25,70 m2):
a) Dickensa 7 m. 29 - pow. 25,70 m2
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawwg SIWZ - Warszawa
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.23.24.60-4
45.31.00.00-3

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1część I - 2 lokale o powierzchni 71,21 m2900,00
2część II - 2 lokale o powierzchni 66,80 m21000,00
3część III - 1 lokal o powierzchni 25,70 m2700,00
Razem 2600,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania40 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium2600,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż:
- dla części I – 50 000 zł,
- dla części II – 50 000 zł,
- dla części I – 40 000 zł,
W przypadku składania oferty na więcej niż dwie części, wartość polisy będzie stanowiła sumę wymaganych wartości dla poszczególnych części zamówienia.
b) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że
- dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami, w specjalności zgodnej z przedmiotem zamówienia zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
- w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał 2 roboty budowlane,
o wartości co najmniej 30 000 zł brutto każda oraz przedstawi dowody, że roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Gwarancja40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-12-13
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zgnochota.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-12-13 godzina 10:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-12-13, 11:00, w siedzibie Zamawiającego - ul. Białobrzeska 11, Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-11-29


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |