m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-11-29 , 15:29:33
I Zamawiający
ZamawiającySzkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi
- adresPorajów 3, 03-188 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 811 40 07
- faks(0-22)
- e-mailsp314@edu.um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://https://sp314.edupage.org
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Iwona Burakowska
- adresSzkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi, Porajów 3, 03-188 Warszawa
- lokalpokój Administracja
- telefon(0-22) 811 40 07 w 25
- emailIwona.burakowska@sp314.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMałgorzata Skrzyńska
- adresSzkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi, Porajów 3, 03-188 Warszawa
- lokalpokój Administracja
- telefon(0-22) 811 40 07 w 25
- emailmalgorzata.skrzynska@sp314.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaSzkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi, Porajów 3, 03-188 Warszawa
- lokalpokój Administracja
Adres, na który należy przesyłać ofertySzkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi, Porajów 3, 03-188 Warszawa
- lokalpokój Administracja
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa energii cieplnej
w okresie od 01.01.2019 r. do dnia 30.06.2019 r.
do budynku Szkoły Podstawowej nr 314 w Warszawie
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii cieplnej w okresie od 01.01.2019 r. do dnia 30.06.2019 r. lub do wcześniejszego wyczerpania kwoty umownej do budynku Szkoły Podstawowej nr 314 im. Przyjaciół Ziemi, ul. Porajów 3, 03-188 Warszawa,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawSzkoła Podstawowa nr 314 03-188 Warszawa ul. Porajów 3
Główny przedmiot (CPV)09.30.00.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania6 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy pzp oraz (dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy) w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie tj.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca posiada:
- posiadaniem aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią cieplną lub aktualną koncesją w zakresie wytwarzania energii cieplnej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
W celu wykazania powyższego warunku należy złożyć oświadczenie o spełnianiu tego warunku udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SIWZ).
c) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena80 %
czas reakcji na zgłoszenie awarii (podjęcie działań) 10 %
ilość osób niepełnosprawnych zatrudnionych przez Wykonawcę (procentowo)10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-12-11
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://sp314.edupage.org/
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-12-11 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-12-11, 10:15, siedziba zamawiającego, pokój administracji
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-11-29


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |