m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPoniżej 443 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-11-29 , 15:14:56
I Zamawiający
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
- adresWilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 655-46-78
- faks(0-22) 655-46-79
- adres internetowyhttp://www.metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jolanta Chomiczewska
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal104 bud. 3C
- telefon(+48) 22 655 46 74
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Konserwacja podnośników teleskopowych-koszowych produkcji HAULOTTE

Opis zamówienia
Przedmiotem Zamówienia jest prowadzenie prac konserwacyjnych podnośników teleskopowych-koszowych produkcji HAULOTTE, typu HA12CJ+ o udźwigu 230 kg, o numerze fabrycznym AE700509 z roku 2012 oraz typu HA15I o udźwigu 250 kg, o numerze fabrycznym AE101974 z roku 2003 w Metrze Warszawskim Sp. z o.o.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)50.74.00.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2019-01-01, data zakończenia: 2021-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu, z powodu zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt. 12) – 13a) - 13c) i 14) – 23) oraz ust 5. pkt. 1) ustawy Pzp z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.
1.2.spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.2 SIWP
2. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu
2.1 Warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że:
posiada autoryzację producenta w zakresie prowadzenia konserwacji, remontów i modernizacji podnośników teleskopowych HAULOTTE.
2.2 Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że:
1) Pracownicy będą przeszkoleni przez producenta w zakresie serwisu podnośników teleskopowych HAULOTTE.
2) Pracownicy Wykonawcy wykonujący usługę będą posiadać uprawnienia do konserwacji podestów ruchomych przejezdnych wolnobieżnych, wydane przez organ właściwej jednostki Dozoru Technicznego (dla Metra Warszawskiego Sp. z o.o. właściwym jest Transportowy Dozór Techniczny).
3) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli udokumentuje, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jedno zamówienie polegające na konserwacji i naprawie co najmniej 2 sztuk podnośników teleskopowych HAULOTTE z napędem elektrycznym.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-12-07
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.metro.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-12-07 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-12-07, 12:30, siedziba Zamawiajacego
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-11-29


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |