m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPowyżej 443 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-11-30 , 08:06:12
I Zamawiający
ZamawiającyMiejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
- adresWłościańska 52, 01-710 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22)568-75-16
- faks(0-22) 568-75-17
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.mza.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Adam Bartosiński
- adresMiejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Włościańska 52, 01-710 Warszawa
- lokal201
- telefon(0-22)5687525
- emailabar@mza.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAdam Bartosiński
- adresMiejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Włościańska 52, 01-710 Warszawa
- lokal201
- telefon(0-22)5687525
- emailabar@mza.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaMiejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Włościańska 52, 01-710 Warszawa
- lokal201
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawę i posadowienie 4 szt. nowych myjni autobusowych w Oddziałach Przewozów „Kleszczowa” i „Ostrobramska” wraz z niezbędnymi pracami oraz demontaż używanych myjni
Opis zamówienia
1. Przedmiotem umowy jest:
a. dostawa, montaż i uruchomienie 4 szt. nowych automatycznych przejazdowych myjni autobusowych tego samego typu oraz ich posadowieniu i uruchomieniu (2 szt. w Oddziale Przewozów R2 oraz 2 szt. w Oddziale Przewozów R3)
b. dostawa, posadowienie, podłączenie i uruchomienie 2 szt. systemów oczyszczania i obiegu zamkniętego wody (1 szt. w Oddziale Przewozów R2 oraz 1 szt. w Oddziale Przewozów R3), umożliwiających jednoczesną współpracę z nowo zainstalowanymi myjniami, wyposażonych w osłony łatwe w utrzymaniu czystości,
c. zdemontowanie 4 szt. używanych myjni CHRIST typ Eco Bus Dura C4100 (2 szt. myjni w Oddziale Przewozów R2 oraz 2 szt. myjni w Oddziale Przewozów R3),
d. zdemontowanie 2 szt. istniejących systemów obiegu zamkniętego wody OW w Oddziałach Przewozów R2 i R3 (dalej: „Przedmiot umowy” lub „myjnie”).
e. przeszkolenie przedstawicieli Użytkownika z zakresu obsługi myjni.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)34.93.00.00-
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania120 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium50000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
I. O udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 22 ust. 1 mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz dodatkowo na podstawie przesłanek określonych w Rozdziale 5a niniejszej Siwz;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Warunek ten zostanie spełniony gdy Wykonawca wykaże, że:
a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000.000,00 (słownie: milion) złotych;
3) zdolności technicznej lub zawodowej.
Warunek ten zostanie spełniony gdy Wykonawca wykaże, że:
a) Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał dostawę co najmniej jednej nowej myjni autobusowej lub dla pojazdów ciężarowych o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto;
II. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia wspólnie. W takim przypadku każdy warunek udziału w postępowaniu dotyczący doświadczenia [tj. dotyczący pkt. I.2.3).a)] musi być w całości spełniony przez jednego z Wykonawców. Pozostałe warunki udziału w postępowaniu mogą być spełnione łącznie przez Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie.
III. Wykonawca, zgodnie z art. 22a ust. 1, może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. I. 2. ppkt. 2) i 3) powyżej, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
IV. Zamawiający, zgodnie z art. 22d ust 2 ustawy Pzp, może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
V. Zamawiający, zgodnie z art. 24 ust.12, może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-01-02
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: mza.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-01-03 godzina 08:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-01-03, 09:00, otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformyhttps://mza.eb2b.com.pl/ (dalej jako Platforma Zakupowa, Platforma lub System)
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-11-21


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |