m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-11-30 , 11:13:53
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jolanta Kotowicz
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 443-14-13
- emailjkotowicz@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Przeprowadzenie audytu sposobu i zasad zarządzania budynkami i lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Miasta na przykładzie wybranych jednostek i Urzędów Dzielnic
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu sposobu i zasad zarządzania budynkami i lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Miasta. Audyt ma na celu zbadanie różnych form gospodarowania zasobem lokalowym Miasta oraz wypracowanie rekomendacji co do usprawnień i rozwiązań mogących poprawić działanie całego systemu. Będzie dotyczył całego aktualnego systemu gospodarowania lokalowym zasobem Miasta, w ramach istniejącego systemu prawno-organizacyjnego

2. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu zamówień podobnych do zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
4. Przewidywane zmiany umowy zostały opisane we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ w § 11
5. Całkowita wartość zamówienia bez VAT: 536 000,00 zł

6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się na dwa miesiące od dnia zawarcia Umowy, przy czym wykonanie nie może nastąpić później niż do 11 marca 2019 r.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)79.41.00.00-8
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania2 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
1. wykażą że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonali, co najmniej trzy usługi polegające na przeprowadzeniu audytu w zakresie audytowania procesów zarządzania zasobami nieruchomości budynkowych

2. wykażą, że dysponują lub będą dysponowali co najmniej 5 osobami wyznaczonymi do wykonania zamówienia, w tym:
a) kierownikiem zespołu, tj. osobą, która w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, pełniła funkcję kierownika zespołu przy przygotowywaniu co najmniej 2 opracowań koncepcji/strategii/ekspertyz/analiz w zakresie zarządzania procesami w jednostce sektora finansów publicznych* w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1870) w zakresie zarządzania nieruchomościami lokalowymi;

*Art. 9. ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1870) Podmioty wchodzące w skład sektora finansów publicznych Sektor finansów publicznych tworzą: 1) organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały; 2) jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki; 2a) związki metropolitalne; 3) jednostki budżetowe; 4) samorządowe zakłady budżetowe; 5) agencje wykonawcze; 6) instytucje gospodarki budżetowej; 7) państwowe fundusze celowe; 8) Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 9) Narodowy Fundusz Zdrowia; 10) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; 11) uczelnie publiczne; 12) Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne; 13) państwowe i samorządowe instytucje kultury; 14) inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.

b) co najmniej jedną osobą z tytułem radcy prawnego lub adwokata wpisaną na listę uprawnionych do wykonywania zawodu radcy prawnego/adwokata prowadzonego przez właściwy organ danej korporacji zawodowej, tj. Okręgową Izbę Radców Prawnych/ Okręgową Radę Adwokacką, posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe jako radca prawny lub adwokat, legitymującą się wiedzą z zakresu ustroju miasta stołecznego Warszawy, ochrony praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gmin, finansów publicznych, gospodarki komunalnej, samorządu gminnego, gospodarki nieruchomościami oraz w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, była autorem lub współautorem opracowania co najmniej 1 (jednej) ekspertyzy/analizy/opracowania /badań prawnych z zakresu zarządzania lub gospodarowania budynkowymi nieruchomościami;

c) co najmniej jedną osobą posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami, która w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, była uczestnikiem procesu zarządzania nieruchomościami z lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni zarządzanej co najmniej 5 000 m2;

d) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej lub uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert była uczestnikiem procesu zarządzania i nadzoru nad nieruchomościami, uczestniczyła w nich poprzez udział w pracach kosztorysowych, odbiorach, nadzorze inwestorskim, których wartość inwestycji/ remontów wykonanych w zasobach gminnych nieruchomości wynosiła co najmniej 300 000,00 zł;

e) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu biegłego rewidenta wpisaną do rejestru biegłych rewidentów, prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089. z późn. zm.) mającą doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych w sektorze finansów publicznych, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert brała udział w przeprowadzeniu co najmniej jednego audytu finansowego w sektorze finansów publicznych oraz brała udział w tworzeniu co najmniej 2 opracowań/ analiz/ ekspertyz zawierających wskaźniki finansowo-ekonomiczne

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zgodnie z § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, składa w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w § 5 pkt. 1) Rozporządzenia tj. informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PP.
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) wykaz usług zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wg wzoru określonego w Załączniku nr 5 do SIWZ na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 12.2.1. SIWZ

b) dowody - np. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane, - w przypadku usług okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów

c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnieniach, doświadczeniu i wykształceniu, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu czynności, które będą przez te osoby wykonywane w ramach realizacji zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt 12.2.2. lit. a), b), c), d), e) SIWZ wg wzoru określonego w Załączniku nr 6 do SIWZ

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Oferta powinna składać się z:
a) wypełnionego Formularza Oferty – wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ;
b) Wykazu kompetencji zawodowych i doświadczenia osób do pozacenowego kryterium oceny ofert – wg wzoru określonego w Załączniku nr 8 do SIWZ Uwaga:
w/w wykaz nie podlega uzupełnianiu.

2. Ponadto do oferty należy załączyć:
a) oświadczenie Wykonawcy dotyczące podwykonawców, (którzy nie są podmiotami trzecimi, na zasoby których powołuje się wykonawca), ze wskazaniem części (zakresu) zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem nazw firm podwykonawców, lub oświadczenie o samodzielnym wykonaniu zamówienia, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ,

b) dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty,

c) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - dokument (np. oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów) potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności:
• zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu
• sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia
• zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
• czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia)

3. W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (BEZ WEZWANIA) oryginał oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - wg wzoru określonego w Załączniku nr 7 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku oferty wspólnej, oświadczenie składa każdy członek konsorcjum odrębnie.

4. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z nimi dowodów, o których mowa w pkt 17.10 lit. b) SIWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-12-12
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=62379
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-12-12 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-12-12, 11:30, Biuro Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, piętro III, sala 309
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-11-30


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |