m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-11-30 , 10:55:03
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Bemowo m.st. Warszawy
- adresPowstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 53-37-745
- faks(0-22) 53-37-563
- e-mailbemowo.wzp@um.warszawa.pl.
- adres internetowyhttp://www.bemowo.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Małgorzata Sanocka
- adresDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal367
- telefon(0-22) 44-37-613
- emailmsanocka@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychKarolina Jedziniak
- adresDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal227
- telefon(0-22) 44 37570
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokalwww.bemowo.waw.pl
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokalhttps://umw.ezamawiajacy.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Kompleksowa dostawa energii cieplnej, tj. sprzedaż, dystrybucja i przesłanie ciepła za pomocą sieci ciepłowniczej do budynków komunalnych przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego 24, 24A, 24B i 24C.


UWAGA: Treść ogłoszenia została zmieniona,
aktualna treść ogłoszenia lub jej modyfikacja jest dostępna pod adresem http://www.bemowo.waw.pl
Opis zamówienia
Numer referencyjny: UD-I-WZP.271.76.2018.MSA

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii cieplnej, tj. sprzedaż, dystrybucja i przesłanie ciepła za pomocą sieci ciepłowniczej do budynków komunalnych przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego 24, 24A, 24B i 24C w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. na 1 do SIWZ.
1. Budynek nr 24 nowobudowany z izolacją cieplną. Moc cieplna zamawiana: 0,5053 MW. W tym: moc cieplna na potrzeby ogrzewania – 0,2585 MW, moc cieplna na potrzeby c. t. – 0,1120 MW, moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: - maksymalna – 0,3355 MW, - średnia – 0,1348 MW, - wartości natężenia przepływu nośnika ciepła dla zimy i lata: Gz- 6,20 m3/h, GL- 6,96 m3/h.

2. Budynek nr 24A nowobudowany z izolacją cieplną. Moc cieplna zamawiana: 0,1296 MW. W tym: moc cieplna na potrzeby ogrzewania – 0,0946 MW, moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: - maksymalna – 0,1050 MW, -średnia – 0,0350 MW, - wartości natężenia przepływu nośnika ciepła dla zimy i lata: Gz- 1,59m3/h, GL- 2,18 m3/h.

3. Budynek nr 24B nowobudowany z izolacją cieplną. Moc cieplna zamawiana: 0,1284 MW. W tym: moc cieplna na potrzeby ogrzewania – 0,0934 MW, moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: - maksymalna – 0,1050 MW, -średnia – 0,0350 MW, - wartości natężenia przepływu nośnika ciepła dla zimy i lata: Gz- 1,58 m3/h, GL- 2,18 m3/h.

4. Budynek nr 24C nowobudowany z izolacją cieplną. Moc cieplna zamawiana: 0,3000 MW. W tym: moc cieplna na potrzeby ogrzewania – 0,2183 MW, moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: - maksymalna – 0,1983 MW, -średnia – 0,0817 MW, - wartości natężenia przepływu nośnika ciepła dla zimy i lata: Gz- 3,68 m3/h, GL- 4,11 m3/h.

Węzły cieplne położone w budynkach nr 24, 24A, 24B, 24C są własnością Odbiorcy. Grupy taryfowe – A3/B1/C3. Miejsce dostawy ciepła, a tym samym miejsce rozgraniczenia własności i eksploatacji urządzeń/rurociągów pomiędzy Odbiorcą i Sprzedawcą są zawory przyłącza w węźle cieplnym w budynkach nr 24, 24A, 24B, 24C.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Bemowo m. st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)09.30.00.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2019-02-01, data zakończenia: 2021-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium20000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki udziału
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada:
1) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią cieplną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
lub
2) aktualną koncesję w zakresie wytwarzania energii cieplnej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Czas reakcji na sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu jego instalacji, od daty pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego 40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-01-07
Cena: 0,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: nie dotyczy
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.bemowo.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-01-07 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-01-07, 10:30, siedziba Zamawiającego, pok. 421, IIIp.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-11-29


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |