m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-11-30 , 12:02:13
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o.
- adresPl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 656-63-59
- faks(0-22) 656-63-37
- e-mailzamowienia@pkin.pl
- adres internetowyhttp://www.pkin.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Hubert Zalewski
- adresZarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o., Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
- lokal1508
- telefon(0-22) 565-7698
- emailhubert.zalewski@pkin.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychDariusz Maciejewski
- adresZarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o., Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
- lokal1607
- telefon(0-22) 656-6182
- emaildariusz.maciejewski@pkin.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o., Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
- lokal1509
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostosowanie klatek schodowych nr 2 i 3 strefy "B" budynku PKiN do wymogów przepisów ppoż.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie klatek schodowych nr 2 i 3 strefy "B" budynku PKiN do wymogów przepisów ppoż.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawPałac Kultury i Nauki , pl.Defilad 1, 00-901 Warszawa
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2019-03-01, data zakończenia: 2019-07-05
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium11000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawców na podstawie art.24 ust.5 pkt 2) ustawy tj:
- który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawców na podstawie art.24 ust.5 pkt 4) ustawy tj:
- który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
3) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawców na podstawie art.24 ust.5 pkt 8) ustawy tj:
- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
6.1.1. nie podlegają wykluczeniu;
6.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
 posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 300.000,- zł brutto;
 ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 500.000 zł.
2) zdolności technicznej lub zawodowej – zamawiający uzna warunek za spełniony, o ile wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym terminie wykonał łącznie co najmniej:
 1 robotę budowlaną o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia w czynnym budynku użyteczności publicznej, w tym między innymi polegające na dostosowaniu budynku do wymogów ppoż. w zakresie wydzielenia stref pożarowych poprzez wymianę istniejącej stolarki na spełniającą wymagania ppoż., wraz z instalacją systemów pożarowych w zakresie systemów DSO, SSP w obiekcie użyteczności publicznej oraz instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w obiekcie użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 300.000,-zł;
b) dysponuje kierownikiem budowy, spełniającym łącznie następujące wymagania:
 posiada aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016 poz.290 z późn. zm.) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.2016 poz. 1725).
 spełnia warunek do kierowaniu pracami w obiekcie zabytkowym zgodnie z art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. z późn. zmianami.
 posiada minimum 5 letnią praktykę na stanowisku kierownika budowy.
c) dysponuje kierownikiem robót budowlanych w branży elektrycznej, spełniającym łącznie następujące wymagania:
 posiada aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji elektrycznych,
 jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.2016 poz. 1725).
 wykonuje samodzielne funkcje w budownictwie od minimum 3 lat.
UWAGA: Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane, a także ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016 r. poz. 65).
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Wydłużony okres gwarancji40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-12-17
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.pkin.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-12-17 godzina 12:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-12-17, 13:00, Pałac Kultury i Nauki, pl.Defilad 1, 00-901 Warszawa, pok.1515 (XVp)
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-11-30


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |