m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-11-30 , 13:12:27
I Zamawiający
ZamawiającyStołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o.
- adresMehoffera 72/74, 03-131 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 614-64-42
- faks(0-22) 614-64-42
- e-mailbiuro@scol.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.scol.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Małgorzata Ludwiszewska
- adresStołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o., Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa
- lokal4
- telefon(0-22)8110688 w.271
- emailm.ludwiszewska@scol.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMałgorzata Ludwiszewska
- adresStołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o., Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa
- lokal4
- telefon(0-22)8110688 w.271
- emailm.ludwiszewska@scol.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaStołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o., Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa
- lokal4
Adres, na który należy przesyłać ofertyStołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o., Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa
- lokal4
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Sukcesywna dostawa pieluchomajtek dla pacjentów przebywających
w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o
Opis zamówienia
2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pieluchomajtek dla pacjentów:
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Sue Ryder przy ul. Mehoffera 72/74, 03- 131 Warszawa,
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Olchy 8, 04- 837 Warszawa,
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Szubińskiej 4, 01- 958 Warszawa, wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo – Leczniczego Sp. z o.o., ul. Mehoffera 72/74,
03-131 Warszawa.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawStołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. w Warszawie.
Główny przedmiot (CPV)33.14.00.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2019-01-03, data zakończenia: 2020-01-03
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium13000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1) nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp tj.: 1.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844); 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu w oparciu o art. 22 ust.1b) dotyczące: 2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2.3. zdolności technicznej lub zawodowej opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie dostawy produktów odpowiadającą swoim rodzajem i wartością dostawie będącej przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto łącznie.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-12-11
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://www.scol.warszawa.pl/kopia-ponizej-30-000-euro-dostawy-u
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-12-11 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-12-11, 11:30, Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. ul. Szubińska 4, 01- 958 Warszawa.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-11-30


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |