m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-11-30 , 12:45:55
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
- adresGrębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 835-06-11
- faks(0-22) 835-06-11
- e-mailtechniczny@zbk-bielany.pl
- adres internetowyhttp://zgn-bielany.bip.gov.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Joanna Czarnecka
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa
- lokal4
- telefon(0-22) 670 53 02
- emailJoanna.czarnecka@zgn-bielany.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychGrażyna Sadurska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa
- lokal207
- telefon(0-22) 6705208
- emailgrazyna.sadurska@zgn-bielany.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa
- lokal4
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa
- lokal4
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Ochrona mienia i budynku przy ul. Grębałowskiej 23/25 w Warszawie
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest ochrona mienia i budynku Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. Grębałowskiej 23/25 z przyległym terenem, 24 godziny na dobę przez 1 osobę.
Kubatura obiektu 6907 m³ , powierzchnia całkowita budynku 1616,60 m².
Monitoring wizyjny korytarzy i przyległego terenu.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w:
— załączniku nr 1 do SIWZ — „Opis przedmiotu zamówienia- Ramowy zakres obowiązków
pracowników ochrony”;
— załączniku nr 2 do SIWZ — „Istotne postanowienia umowy”.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawul. Grębałowska 23/25 w Warszawie
Główny przedmiot (CPV)79.71.00.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://aukcje.urn.warszawa.pl
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2019-01-01, data zakończenia: 2019-08-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego w niniejszym rozdziale warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
3. zdolności technicznej lub zawodowej.
2. W zakresie „kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej” Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.
3 W zakresie „zdolności technicznej lub zawodowej” Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że: do realizacji zamówienia będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej:
7.3.1 Wykonawca zatrudnia/zatrudni przynajmniej trzech pracowników ochrony na podstawie umowy o pracę w rozumienie Kodeksu pracy, do obsługi przedmiotu zamówienia.
4 W zakresie „sytuacji ekonomicznej lub finansowej” Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony (posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 50 000,00-zł
5. Spełnianie warunków poprzez poleganie na potencjale „innych podmiotów”.
5.1. Wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, mogą polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5.2. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na potencjale którego Wykonawca polega, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe.
6. Spełnianie warunków udziału przez konsorcjum.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), warunek określony w pkt 7.2 SIWZ musi być spełniony przez każdego z Wykonawców, natomiast warunek o którym mowa w pkt 7.3 i 7.4 SIWZ może zostać spełniony przez jednego Wykonawcę lub łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach.
8. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców nastąpi wg formuły: „spełnia — nie spełnia”.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena80 %
20% doświadczenie w ochronie urzędów administracji państwowej i samorządowej, jednostkach budżetowych, służby zdrowia20 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2018-12-10
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://zgn-bielany.bip.gov.pl/
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2018-12-10 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2018-12-10, 10:15, ZGN w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25, pokój nr 209
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |