m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-11-30 , 14:07:05
I Zamawiający
ZamawiającyStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
- adresul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 59 89 400
- faks(0-22) 59 89 403
- e-mailbiuro@aktywnawarszawa.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.aktywnawarszawa.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Urszula Bontruk
- adresStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
- lokal214
- telefon(0-22) 16 27 214
- emailubontruk@aktywnawarszawa.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniuStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
- lokal209
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Świadczenie usługi zabezpieczenia medycznego dla obiektów Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w 2019 roku oraz świadczenie usługi zabezpieczenia medycznego podczas imprez organizowanych przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w 2019 roku(postępowanie nr ZP/US/U/30/2018)
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zabezpieczenia medycznego dla obiektów Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w 2019 roku oraz świadczenie usługi zabezpieczenia medycznego podczas imprez organizowanych przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w 2019 roku.
2.Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz Istotnymi postanowieniami umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
3. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
• zadanie nr 1 – Świadczenie usługi zabezpieczenia medycznego dla Ośrodka Szczęśliwice
w 2019 r.
• zadanie nr 2 – Świadczenie usługi zabezpieczenia medycznego dla lodowiska zlokalizowanego na terenie Ośrodka Stegny w 2019 r.
• zadanie nr 3 – Świadczenie usługi zabezpieczenia medycznego dla lodowiska zlokalizowanego na Rynku Starego Miasta w Warszawie w 2019 r.
•zadanie nr 4 – Świadczenie usługi zabezpieczenia medycznego dla lodowiska zlokalizowanego przy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w 2019 r.
•zadanie nr 5 – Świadczenie usługi zabezpieczenia medycznego dla lodowiska zlokalizowanego na terenie Ośrodka Moczydło w 2019 r.
•zadanie nr 6 – Świadczenie usługi zabezpieczenia medycznego dla basenów letnich zlokalizowanych na terenie Ośrodka Moczydło w 2019 r.
•zadanie nr 7 – Zabezpieczenie medyczne imprez organizowanych przez SCS AW w 2019 r. (z wyłączeniem Triady Biegowej 2019)
Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części, przy czym na każdą zadanie Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty na jedną zadanie zamówienia lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. Oferty porównywane i oceniane będą osobno dla każdej części zamówienia.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawOśrodki Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA na terenie m. st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)85.12.00.00-6
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
Data
wykonania
1Świadczenie usługi zabezpieczenia medycznego dla Ośrodka Szczęśliwice w 2019 r.0,00od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
2Świadczenie usługi zabezpieczenia medycznego dla lodowiska zlokalizowanego na terenie Ośrodka Stegny w 2019 r.0,00od 01.01.2019 r. do 17.03.2019 r. oraz od 15.11.2019 r. do 31.12.2019 r
3Świadczenie usługi zabezpieczenia medycznego dla lodowiska zlokalizowanego na Rynku Starego Miasta w Warszawie w 2019 r.0,00od 01.01.2019 r. do 28.02.2019 r. oraz od 01.12.2019 r. do 31.12.2019 r.,
4Świadczenie usługi zabezpieczenia medycznego dla lodowiska zlokalizowanego przy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w 2019 r.0,00od 01.01.2019 r. do 28.02.2019 r. oraz od 01.12.2019 r. do 31.12.2019 r.,
5Świadczenie usługi zabezpieczenia medycznego dla lodowiska zlokalizowanego na terenie Ośrodka Moczydło w 2019 r.0,00od 01.01.2019 r. do 10.03.2019 r. oraz od 23.11.2019 r. do 31.12.2019 r.,
6Świadczenie usługi zabezpieczenia medycznego dla basenów letnich zlokalizowanych na terenie Ośrodka Moczydło w 2019 r.0,00od 01.06.2019 r. do 01.09.2019 r.
7Zabezpieczenie medyczne imprez organizowanych przez SCS AW w 2019 r. 0,00zgodnie z kalendarzem imprez.
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniainny dla każdej części (p.tabela powyżej)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1.spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykażą, że:

zadanie nr 1: w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie, co najmniej 2 usługi polegające na zabezpieczeniu medycznym na zorganizowanych terenach narciarskich (zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich Dz.U.2011 nr 208 poz. 1241 ze zm.), trwające nie krócej niż 5 miesięcy każda z usług;

zadanie nr 2 – nr 5: w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie, co najmniej 2 usługi polegające na zabezpieczeniu medycznym obiektu sportowego przeznaczonego do uprawiania sportów zimowych;

zadanie nr 6: w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie, co najmniej 2 usługi polegające na zabezpieczeniu medycznym obiektu sportowego;

zadanie nr 7: w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie, co najmniej 2 usługi polegające na zabezpieczeniu medycznym imprezy sportowo-rekreacyjnej o ilości uczestników min. 300 osób;

Zamawiający, w przypadku gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe, dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane, tj. zakończone, ale również wykonywane. W takim przypadku zadanie zamówienia już faktycznie wykonana musi spełnić wymagania określone przez Zamawiającego;

2.skierują do realizacji zamówienia osoby posiadające następujące doświadczenie i kwalifikacje zawodowe, tj.:

zadanie nr 1 – min. 3 ratownikami narciarskimi lub 3 ratownikami górskimi posiadającymi uprawnienia, o których mowa w art. 2 pkt 9 i 10 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2011 r. nr 208 poz. 1241 ze zm.) oraz posiadającymi (każda z osób) min. 1-roczne doświadczenie zawodowe w pogotowiu ratunkowym lub szpitalnym oddziale ratunkowym;

zadanie nr 2 – nr 5: min. 1 ratownikiem medycznym lub min. 1 pielęgniarką systemu, posiadającymi uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2195 ze zm.) oraz posiadającymi min. 1-roczne doświadczenie zawodowe w pogotowiu ratunkowym lub szpitalnym oddziale ratunkowym;

zadanie nr 6: min. 1 ratownikiem medycznym lub min. 1 pielęgniarką systemu, posiadającymi uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2195 ze zm.) oraz posiadającymi min. 1-roczne doświadczenie zawodowe;

zadanie nr 7: min. 1 zespołem wyjazdowym (z lekarzem) oraz 1 patrolem medycznym (co najmniej 2 osobowym) w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r., w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 181) oraz co najmniej dwoma ratownikami medycznym, w rozumieniu ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

3. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.
4. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy w oparciu o art. 24 ust. 5 Ustawy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2018-12-10
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.aktywnawarszawa.waw.pl
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2018-12-10 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2018-12-10, 09:15, Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostka Budżetowa m. st. Warszawy ul. Rozbrat 26, 00-42 Warszawa, sala 109.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-11-30


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |