m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-11-30 , 14:47:47
I Zamawiający
ZamawiającyOśrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
- adresPrzybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 568-91-00
- faks(0-22) 864-59-52
- e-mailsekretariat@opsbielany.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.opsbielany.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Katarzyna Bancerz
- adresOśrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa
- lokal
- telefon(0-22) 56 89 113
- emailbancerz.k@opsbielany.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMarta Gierasimowicz
- adresOśrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa
- lokal53
- telefon(0-22) 639-87-72 wew.139
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniup. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Świadczenie usług gastronomicznych polegających na przygotowywaniu gorących posiłków dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy i wydawaniu ich w lokalu Wykonawcy
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług gastronomicznych polegających na przygotowywaniu gorących posiłków dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy i wydawaniu ich w lokalu Wykonawcy, na podstawie kart obiadowych o stałej wartości.
2. Całkowita szacunkowa wielkość zamówienia dla dwóch rejonów łącznie wynosi: 134 000 posiłków z podziałem na 2 części odpowiadające poszczególnym rejonom Bielan:
2.1 REJON 1 – 59 000 posiłków,
2.2 REJON 2 – 75 000 posiłków.
3. Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia i brak możliwości dokładnego oszacowania ilości posiłków Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości zamówienia lub 20 – procentowego zwiększenia polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. Zwiększenie zamówienia nastąpi w drodze aneksu do umowy, przy czym cena jednostkowa posiłku nie będzie wyższa niż wskazana w umowie.
4. Wykonawca zobowiązany będzie wydawać gorące posiłki (zupa, drugie danie, napój) sześć dni w tygodniu, z możliwością wydawania posiłku niedzielnego bądź świątecznego na wynos w opakowaniach jednorazowego użytku.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Bielany m. st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)55.30.00.00-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2019-01-02, data zakończenia: 2019-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. Do składania ofert Zamawiający zaprasza Wykonawców, którzy spełniają następujące warunki:
1.1 nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp,
1.2 posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota tego ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 500 000,00 zł,
1.3 dysponują lokalem umożliwiającym spożycie posiłku jednorazowo 30 osobom (miejsca siedzące przy stoliku, bez wyodrębniania miejsc wskazujących na szczególny sposób traktowania) w wybranym REJONIE dzielnicy Bielany, na który składają ofertę, zgodnie
z mapą, która stanowi załącznik nr 1A do niniejszego ogłoszenia.
UWAGA: lokal powinien znajdować się w wyznaczonych granicach danego REJONU;
1.4 dysponują minimum 2 osobami, które posiadają aktualne zaświadczenia dokumentujące dopuszczenie do pracy przy żywieniu zbiorowym.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena80 %
Doświadczenie 20 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2018-12-07
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.opsbielany.waw.pl
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2018-12-07 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2018-12-07, 09:15, siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Przybyszewskiego 80/82 Warszawa, pokój 45
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |