m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-11-30 , 16:05:26
I Zamawiający
ZamawiającyWarszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
- adresLipińska 2, 01-833 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 599 71 00
- faks(0-22) 599 71 01
- e-mailsekretariat@wcpr.pl
- adres internetowyhttp://www.wcpr.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Mirosław Ciołek
- adresWarszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, Lipińska 2, 01-833 Warszawa
- lokal215
- telefon(0-22) 5997107
- emailmiroslaw.ciolek@wcpr.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJakub Przewalski
- adresWarszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, Lipińska 2, 01-833 Warszawa
- lokal115
- telefon225997119
- emailjakub.przewalski@wcpr.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Utrzymanie czystości i porządku
na terenie obiektów Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Warszawie
oraz prowadzenie punktu recepcyjno–informacyjnego w obiekcie przy ul. Lipińskiej 2
Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania porządku i czystości na terenie obiektów Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie położonych przy ul. Lipińskiej 2, ul. Andersa 5,
ul. Nałkowskiej 11, Al. Zjednoczenia 34, ul. Nowogrodzkiej 75, Al. Solidarności 93 lok. 64
oraz prowadzenia punktu recepcyjno-informacyjnego w obiekcie przy ul. Lipińskiej 2.
2. Wspólny Słownik Zamówień CPV.
90919200-4 Usługi sprzątania biur
98000000-3 Inne usługi socjalne i komunalne
3. Szczegółowy opis oraz zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia określa wzór umowy (Załącznik Nr 9 do SIWZ) oraz opis przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 8 do SIWZ).
4. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29
ust. 3a ustawy Pzp. Zamawiający wymaga aby osoby, którymi Wykonawca będzie się posługiwał podczas wykonywania zamówienia w części dotyczącej serwisu dziennego w obiekcie
przy ul. Andersa 5 (5 dni w tygodniu w godz. 7:00-15:00) oraz prowadzenia recepcji i serwisu w obiekcie przy ul. Lipińskiej 2 (5 dni w tygodniu w godz. 7:00-20:00) były zatrudnione
na podstawie umowy o pracę. Wynagrodzenie tych osób nie może być niższe niż wynagrodzenie minimalne, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawul. Lipińska 2, ul. Andersa 5, ul. Nałkowskiej 11, Al. Zjednoczenia 34, ul. Nowogrodzkiej 75, Al. Solidarności 93 lok. 64
Główny przedmiot (CPV)90.91.92.00-4
Dodatkowe przedmioty (CPV) 98.00.00.00-3


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania12 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)Data rozpoczęcia: 2019-01-01, data zakończenia: 2019-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
kwalifikacje pracowników wyznaczonych do realizacji zamówienia20 %
częstotliwość realizacji przeprowadzania kontroli jakości prac wykonywanych przez personel sprzątający w obiektach przy ul. Lipińskiej 2, ul. Andersa 5, Al. Zjednoczenia 3420 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-12-10
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.bip.wcpr.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-12-10 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-12-10, 09:30, ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa, pok. 218 (gabinet Zastępcy Dyrektora), I pietro.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-11-30


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |