m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-11-30 , 16:05:48
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
- adresBurdzińskiego 7, 03-480 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon22 277 46 00
- faks22 277 46 02
- adres internetowyhttp://www.zptp.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Damian Bednarek
- adresZarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Burdzińskiego 7, 03-480 Warszawa
- lokal33
- telefon22 277 46 06
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychDariusz Gapys
- adresZarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Burdzińskiego 7, 03-480 Warszawa
- lokal43
- telefon22 277 46 10
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Burdzińskiego 7, 03-480 Warszawa
- lokal33
Adres, na który należy przesyłać ofertyZarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Burdzińskiego 7, 03-480 Warszawa
- lokal32
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Bieżące utrzymanie zieleni parkowej, skwerów, zieleńców, zieleni czasowej oraz zieleni w miejscach Pamięci Narodowej na terenie Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy w 2019 roku
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie zieleni parkowej, skwerów, zieleńców, zieleni czasowej oraz zieleni w miejscach Pamięci Narodowej na terenie Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, polegające m.in. na pracach porządkowych, grabieniu i koszeniu trawników, sadzeniu krzewów i drzew, cięciu pielęgnacyjnym krzewów i drzew, wycince drzew, zakładaniu trawników.
Szczegóły dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane w załącznikach do projektu umowy, stanowiącego Załącznik Nr 9 do SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Praga Północ m. st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)77.30.00.00-3
Dodatkowe przedmioty (CPV) 77.34.20.00-9
77.34.10.00-2
77.31.00.00-6
77.31.41.00-5
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium9000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

A. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;

B. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
2. Sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie niższą niż 300 000,00 zł
3. Zdolności technicznej lub zawodowej, w tym:

a) dysponują minimum:
a1. 1 osobą - 1. Kierownik robót posiadający pięcioletnie doświadczenie zawodowe w zakresie utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni, posiadający fachową wiedzę, mający ukończony kurs inspektora nadzoru terenów zieleni ,posiadający kwalifikacje o których mowa w art. 37b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
a2. 1 osobą - Osoba do wykonywania prac w zakresie pielęgnacji drzew/krzewów, zgodnie z zastosowaniem kryterium posiadania kwalifikacji, o których mowa w art. 37b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
a3. 2 osobami - 3. Ogrodnik – trzy lata doświadczenia zawodowego w zakresie utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni
a4. 2 szt. - samochodu samowyładowczego do 5 ton,
a5. 4 szt. - kosiarki samojezdne,
a6. 5 szt. – kosy spalinowej,
a7. 1 szt. – glebogryzarki,
a8. 2 szt. - piły spalinowej,
a9. 3 szt. - sekatora spalinowego,
a10. 4 szt. – odśnieżarka spalinowa
b) wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 3 usługi w zakresie bieżącego utrzymania zieleni trwająca przez okres co najmniej kolejnych 8 miesięcy na kwotę nie mniejszą niż 250.000,00 zł brutto każda. Każda z usług musi obejmować przynajmniej następujące prace: pielęgnację zieleni niskiej (trawniki, krzewy, żywopłoty); pielęgnację zieleni wysokiej; utrzymanie czystości na terenie; Oczyszczanie zimowe alejek mineralnych.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Termin wykonania koszenia trawników20 %
Termin wykonania grabienia wiosennego terenów20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-12-10
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: zptp.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-12-10 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-12-10, 10:00, ZPTP pok. 33
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-11-30


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |