m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-12-03 , 13:02:38
I Zamawiający
ZamawiającyZespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2
- adresJana Pawła II 69, 01-038 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 838-04-61
- faks(0-22) 838-04-61
- e-mailzssl2@edu.um.warszawa.pl
- adres internetowy
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Elżbieta Michałowska
- adresZespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2, Jana Pawła II 69, 01-038 Warszawa
- lokal28
- telefon(0-22)838 04 61 w. 114
- emailtwojciechowski@edu.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychElżbieta Michałowska
- adresZespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2, Jana Pawła II 69, 01-038 Warszawa
- lokal28
- telefon(0-22)838 04 61 w. 114
- emailtwojciechowski@edu.um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2, Jana Pawła II 69, 01-038 Warszawa
- lokal28
Adres, na który należy przesyłać ofertyZespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2, Jana Pawła II 69, 01-038 Warszawa
- lokal28
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Kompleksowa dostawa (sprzedaż i przesył / dystrybucja ) energii cieplnej do budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 w Warszawie, Al. Jana Pawła II 69, 01-038 Warszawa.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii cieplnej (sprzedaż, dystrybucja / przesył) do budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 w Warszawie, Al. Jana Pawła II 69 ( załącznik Nr 1 do SIWZ)
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawZespół Szkół samochodowych i Licealnych Nr 2 w Warszawie Al. Jana Pawła II 69
Główny przedmiot (CPV)09.30.00.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania12 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)Data rozpoczęcia: 2019-01-01, data zakończenia: 2019-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
termin płatności 5 %
jakość5 %
czas realizacji na sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu jego instalacji20 %
kryterium społeczne10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-12-12
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zssam2.edupage.org
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-12-18 godzina 08:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-12-18, 08:00, 01-038 Warszawa Al. Jana Pawła II 69 pok 28
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-12-03


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |