m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-12-03 , 13:45:12
I Zamawiający
ZamawiającyZespół do obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych Nr 1
- adresŚw. Bonifacego 81, 02-945 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 842-17-22
- faks(0-22)
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.zpow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Barbara Lewandowska
- adresZespół do obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych Nr 1 , Św. Bonifacego 81, 02-945 Warszawa
- lokal
- telefon(0-22) 842-17-22 w. 106
- emailb.lewandowska@centrumadministracyjne.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychBarbara Lewandowska
- adresZespół do obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych Nr 1 , Św. Bonifacego 81, 02-945 Warszawa
- lokal
- telefon(0-22) 842-17-22 w. 106
- emailb.lewandowska@centrumadministracyjne.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZespół do obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych Nr 1 , Św. Bonifacego 81, 02-945 Warszawa
- lokal
Adres, na który należy przesyłać ofertyZespół do obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych Nr 1 , Św. Bonifacego 81, 02-945 Warszawa
- lokal
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zakup i sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych
dla placówek opiekuńczo- wychowawczych obsługiwanych przez Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 1
Opis zamówienia
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane przez siebie zadanie (zadania - 6 zadań). Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, wybrane przez siebie zadanie lub na kilka zadań.
2. Części nie mogą być dzielone przez wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
3. Za ofertę częściową uważa się ofertę złożoną na pełny asortyment dla danego zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 - 3.5 do SIWZ. W przypadku podania w zestawieniu kosztów zadania - załącznik nr 3-3.5, nazw własnych lub typów to zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy pzp, Zamawiający dopuszcza złożenie ofert „równoważnych”.
4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnych produktów, wyrobów lub określenie sugerujące produkty konkretnych firm, Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów równoważnych, tj. produktów innych producentów niż wymienione w dokumentach z zastrzeżeniem, by ich minimalne parametry jakościowe nie były gorsze niż parametry i cechy wskazanych produktów. Zaoferowane produkty równoważne muszą posiadać te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja) oraz zawierać w swoim składzie te same surowce użyte do produkcji, co produkt określony przez Zamawiającego.
5. Wykonawca będzie dostarczał artykuły żywnościowe będące przedmiotem zamówienia sukcesywnie. Termin i ilość dostaw każdorazowo będą określone telefonicznie, w zależności od zapotrzebowania na dwa dni przed umówioną datą dostawy. Wykonawca zapewni, że dostarczane artykuły będą należytej jakości oraz będą dostarczane w oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach, nie później niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego produktu, za wyjątkiem mięsa, warzyw, nabiału i jaj, które będą dostarczane świeże. Każe opakowanie musi być oznakowane nazwą (logo) producenta i terminem przydatności do spożycia. Za datę końcową przydatności do spożycia będzie się również uważać datę opisaną jako „najlepiej spożyć (należy spożyć do)….”.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiot Zamówienia do siedziby Zamawiającego przy ul. św. Bonifacego 81, Warszawa
Główny przedmiot (CPV)15.50.00.00-3
Dodatkowe przedmioty (CPV) 15.30.00.00-1
15.22.10.00-3
15.10.00.00-9
15.11.21.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Produkty mleczarskie0,00
2Warzywa,owoce,warzywa przetworzone0,00
3Mrożonki i ryby mrożone0,00
4Mięso,drób i produkty mięsne0,00
5Różne artykuły spożywcze0,00
6Pieczywo,wyroby piekarskie i cukiernicze0,00
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania12 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)Data rozpoczęcia: 2019-01-01, data zakończenia: 2019-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Termin płatności20 %
Termin dostawy20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-12-16
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zpow.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-12-17 godzina 10:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-12-17, 11:00, św. Bonifacego 81, 02-945 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-12-03


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |