m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-12-03 , 15:19:29
I Zamawiający
ZamawiającyOśrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
- adresPrzybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 568-91-00
- faks(0-22) 864-59-52
- e-mailsekretariat@opsbielany.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.opsbielany.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Katarzyna Bancerz
- adresOśrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa
- lokal
- telefon(0-22) 56 89 113
- emailbancerz.k@opsbielany.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMarta Gierasimowicz
- adresOśrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa
- lokal53
- telefon(0-22) 639-87-72 wew.139
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniup. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków (obiadów) dla klientów placówek na terenie Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w roku 2019
Opis zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przygotowywaniu i dostarczaniu gorących posiłków dwudaniowych dla klientów placówek na terenie Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, z możliwością zamiany na suchy prowiant na wniosek Zamawiającego.
2.Placówki, do których dowożone będą obiady:
2.1 Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 1, Al. Zjednoczenia 13
2.2 Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 2, ul. Wrzeciono 5A
2.3 Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Grębałowska 14.
3.Przewidywana całkowita wielkość zamówienia, o którym mowa w ust. 1, dla trzech wymienionych w ust. 2 placówek łącznie wynosi 28 500 posiłków.
4.Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia i brak możliwości dokładnego oszacowania ilości posiłków Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości zamówienia lub 20 – procentowego zwiększenia polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. Zwiększenie zamówienia nastąpi w drodze aneksu do umowy, przy czym cena jednostkowa posiłku nie będzie większa niż wskazana w umowie.
5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do ogłoszenia.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Bielany m. st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)55.30.00.00-3
Dodatkowe przedmioty (CPV) 55.32.10.00-6
55.32.20.00-3
55.52.00.00-1
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2019-01-02, data zakończenia: 2019-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. Do składania ofert Zamawiający zaprasza Wykonawców, którzy spełniają następujące warunki:
1.1 w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali lub wykonują
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, co najmniej dwie usługi w zakresie świadczenia usług zbiorowego żywienia, przy czym wartość każdej z usług nie może być mniejsza niż 100 tys. zł.
1.2 posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota tego ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 150 000,00 zł.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2018-12-07
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.opsbielany.waw.pl
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2018-12-07 godzina 14:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2018-12-07, 14:15, siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Przybyszewskiego 80/82 Warszawa, pokój 45
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |