m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-12-04 , 09:43:57
I Zamawiający
ZamawiającyStołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o.
- adresMehoffera 72/74, 03-131 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 614-64-42
- faks(0-22) 614-64-42
- e-mailbiuro@scol.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.scol.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Adam Stępniewski
- adresStołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o., Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa
- lokal4
- telefon(0-22) 811-06-88 w. 271
- emaila.stepniewski@scol.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAdam Stępniewski
- adresStołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o., Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa
- lokal4
- telefon(0-22) 811-06-88 w. 271
- emaila.stepniewski@scol.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaStołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o., Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa
- lokal4
Adres, na który należy przesyłać ofertyStołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o., Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa
- lokal4
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa artykułów spożywczych dla Zakładów Opiekuńczo - Leczniczych wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo –Leczniczego Sp. z o.o. z siedzibą ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa
Opis zamówienia
Dostawa artykułów spożywczych dla:
Zakładu im. Sue Ryder przy ul. Mehoffera 72/74,
Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Szubińskiej 4
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Olchy 8,
wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo –Leczniczego Sp. z o.o. z siedzibą ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa z podziałem na 9 części:
Część 1 - Art. Spożywcze; CPV:15.33.21.00-5, 15.41.22.00-1, 15.60.00.00-4,15.87.00.00-7,
Część 2 - Pieczywo; CPV: 15.81.11.00-7, 15.81.14.00-0, 15.81.21.00-4,
Część 3 - Mleko i nabiał; CPV:15.51.10.00-3, 15.51.20.00-0, 15.54.10.00-2, 15.54.40.00-3, 15.55.13.00-8,
Część 4 - Jaja kurze; CPV:03.14.25.00-3
Część 5 – Mięso i drób; CPV: 15.11.10.00-9, 15.11.20.00-6, 15.11.30.00-3, 15.11.40.00-0,
Część 6 - Wędliny; CPV: 15.13.11.20-2, 15.13.11.30-5, 15.13.13.10-1,
Część 7 - Ryby mrożone; CPV: 15.22.10.00-3, 15.21.10.00-0, 15.22.90.00-9,
Część 8 - Warzywa i owoce świeże; CPV: 03.22.10.00-6, 03.22.12.00-8, 03.22.22.40-7, 03.22.23.00-6,
Część 9 - Mrożonki owoców i warzyw; CPV: 15.33.11.70-9, 15.33.21.00-5,

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawZOL na terenie miasta Warszawy.
Główny przedmiot (CPV)15.00.00.00-8
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)Calkowirta szacowana wartośc przedmiotu zamówienia(9 części) ~2 048 000,00 PLN

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Dostawa artykułow spozywczych konfekcjonowanych8200,00
2Dostawa pieczywa w asortymencie 4100,00
3Dostaw mleka i nabiału 9900,00
4Dostawa jaj kurzych 1800,00
5Dostaw amięsa i drobiu 8300,00
6Dostawa wędlin w asortymencie 8200,00
7Dostawa ryb mrożonych2300,00
8Dostawa swieżych waryw i owoców9000,00
9Dostawa mrożonek owoców i warzyw 1500,00
Razem 53300,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania15 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium53300,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu.
Zamawiający uzna, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie wystąpi, którakolwiek z przesłanek/okoliczności/wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz ust. 5 pkt 1-8 z zastrzeżeniem dyspozycji zawartych w art. 24 ust. 7 - 10 Ustawy.
1.1 Zamawiający wykluczy wykonawcę z udziału w postępowaniu na podstawie:
1)art. 24 ust. 5 pkt 1 w przypadku, jeżeli skutkiem zaistnienia okoliczności wskazanych w tym przepisie [gdy w stosunku, do wykonawcy otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.)] skutkowałoby to brakiem możliwości realizacji przedmiotu zamówienia.
2)art. 24 ust. 5 pkt 2-7 w przypadku, jeżeli wystąpi którakolwiek z przesłane wskazanych w tych przepisach,
3)art. 24 ust. 5 pkt 8 w przypadku, jeżeli skutkiem zaistnienia okoliczności wskazanych, w tym przepisie, wykonawca w następstwie nie dokonał/uregulował płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub nie zawarł wiążącego porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
2. Spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu:
2.1Posiadają niezbędne zdolności zawodowe (wiedzę i doświadczenie), tj.:
Zamawiający uzna że wykonawca posiada niezbędne zdolności zawodowe jeżeli wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 2 dostaw zrealizowanych na podstawie odrębnych umów na rzecz różnych zamawiających o łącznej wartości dla 2 dostaw brutto minimum dla:
Część 1 - 450 000,00 zł.;
Część 2 - 220 000,00 zł.;
Część 3 - 540 000,00 zł.;
Część 4 - 100 000,00 zł.;
Część 5 - 450 000,00 zł.;
Część 6 - 450 000,00 zł.;
Część 7 - 120 000,00 zł.;
Część 8 - 500 000,00 zł.;
Część 9 - 80 000,00 zł.;
W przypadku składania przez wykonawcę oferty na więcej niż na jedną część przedmiotu zamówienia wykonawca winien wykazać się zrealizowaniem minimum 2 dostaw o łącznej wartości dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia (np. wykonawca składając ofertę na część 1 i 4 zobowiązany jest wykazać się zrealizowaniem 2 dostaw o łącznej wartości minimum 550 000,00 zł. brutto).
2.2 Znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej, tj.:
Zamawiający uzna że wykonawca znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na poszczególne części zamówienia na sumę gwarancyjną minimum dla:
Część 1 - 230 000,00 zł.;
Część 2 - 110 000,00 zł.;
Część 3 – 270 000,00 zł.;
Część 4 - 50 000,00 zł.;
Część 5 - 230 000,00 zł.;
Część 6 - 230 000,00 zł.;
Część 7 - 60 000,00 zł.;
Część 8 – 250 000,00 zł.;
Część 9 – 40 000,00 zł.;
W przypadku składania przez wykonawcę oferty na więcej niż na jedną część przedmiotu zamówienia wykonawca winien wykazać się ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o łącznej wartości dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia (np. wykonawca składając ofertę na część 1 i 5 zobowiązany jest wykazać się ubezpieczeniem o łącznej wartości minimum 460 000,00 zł.).
3.Wykonawca może polegać na zdolności zawodowej (wiedzy i doświadczeniu), lub zdolnościach ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
4.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1)warunek określony w pkt 1 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie,
2)poszczególne warunki określone w pkt 2 ppkt 2.1– 2.2 powinien spełniać samodzielnie, co najmniej jeden z partnerów.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-01-09
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://www/scol.warszawa./pl/przetargi
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-01-09 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-01-09, 10:30, UL. Szubińska 4, 01-958 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-12-04


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |