m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-12-04 , 10:43:03
I Zamawiający
ZamawiającySzkoła Podstawowa nr 166 im. Żwirki i Wigury
- adresŻytnia 40, 01-198 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 632-01-08 wew. 25
- faks(0-22)
- e-mailsekretariat.sp166@gmail.com
- adres internetowyhttp://www.sp166.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Zielińska
- adresSzkoła Podstawowa nr 166 im. Żwirki i Wigury, Żytnia 40, 01-198 Warszawa
- lokalp.kier. gospodarczego
- telefon(0-22) 632 01 08 wew.25
- emailsp166.kierownik@gmail.com
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAnna Zielińska
- adresSzkoła Podstawowa nr 166 im. Żwirki i Wigury, Żytnia 40, 01-198 Warszawa
- lokalp.kier. gospodarczego
- telefon(0-22) 632 01 08 wew.25
- emailsp166.kierownik@gmail.com
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaSzkoła Podstawowa nr 166 im. Żwirki i Wigury, Żytnia 40, 01-198 Warszawa
- lokalp.kier. gospodarczego
Adres, na który należy przesyłać ofertySzkoła Podstawowa nr 166 im. Żwirki i Wigury, Żytnia 40, 01-198 Warszawa
- lokalp.kier. gospodarczego
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Kompleksowa dostawa(sprzedaż i przesył/dystrybucja)energii cieplnej do budynku Szkoły Podstawowej nr 166 w Warszawie
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej do budynku zamawiającego tj. Szkoły Podstawowej nr 166 im. Żwirki i Wigury, ul. Żytnia 40, 01-198 Warszawa. Zamówiona moc cieplna - 0,5565 MW w tym: a/ na potrzeby ogrzewania 0,4675 MW, b/ na potrzeby ciepłej wody: max:0,1779 MW, średnia 0,0890 MW. Planowane zużycie energii cieplnej w okresie trwania umowy(12 miesięcy) - 3064,6000GJ. Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła- gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej. Warunki techniczne: obiekt zasilany z węzła cieplnego. Charakterystyka budynku: rok budowy 1950, kubatura budynku 74580 m, powierzchnia całego budynku 6780 .2 w tym powierzchnia ogrzewana 5627 m2.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw01-198 Warszawa, ul. Żytnia 40
Główny przedmiot (CPV)09.30.00.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2019-01-01, data zakończenia: 2019-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
termin płatności5 %
jakość5 %
czas reakcji na sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu jego instalacji20 %
społeczne10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-12-12
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.sp166.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-12-13 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-12-13, 10:05, 01-875 Warszawa, ul. Żytnia 40 pok. 31
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-12-04


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |