m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-12-04 , 12:27:36
I Zamawiający
ZamawiającyStołeczna Estrada
- adresMarszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 849 32 86
- faks(0-22) 849 32 86
- e-mailestrada@estrada.com.pl
- adres internetowyhttp://www.estrada.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Marek Will
- adresStołeczna Estrada, Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa
- lokalbrak
- telefon(0-22)8493286
- emailmarek.will@estrada.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAnna Wojtkowiak
- adresStołeczna Estrada, Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa
- lokalbrak
- telefon(0-22)8493286
- emailanna.wojtkowiak@estrada.com.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie prac konserwacyjnych zespołu fontann multimedialnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanych na Skwerze im. I Dywizji Pancernej w Warszawie w 2019 r.

Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwacyjnych zespołu fontann multimedialnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanych na Skwerze I Dywizji Pancernej w Warszawie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Zespół fontann obejmuje 3 fontanny multimedialne światło-woda-dźwięk oraz interaktywny plac zabaw dla dzieci. Fontanny zlokalizowane są na skwerze znajdującym się w rejonie ul. Boleść, Rybaki i Wybrzeże Gdańskie (dz. nr 10 w obrębie 5-02-06 – jedn. ewid: m.st. Warszawa, Dzielnica Śródmieście).
Szczegółowe zestawienie elementów i urządzeń wchodzących w skład w/w zespołu fontann multimedialnych zostało określone w dokumentacji technicznej (Dokumentacji powykonawczej), znajdującej się w siedzibie Zamawiającego. Powyższa dokumentacja może zostać udostępniona Wykonawcy do wglądu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.


Zakres prac obejmuje w szczególności:
1) utrzymanie w stałej gotowości technicznej zespołu fontann multimedialnych tj. pomp , filtrów, urządzeń kontrolno - pomiarowych do kontroli i sterowania parametrami chemicznymi wody (pH, chlor), dysz, agregatów wodnych i rurociągów fontann, systemu klimatyzacji i wentylacji komór technologicznych, urządzeń sterujących i zasilania elektrycznego, spustów i wpustów wody niecki fontann oraz przepompowni ścieków w maszynowni głównej oraz maszynowni pluskowiska,
2) utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń towarzyszących takich jak: instalacje zasilania fontann w wodę, zrzutu wód popłucznych, zasilania elektrycznego w obrębie maszynowni, systemu nagłośnienia fontann, systemu wytwarzania oraz wyrzutu dymu,
3) dbanie o czystość samych niecek fontannowych, koryt ssących pomp i wypływów wody, jak również dysz i zaworów,
4) zabezpieczenie urządzeń i wszystkich systemów fontann na okres zimowy,
5) kontrolę i dozowanie środków chemicznych w zakresie utrzymania odpowiedniej wartości pH wody i zawartości chloru w wodzie,
6) przestrzeganie zachowania prawidłowych parametrów wody:
a) wartość pH wody powinna wynosić od 7,0 do 7,4;
b) zawartość wolnego chloru nie powinna przekraczać 0,5 mg/l;
c) poziom zanieczyszczeń nie powinien, a zawartość piasku nie powinna przekraczać 50g/m3,
7) zapewnienie we własnym zakresie wszystkich środków chemicznych niezbędnych do utrzymania parametrów wody na właściwym poziomie,
8) zapewnienie sprzętu, urządzeń i materiałów niezbędnych do eksploatacji i konserwacji fontann oraz środków chemicznych do utrzymania komór technologicznych w czystości,
9) zapewnienie personelu posiadającego odpowiednie kwalifikacje do obsługi urządzeń fontann,
10) prowadzenie odpowiednich dokumentów wymaganych instrukcjami eksploatacyjnymi m.in. książki eksploatacyjnej,
11) prowadzenie pomiarów i przeglądów urządzeń elektrycznych,
12) prowadzenie zgodnie z przepisami BHP prac związanych z bieżącą eksploatacją ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby zatrudnione przy środkach chemicznych dozowanych do układów technologicznych fontann. Wszystkie prace prowadzone w wodzie powinny być dokonywane z odpowiednią asekuracją,
13) informowanie na bieżąco Zamawiającego o zauważonych zmianach i uszkodzeniach, zainstalowanych urządzeń technologicznych fontann oraz konstrukcji komór technologicznych i niecek fontann,
14) prowadzenie eksploatacji zgodnie z instrukcjami obsługi i eksploatacji, jak również
z instrukcjami obsługi urządzeń dostarczonymi przez producentów,
15) zapoznanie się z instrukcjami obsługi producentów poszczególnych urządzeń oraz DTR (Dokumentacją Techniczno Ruchową) szafy zasilająco sterującej,
16) współdziałanie z Wykonawcą fontann (Watersystem Sp. z o.o., Oase GmbH, Mostostal S.A.) w czasie corocznych przeglądów fontann i sprawdzania jakości wody,
17) bieżącą eksploatację, konserwację i utrzymanie sprzętu nagłaśniającego i multimedialnego fontann zgodnie z instrukcją obsługi systemu nagłośnienia oraz instrukcjami obsługi urządzeń wydanymi przez producentów poszczególnych elementów wchodzących w skład systemu nagłośnienia, projekcji multimedialnej i laserowej fontann,
18) obsługę i nadzorowanie trybu muzycznego fontann,
19) realizację pokazów zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego,
20) przygotowanie urządzeń systemów nagłośnienia i multimedialnych do trybu show, zmiana trybu muzycznego na tryb show na wniosek Zamawiającego, obsługa trybu show, przywrócenie trybu muzycznego po zakończeniu trybu show,
21) na wniosek Zamawiającego, zmiana kolejności show lub implementacja dodatkowych pokazów,
22) informowanie Zamawiającego i Wykonawcy fontann, który jest jednocześnie gwarantem wykonania fontann, o wszelkich powstałych uszkodzeniach fontann i nieprawidłowościach w ich funkcjonowaniu a także nieprawidłowościach systemu nagłośnienia i systemu multimedialnego,
23) informowanie Zamawiającego o przeszkodach wynikających ze zmian w Fontannach Multimedialnych w zakresie sprzętu multimedialnego ( projektor, laser, system sterowania), nagłośnieniowego, fontannowego skutkujących niekompletnością bądź brakiem emisji pokazu.

24) przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm),
25) przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych,
26) ponoszenie odpowiedzialności za szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie wykonania umowy,
27) montaż na okres zimowy i demontaż po okresie zimowym oraz przechowywanie elementów zimowego zabezpieczenia fontann.

Szczegółowy sposób wykonywania poszczególnych czynności opisany został w załączniku nr 10 do SIWZ i załączniku nr 1 do wzoru umowy - „Zakres prac związanych z konserwacją fontann multimedialnych zlokalizowanych na Skwerze I Dywizji Pancernej w Warszawie” oraz w załączniku nr 11 do SIWZ i załączniku nr 2 do wzoru umowy – „Harmonogram prac konserwacyjnych zespołu fontann multimedialnych”.

Uwagi dotyczące przedmiotu zamówienia:
Zaleca się Wykonawcom zapoznanie się z warunkami lokalnymi, w których będzie realizowany przedmiot zamówienia.

Termin realizacji zamówienia
Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy, ale nie wcześniej niż od dnia 01.01.2019 r., do dnia 31.12.2019 r.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawSkwer I Dywizji Pancernej w Warszawie
Główny przedmiot (CPV)50.00.00.00-5
Dodatkowe przedmioty (CPV) 74.73.20.00-9


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium5000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
21. Forma wadium
21.1 Wadium może być wniesione w:
2.1.1. pieniądzu,
2.1.2. poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym iż poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.
2.1.3. gwarancjach bankowych,
2.1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
2.1.5. poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.)

22. Termin i miejsce wniesienia wadium:
22.1. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego: STOŁECZNA ESTRADA Nr konta: Pekao S.A. 46 1240 6175 1111 0000 4578 1713 Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. Kwota wadium musi znaleźć się na rachunku zamawiającego najpóźniej w terminie składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
22.2. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych od pkt. 21.1.2. do pkt. 21.1.5. SIWZ oryginał należy przekazać Głównemu Księgowemu Zamawiającego a kserokopię dokumentu wadium potwierdzoną przez Głównego Księgowego STOŁECZNEJ ESTRADY należy dołączyć do oferty.
22.3. Niewniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
22.4. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z treścią art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, oraz należy wymienić jako beneficjenta poręczenia lub gwarancji – STOŁECZNĄ ESTRADĘ; 00-683 Warszawa; ul. Marszałkowska 77/79.
23. Zwrot wadium:
23.1. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium w sytuacjach i na zasadach określonych w art. 46 ust. 1- 2 ustawy.
23.2. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium w sytuacji i na zasadzie określonej w art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
23.3. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

24. Utrata wadium
24.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów o których mowa w pkt. 10 SIWZ oraz pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
24.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
24.2.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
24.2.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
24.2.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
doświadczenie w konserwacji fontann40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-12-18
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.estrada.com.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-12-18 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-12-18, 10:30, Stołeczna Estrada ul. Marszałkowska 77/79 00-683 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-12-04


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |