m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-12-04 , 15:26:34
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Ewa Mścichowska
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 443-14-07
- emailemscichowska@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychEwa Mścichowska
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 443-14-07
- emailemscichowska@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniuBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z języka angielskiego w ramach Warszawskiego Modelu Przygotowania Językowego w Wychowaniu Przedszkolnym
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie w ramach Warszawskiego Modelu Przygotowania Językowego w Wychowaniu Przedszkolnym szkolenia z języka angielskiego na poziomie B2 i B2+ dla grupy nie mniej niż 80 i nie więcej niż 110 nauczycieli wychowania przedszkolnego, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa, zwanych dalej „uczestnikami szkolenia". Po zakończeniu szkolenia uczestnik musi być przygotowany do kontynuowania szkolenia na wyższym poziomie (B2+). Po ukończeniu szkolenia na poziomie B2+ uczestnik musi być przygotowany do przystąpienia do egzaminu i uzyskania certyfikatu potwierdzającego jego poziom znajomości języka zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 1575) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli:
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zawarte zostały w załączniku nr 1 do wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)80.58.00.00-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-12-06
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
0,00 zł.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 2;

1.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w pkt 3.

2. Warunki udziału w postępowaniu.
Za spełniających warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że:

2.1.W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie zrealizowali przez co najmniej dwa semestry lub realizują od co najmniej dwóch semestrów, co najmniej jedną usługę, polegającą na prowadzeniu szkolenia z języka angielskiego dla co najmniej 50 osób w grupach od 5-15 osób na poziomach B1 i/lub B2 i/lub B2+ dla podmiotu instytucjonalnego (z wyłączeniem osób fizycznych) zewnętrznego wobec wykonawcy (przedsiębiorstwo, instytucja, organizacja itp.) potwierdzone dokumentami, że usługi zostały zrealizowane prawidłowo.

2.2. Dysponują zespołem 14 osób zdolnych do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, w tym:
a) 9 lektorami (Zamawiający zawarł definicję lektora w OPZ), z których każdy posiada z okresu ostatnich dwóch lat praktykę zawodową w nauczaniu języka angielskiego osób dorosłych, obejmującą realizację minimum 300 godzin dydaktycznych.
b) 4 native speakerami (Zamawiający zawarł definicję native speakera w OPZ), z których każdy posiada z okresu ostatnich dwóch lat praktykę zawodową w nauczaniu języka angielskiego osób dorosłych, obejmującą realizację minimum 300 godzin dydaktycznych.
c) 1 metodykiem (Zamawiający zawarł definicję metodyka w OPZ), posiadającym wykształcenie kierunkowe, dające kwalifikacje do nauczania języka angielskiego, tj. wyższe filologiczne lub lingwistyczne na wszystkich poziomach znajomości języka angielskiego z przygotowaniem metodyczno – pedagogicznym do prowadzenia kursów językowych dla osób dorosłych oraz praktykę zawodową z okresu ostatnich dwóch lat dotyczącą prowadzenia projektów szkoleniowych dla osób dorosłych z zakresu języka angielskiego – tj. w tym okresie zrealizował co najmniej dwa projekty szkoleniowe, przy czym w każdym z projektów wzięło udział co najmniej 80 osób.

3. Informacje dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

3.1. Zamawiający wykluczy z postępowania:
3.1.1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
3.1.2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3.1.3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 3.1.2.;
3.1.4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
3.1.5. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
3.1.6. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
3.1.7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
3.1.8. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
3.1.9. Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3.1.10. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
3.1.11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

3.2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

4. Dokumenty wymagane w postępowaniu:

4.1. Oferta powinna składać się z:
a) wypełnionego Formularza oferty, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ;
b) dokumentów, o których mowa w pkt 4.2. i 4.3.;

4.2. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia:

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ;

b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ,

c) oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, (dotyczy podwykonawcy nie będącego podmiotem, na zasoby którego powołuje się Wykonawca) ze wskazaniem części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem firm podwykonawców, lub informacja o samodzielnym wykonaniu zamówienia, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ,

d) wykaz usług, na potwierdzenie spełniania warunku z pkt 2.1.;

e) dowody potwierdzające, że usługi wykazane w Wykazach, o których mowa w pkt 4.2. lit. d) zostały wykonane należycie tj.:
• referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane;
• w odniesieniu do nadal wykonywanych usług ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
• oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów;
• w przypadku, gdy Wykonawca wskazuje w wykazie usługi wykonane na rzecz Zamawiającego, nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów;

f) wykaz osób, na potwierdzenie spełniania warunku z pkt 2.2. SIWZ;

g) oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2., polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Zamawiający wymaga, aby składany dokument w szczególności zawierał informacje:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
- charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;

4.3. Inne dokumenty wymagane w postępowaniu

a) Dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty.


IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Doświadczenie Wykonawcy40 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2018-12-12
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=62411
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2018-12-12 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2018-12-12, 12:30, BZP, Warszawa, ul. Niecała 2, III piętro, sala 320
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-12-04


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |