m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-12-04 , 13:23:00
I Zamawiający
ZamawiającyOśrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
- adresPrzybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 568-91-00
- faks(0-22) 864-59-52
- e-mailsekretariat@opsbielany.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.opsbielany.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Katarzyna Bancerz
- adresOśrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa
- lokal
- telefon(0-22) 56 89 113
- emailbancerz.k@opsbielany.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychWłodzimierz Sanocki
- adresOśrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa
- lokal43
- telefon22 56 89 142
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniup. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia oraz monitoring w obiektach Zamawiającego w roku 2019
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są:
1.1 usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w siedzibie Zamawiającego,
1.2 całodobowy monitoring z radiowym systemem powiadamiania w trzech obiektach
Zamawiającego:
1.2.1 ul. Przybyszewskiego 80/82 – siedziba Zamawiającego,
1.2.2 Al. Zjednoczenia 13 – Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 1,
1.2.3 ul. Wrzeciono 5A – Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 2.
1.3 usługi konserwacji i utrzymania w stanie stałej sprawności eksploatacyjnej systemów alarmowych, systemu przeciwpożarowego i instalacji oddymiania
w obiektach Zamawiającego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do ogłoszenia.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Bielany m. st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)79.71.00.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2019-01-02, data zakończenia: 2019-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. Do składania ofert Zamawiający zaprasza Wykonawców, którzy spełniają następujące warunki:
1.1 nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.
1.2 posiadają aktualną koncesję na prowadzenie usług ochrony osób i mienia wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017roku poz. 2213 z późn. zm.),
1.3 w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali lub wykonują w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, co najmniej dwie usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach użyteczności publicznej, przy czym zrealizowana wartość każdej z usług nie może być mniejsza niż 100 000,00 zł brutto.
1.4 w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert świadczyli usługi należycie. Zamawiający informuje, że w postępowaniu odrzuci oferty Wykonawców, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert świadczyli usługi ochroniarskie nienależycie. Wykonawca musi wykazać usługi, które w okresie trzech lat przed terminem składania ofert zrealizował nienależycie. Przez nienależytą realizację należy rozumieć usługi / umowy, które zostały wypowiedziane przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bądź jeśli Zamawiający nałożył na Wykonawcę co najmniej dwie kary umowne z tytułu nienależytego wykonywania umowy.
1.5 posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota tego ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 100 000,00 zł.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2018-12-11
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.opsbielany.waw.pl
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2018-12-11 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2018-12-11, 09:15, siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Przybyszewskiego 80/82 Warszawa, pokój 45
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |