m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-12-04 , 15:15:29
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Mienia m.st Warszawy - jednostka budżetowa
- adresJana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 836-81-03
- faks(0-22) 836-80-61
- adres internetowy
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Robert Czyżewski
- adresZarząd Mienia m.st Warszawy - jednostka budżetowa, Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa
- lokal
- telefon(0-22) 836 81 03 wew. 127
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychTomasz Kędzierski
- adresZarząd Mienia m.st Warszawy - jednostka budżetowa, Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa
- lokal507
- telefon(0-22)8368103 w. 136
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Mienia m.st Warszawy - jednostka budżetowa, Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa
- lokal
Adres, na który należy przesyłać ofertyZarząd Mienia m.st Warszawy - jednostka budżetowa, Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa
- lokal
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wynajem, transport, montaż i demontaż modułowej kontenerowej łaźni mobilnej dla osób bezdomnych w ramach kontynuacji programu pn. „Pilotażowy program prowadzenia łaźni mobilnej dla osób bezdomnych” w Warszawie - 22/PN/2018
Opis zamówienia
1. Przedmiot zamówienia : wynajem, transport, montaż i demontaż modułowej kontenerowej łaźni mobilnej w ramach kontynuacji programu pn. „Pilotażowy program prowadzenia łaźni mobilnej dla osób bezdomnych” w Warszawie w roku 2019, w dwóch następujących po sobie lokalizacjach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)98.30.00.00-9
Dodatkowe przedmioty (CPV) 60.10.00.00-9
51.00.00.00-9

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2019-01-10, data zakończenia: 2019-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium5500,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
2. Wadium zostaje wnoszone na okres związania ofertą i może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Doświadczenie40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-12-12
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zmw.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-12-12 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-12-12, 10:30, Zarząd Mienia m.st. Warszawy, ul. Jana Kazimierza 62, Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-12-04


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |