m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-12-04 , 15:15:51
I Zamawiający
ZamawiającyBursa Szkolna Nr 4
- adresKs. Janusza 45/47, 01-452 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 836-18-13
- faks(0-22) 836-18-13
- e-mailbursa4@bursa4.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.bursa4.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Sylwia Koźlik
- adresBursa Szkolna Nr 4, Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy ul. Mokotowska 55
- lokal203
- telefon(0-22) 277 47 18
- emailskozlik@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dystrybucja i dostawa energii cieplnej do budynku Bursy Szkolnej nr 4 mieszczącego się przy ul. Ks. Janusza 45/47, 01-452 Warszawa
Opis zamówienia
: Dystrybucja i dostawa energii cieplnej do budynku Bursy Szkolnej nr 4 mieszczącego się przy ul. Ks. Janusza 45/47 w Warszawie.
Warunki techniczne:
Obiekt zasilany z węzła cieplnego, który jest własnością Zamawiającego. Zamówiona moc cieplna: Aktualnie obowiązująca grupa taryfowa dla budynku przy ul. Ks. Janusza 45/47 to: A3/B1/C3 - zamówiona moc cieplna – 0,3191 MW, - planowane zużycie energii cieplnej – 8570 GJ. Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła – gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej. Charakterystyka budynku:  rok budowy: 1963 r.,  powierzchnia ogrzewania:  lokale mieszkalne: 1 115,20 m2,  lokale niemieszkalne: 1 725,45 m2,  kubatura budynku 13 437,29 m3 . - Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zużycia energii cieplnej z zastosowaniem prawa opcji o którym mowa w art. 34 ust. 5 Pzp. Prawem opcji jest możliwość uzupełniającego zwiększenia zużycia energii cieplnej na warunkach zawartej umowy o kolejne 1714 GJ co stanowi 20% zamówienia podstawowego. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od warunków atmosferycznych, jakie mogą mieć miejsce w trakcie okresu grzewczego w 2019 i 2020 r. Łączne zużycie energii cieplnej objętej postępowaniem z uwzględnieniem prawa opcji - określone zostaje na 10284 GJ. Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji nie później niż na 30 dni przed wyczerpaniem limitu 8570 GJ. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawNa miejsce wskazane przez Zamawiającego
Główny przedmiot (CPV)09.30.00.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Termin płatności40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-12-07
Cena: 19,60 zł.
Miejsce dokonania opłaty: Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.mbfo.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-12-07 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-12-07, 10:00, Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-11-29


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |