m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-12-05 , 12:47:49
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Dróg Miejskich
- adresChmielna 120, 00-801 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 620-10-21
- faks(0-22) 620-91-71
- e-mailzzp@zdm.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zdm.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Małgorzata Szczepanik
- adresZarząd Dróg Miejskich, Chmielna 120, 00-801 Warszawa
- lokal114
- telefon(0-22) 654 91 92 w. 9218
- emailzzp@zdm.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniup. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Świadczenie usług prawniczych w 2019 roku
Opis zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest:
świadczenie usług prawniczych w roku 2019 polegających na świadczeniu pomocy prawnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2115)/ ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2018 r. poz. 1184, z późn. zm.), w zakresie działalności ustawowej i statutowej Zarządu Dróg Miejskich. Zamawiający przewiduje świadczenie przedmiotowych usług prawniczych osobiście (w przypadku osób prawnych i Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wyłącznie przez wskazanego w ofercie radcę prawnego, adwokata lub prawnika zagranicznego świadczącego pomoc prawną w Rzeczpospolitej Polskiej, spełniającego wymagania i warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia) w siedzibie Zamawiającego, w dniach i godzinach ustalonych przez Zamawiającego, zgodnie z miesięcznym wymiarem godzin określonych przez Zamawiającego, a także poza siedzibą Zamawiającego w przypadku konieczności wykonania przedmiotowych usług prawniczych poza siedzibą Zamawiającego. Wykonawca w swojej ofercie musi przedstawić informacje dotyczące tego radcy prawnego, adwokata lub prawnika zagranicznego świadczącego pomoc prawną w Rzeczpospolitej Polskiej, który osobiście będzie świadczył pomoc prawną w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza świadczenia usług prawniczych zamiennie przez więcej niż jednego radcę prawnego, adwokata lub prawnika zagranicznego świadczącego pomoc prawną w Rzeczpospolitej Polskiej.
Świadczenie usług prawniczych obejmuje w szczególności:
1) bieżące udzielanie interpretacji, wyjaśnień, porad i konsultacji prawnych związanych z zakresem działalności statutowej Zarządu Dróg Miejskich;
2) sporządzanie opinii prawych i innych opracowań na piśmie związanych z zakresem działalności statutowej Zarządu Dróg Miejskich;
3) opiniowanie projektów aktów prawa wewnętrznego oraz prawa miejscowego, a także projektów innych aktów prawnych przygotowywanych oraz opiniowanych przez Zamawiającego
4) udział w sporządzaniu i opiniowanie zawieranych przez Zamawiającego umów oraz uczestniczenie w spotkaniach i negocjacjach prowadzonych przez Zamawiającego w celu zawarcia, zmiany lub rozwiązania umów;
5) świadczenie pomocy prawnej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;
6) opiniowanie i udział w rozstrzyganiu roszczeń Wykonawców, wynikających z umów zawartych z Zamawiającym;
7) udział w negocjacjach dotyczących ustalania warunków ugód;
8) informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym;
9) reprezentowanie Zamawiającego przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Krajową Izbą Odwoławczą, innymi organami orzekającymi i egzekucyjnymi oraz urzędami.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)79.10.00.00-5
Dodatkowe przedmioty (CPV) 79.11.00.00-8
79.11.10.00-5
79.11.20.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Część 1: Świadczenie usług prawniczych w roku 2019 określonych w opisie przedmiotu zamówienia.0,00
2Część 2: Świadczenie usług prawniczych w roku 2019 określonych w opisie przedmiotu zamówienia.0,00
3Część 3: Świadczenie usług prawniczych w roku 2019 określonych w opisie przedmiotu zamówienia.0,00
4Część 4: Świadczenie usług prawniczych w roku 2019 określonych w opisie przedmiotu zamówienia.0,00
5Część 5: Świadczenie usług prawniczych w roku 2019 określonych w opisie przedmiotu zamówienia.0,00
6Część 6: Świadczenie usług prawniczych w roku 2019 określonych w opisie przedmiotu zamówienia.0,00
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Przedmiot zamówienia:
Świadczenie usług prawniczych w 2019 roku.


1. Opis sposobu porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami wraz ze wskazaniem przez Zamawiającego osób uprawnionych do kontaktów
1.1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481, z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu pod numerem: (22) 890-92-11 lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. poczty elektronicznej (e-mail: zzp@zdm.waw.pl.).
1.2. Wyjaśnienia i uzupełnienia na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany doręczyć Zamawiającemu przed upływem terminu wskazanego w wezwaniu do wyjaśnień lub uzupełnień w formie pisemnej. Przed upływem terminu wskazanego w wezwaniu do wyjaśnień lub uzupełnień, Wykonawca jest również zobowiązany przesłać faxem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. poczty elektronicznej, kopię wyjaśnień lub uzupełnień, które zamierza przedłożyć na wezwanie Zamawiającego.
1.3. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje powinny być przekazywane przez Wykonawców Zamawiającemu pod numer faksu: (22) 890-92-11 lub email: zzp@zdm.waw.pl
1.4. Postępowanie, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie, jest oznaczone znakiem: DPZ/131/US/6/18. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
1.5. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Małgorzata Szczepanik, fax: (22) 890-92-11.

2. Podstawa udzielenia zamówienia
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.).
2.2. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu zastosowane jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 2.1.

3. Opis przedmiotu zamówienia, oferty częściowe
3.1. Przedmiotem zamówienia jest:
świadczenie usług prawniczych w roku 2019 polegających na świadczeniu pomocy prawnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2115)/ ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2018 r. poz. 1184, z późn. zm.), w zakresie działalności ustawowej i statutowej Zarządu Dróg Miejskich. Zamawiający przewiduje świadczenie przedmiotowych usług prawniczych osobiście (w przypadku osób prawnych i Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wyłącznie przez wskazanego w ofercie radcę prawnego, adwokata lub prawnika zagranicznego świadczącego pomoc prawną w Rzeczpospolitej Polskiej, spełniającego wymagania i warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia) w siedzibie Zamawiającego, w dniach i godzinach ustalonych przez Zamawiającego, zgodnie z miesięcznym wymiarem godzin określonych przez Zamawiającego, a także poza siedzibą Zamawiającego w przypadku konieczności wykonania przedmiotowych usług prawniczych poza siedzibą Zamawiającego. Wykonawca w swojej ofercie musi przedstawić informacje dotyczące tego radcy prawnego, adwokata lub prawnika zagranicznego świadczącego pomoc prawną w Rzeczpospolitej Polskiej, który osobiście będzie świadczył pomoc prawną w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza świadczenia usług prawniczych zamiennie przez więcej niż jednego radcę prawnego, adwokata lub prawnika zagranicznego świadczącego pomoc prawną w Rzeczpospolitej Polskiej.
Świadczenie usług prawniczych obejmuje w szczególności:
1) bieżące udzielanie interpretacji, wyjaśnień, porad i konsultacji prawnych związanych z zakresem działalności statutowej Zarządu Dróg Miejskich;
2) sporządzanie opinii prawych i innych opracowań na piśmie związanych z zakresem działalności statutowej Zarządu Dróg Miejskich;
3) opiniowanie projektów aktów prawa wewnętrznego oraz prawa miejscowego, a także projektów innych aktów prawnych przygotowywanych oraz opiniowanych przez Zamawiającego
4) udział w sporządzaniu i opiniowanie zawieranych przez Zamawiającego umów oraz uczestniczenie w spotkaniach i negocjacjach prowadzonych przez Zamawiającego w celu zawarcia, zmiany lub rozwiązania umów;
5) świadczenie pomocy prawnej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;
6) opiniowanie i udział w rozstrzyganiu roszczeń Wykonawców, wynikających z umów zawartych z Zamawiającym;
7) udział w negocjacjach dotyczących ustalania warunków ugód;
8) informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym;
9) reprezentowanie Zamawiającego przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Krajową Izbą Odwoławczą, innymi organami orzekającymi i egzekucyjnymi oraz urzędami.

Wykonawca dla wybranej dowolnie części zamówienia wskaże jedną osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu danej części zamówienia (radcę prawnego, adwokata lub prawnika zagranicznego świadczącego pomoc prawną w Rzeczpospolitej Polskiej) - spełniającą warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wskazania tej samego radcy prawnego, adwokata lub prawnika zagranicznego świadczącego pomoc prawną w Rzeczpospolitej Polskiej, do wykonywania więcej niż jedna część zamówienia.
Część 1:
Opis części zamówienia: świadczenie usług prawniczych w roku 2019 określonych w opisie przedmiotu zamówienia w szczególności w sprawach zamówień publicznych oraz umów cywilnoprawnych.
Świadczenie pomocy prawnej w sprawach związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych, konkursów i innych procedur szczególnych określonych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzeniem spraw związanych z przygotowaniem i realizacją umów zawieranych w wyniku postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Miejskich – zarówno na etapie przygotowania, jak też na etapie realizacji zamówień publicznych w zakresie działalności statutowej Zarządu Dróg Miejskich. Świadczenie pomocy prawnej związanej z przygotowaniem wewnętrznych uregulowań w zakresie zamówień publicznych, jak również udzielanie opinii prawnych w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznych regulacji z zakresu ustawy Pzp. Reprezentowanie Zamawiającego przez sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, Krajową Izbą Odwoławczą, innymi organami orzekającymi i egzekucyjnymi oraz urzędami.
Usługi świadczone osobiście w wymiarze 90 godzin miesięcznie w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy Zamawiającego, codziennie w dniach roboczych (poniedziałek – piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach ustalonych z Zamawiającym.

Część 2:
Opis części zamówienia: świadczenie usług prawniczych w roku 2019 określonych w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności: w sprawach związanych z przygotowywaniem i realizacją umów dotyczących zakresu działalności statutowej Zarządu Dróg Miejskich. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków ugód i udział w negocjacjach dotyczących ustalania warunków ugód. Prowadzenie spraw dotyczących dochodzenia należności na podstawie przepisów o odpowiedzialności podatkowej osób trzecich. Świadczenie pomocy prawnej związanej ze stosowaniem wewnętrznych procedur i zarządzeń w zakresie spraw dotyczących działalności statutowej Zarządu Dróg Miejskich oraz udział w przygotowywaniu powyższych przepisów wewnętrznych. Świadczenie pomocy prawnej w sprawach z zakresu uregulowania własności nieruchomości znajdujących się we władaniu Zarządu Dróg Miejskich położonych w pasie drogowym – w szczególności zasiedzenia nieruchomości położonych w pasie oraz innych roszczeń zgłaszanych w ramach postępowań o odzyskanie nieruchomości. Opiniowanie zagadnień prawnych związanych z kategorią drogi w świetle ustawy o drogach publicznych.
Reprezentowanie Zamawiającego przez sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, Krajową Izbą Odwoławczą, innymi organami orzekającymi i egzekucyjnymi oraz urzędami.
Usługi świadczone osobiście w wymiarze 70 godzin miesięcznie w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy Zamawiającego, co najmniej trzy razy w tygodniu w godzinach ustalonych z Zamawiającym, w dniach roboczych (poniedziałek – piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Część 3:
Opis części zamówienia: świadczenie usług prawniczych w roku 2019 określonych w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności: świadczenie pomocy prawnej w sprawach związanych z przygotowywaniem i realizacją umów dotyczących zakresu działalności statutowej Zarządu Dróg, w szczególności umów na roboty budowlane, projekty budowlane, remonty i konserwacje prowadzone przez ZDM. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków ugód i udział w negocjacjach dotyczących ustalania warunków ugód. Świadczenie pomocy prawnej w sprawach roszczeń dochodzonych przez ZDM z tytułu nienależytego wykonania umów przez Wykonawców, jak również roszczeń kierowanych wobec ZDM.
Pomoc prawna w zakresie udostępniania informacji publicznej, ochrony danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorcy.
Reprezentowanie Zamawiającego przez sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, Krajową Izbą Odwoławczą, innymi organami orzekającymi i egzekucyjnymi oraz urzędami.
Usługi świadczone osobiście w wymiarze 70 godzin miesięcznie w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy Zamawiającego, codziennie w dniach roboczych od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni wolnych ustawowo od pracy) w godzinach ustalonych z Zamawiającym.

Część 4:
Opis części zamówienia: świadczenie usług prawniczych w roku 2019 określonych w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w sprawach związanych z wydawaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, z wymierzaniem kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi oraz w sprawach związanych z zawieraniem umów dotyczących udostępniania pasa drogowego.
Świadczenie pomocy prawnej w sprawach związanych z postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi zezwoleń na umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i reklam oraz z postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi zezwoleń na prowadzenie robót w pasie drogowym. Świadczenie pomocy prawnej w sprawach związanych z postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi wydawania decyzji administracyjnych w sprawie wymierzania kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu określonego w zezwoleniu lub powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi, w sprawach związanych z postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi orzekania o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego w przypadkach zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi lub niezgodnie z warunkami podanymi w zezwoleniu. Reprezentowanie Zamawiającego przez sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, innymi organami orzekającymi i egzekucyjnymi oraz urzędami, szczególnie w sprawach wynikających z realizacji zadań w zakresie zarządzania pasem drogowym.
Usługi świadczone osobiście w wymiarze 65 godzin miesięcznie w siedzibie Zamawiającego w dniach i godzinach ustalonych z Zamawiającym – przy czym wymagane jest świadczenie usług w siedzibie Zamawiającego co najmniej dwa razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Część 5:
Opis części zamówienia: świadczenie usług prawniczych w roku 2019 określonych w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w sprawach: postępowań administracyjnych dotyczących wydania zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu, w tym odmowy wydania zezwolenia; postępowań administracyjnych dotyczących zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz umieszczania urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcją drogi, w tym odmowy wydania zezwolenia; postępowań administracyjnych dotyczących nałożenia kar administracyjnych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia lub z przekroczeniem powierzchni czy terminu określonego w decyzji; postępowań administracyjnych dotyczących odmowy wszczęcia postępowania, umorzenia postępowania, zawieszenia postępowania, zmiany, uchylenia czy wygaszenia wydanej decyzji; postępowań odwoławczych związanych z wydawanymi decyzjami; użyczenia gruntu stanowiącego pas drogowy na cele związane z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu drogowego; uzgodnień lokalizacji sieci uzbrojenia terenu w pasie drogowym urządzeń, w tym odmowy wydania zezwolenia; reprezentowania Zamawiającego przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, innymi organami orzekającymi i egzekucyjnymi oraz urzędami.
Usługi świadczone osobiście w wymiarze 64 godzin miesięcznie w siedzibie Zamawiającego, w godzinach pracy Zamawiającego, co najmniej 4 razy w tygodniu w dniach roboczych (poniedziałek – piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach ustalonych z Zamawiającym.

Część 6:
Opis części zamówienia: świadczenie usług prawniczych w roku 2019 określonych w opisie przedmiotu zamówienia, które obejmuje obsługę prawną w zakresie świadczenia pomocy prawnej w sprawach wykonywania zadań m.st. Warszawy określonych w art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1990, z późn. zm.) oraz działania w imieniu Starosty w zakresie określonym w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, na którą składa się w szczególności:
1) przygotowywanie pozwów w sprawach dotyczących orzekania przepadku pojazdów na rzecz m. st. Warszawy w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, oraz o zapłatę kosztów usunięcia pojazdów w trybie art. 50a w/w ustawy
2) zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, innymi organami orzekającymi i egzekucyjnymi oraz urzędami,
3) udzielanie porad i opinii prawnych w sprawach dotyczących stosowania art. 50a i art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym,
4) kierowanie do komorników wniosków o wszczęcie egzekucji w sprawach dotyczących kosztów usunięcia pojazdów w trybie art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym,
5) świadczenie pomocy prawnej związanej ze stosowaniem wewnętrznych procedur i zarządzeń w zakresie spraw dotyczących działalności statutowej Zarządu Dróg Miejskich.
Usługi świadczone osobiście w wymiarze 90 godzin miesięcznie w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy Zamawiającego, co najmniej trzy razy w tygodniu w dniach roboczych (poniedziałek – piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach ustalonych z Zamawiającym.
3.2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną wybraną część zamówienia.
3.3. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
79 10 00 00 - 5 - usługi prawnicze,
79 11 00 00 - 8 - usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej,
79 11 10 00 - 5 - usługi w zakresie doradztwa prawnego,
79 11 20 00 - 2 - usługi z w zakresie reprezentacji prawnej.

4. Termin realizacji zamówienia
4.1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane:
4.1.1. rozpoczęcie: 02.01.2019 r.,
4.1.2. zakończenie: 31.12.2019r..

5. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia oraz wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1. nie podlegają wykluczeniu,
5.2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

CZĘŚĆ 1:
1) osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu przedmiotowej części zamówienia musi posiadać, przez okres 36 miesięcy przed upływem terminu składania ofert uprawnienia do wykonywania, zgodnie z przepisami prawa działalności lub czynności: radcy prawnego, adwokata lub prawnika zagranicznego świadczącego pomoc prawną w Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2002r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1874).
2) osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu przedmiotowej części zamówienia musi posiadać doświadczenie w świadczeniu, przez okres 36 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert, pomocy prawnej w zakresie:
a) przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
b) prowadzenia spraw związanych z przygotowaniem i realizacją umów zawieranych w wyniku postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych przez jednostkę – zarówno na etapie przygotowania, jak też na etapie realizacji zamówień publicznych,
c) ustalania warunków ugód i udział w negocjacjach dotyczących ustalania warunków ugód
– na rzecz jednostki zobowiązanej do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
3) osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu przedmiotowej części zamówienia musi posiadać doświadczenie w zakresie reprezentacji prawnej jednostki o której mowa w punkcie 2 w minimum 10 sprawach w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą.

CZĘŚĆ 2:
1) osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu przedmiotowej części zamówienia musi posiadać, przez okres 36 miesięcy przed upływem terminu składania ofert uprawnienia do wykonywania, zgodnie z przepisami prawa, działalności lub czynności: radcy prawnego, adwokata lub prawnika zagranicznego świadczącego pomoc prawną w Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1874).
2) osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu przedmiotowej części zamówienia musi posiadać doświadczenie w świadczeniu, przez okres 36 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, pomocy prawnej w zakresie:
a) prowadzenia spraw związanych z ustalaniem warunków ugód i udziału w negocjacjach dotyczących ustalania warunków ugód,
b) prowadzenia spraw dotyczących dochodzenia należności na podstawie przepisów o odpowiedzialności podatkowej osób trzecich,
c) stosowania wewnętrznych procedur i zarządzeń w zakresie spraw dotyczących działalności statutowej jednostki,
d) uregulowania własności nieruchomości znajdujących się we władaniu jednostki, położonych w pasie drogowym – w szczególności zasiedzenia nieruchomości położonych w pasie oraz innych roszczeń zgłaszanych w ramach postępowań o odzyskanie nieruchomości,
e) opiniowania zagadnień prawnych związanych z kategorią drogi w świetle ustawy o drogach publicznych
– na rzecz jednostki samorządu terytorialnego lub jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego i innych podmiotów działających w ramach samorządu terytorialnego,
3) osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu przedmiotowej części zamówienia musi posiadać doświadczenie w zakresie wykonywania powierzonych czynności: minimum 5 opinii prawnych dotyczących kategorii drogi w świetle ustawy o drogach publicznych, minimum 15 spraw w postępowaniach przed sądami powszechnymi, w tym co najmniej 10 spraw o zasiedzenie, rozpoczętych, prowadzonych lub zakończonych, w okresie ostatnich 36 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert, w których reprezentuje jednostkę, o której mowa w pkt 2.

CZĘŚĆ 3:
1) osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu przedmiotowej części zamówienia musi posiadać, przez okres 36 miesięcy przed upływem terminu składania ofert uprawnienia do wykonywania, zgodnie z przepisami prawa, działalności lub czynności: radcy prawnego, adwokata lub prawnika zagranicznego świadczącego pomoc prawną w Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2002r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1874).
2) osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu przedmiotowej części zamówienia musi posiadać doświadczenie w świadczeniu, przez okres 36 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, pomocy prawnej w zakresie:
a) związanym z przygotowywaniem i realizacją umów dotyczących zakresu działalności statutowej jednostki, w szczególności umów na roboty budowlane, projekty budowlane, remonty i konserwacje;
b) spraw związanych z ustalaniem warunków ugód i udział w negocjacjach dotyczących ustalania warunków ugód;
c) roszczeń dochodzonych przez jednostkę z tytułu nienależytego wykonania umów przez Wykonawców, jak również roszczeń kierowanych wobec jednostki;
– na rzecz jednostki samorządu terytorialnego lub jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego i innych podmiotów działających w ramach samorządu terytorialnego,
3) osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu przedmiotowej części zamówienia musi posiadać doświadczenie w zakresie wykonywania powierzonych czynności: minimum 10 spraw w postępowaniach przed sądami powszechnymi, w tym co najmniej 5 spraw dotyczących umów na roboty budowlane, rozpoczętych, prowadzonych lub zakończonych, w okresie ostatnich 36 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert, w których reprezentuje jednostkę, o której mowa w pkt 2.

CZĘŚĆ 4:
1) osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu przedmiotowej części zamówienia musi posiadać, przez okres 36 miesięcy przed upływem terminu składania ofert uprawnienia do wykonywania, zgodnie z przepisami prawa, działalności lub czynności: radcy prawnego, adwokata lub prawnika zagranicznego świadczącego pomoc prawną w Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2002r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1874).
2) osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu przedmiotowej części zamówienia musi posiadać doświadczenie w świadczeniu, przez okres 36 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, pomocy prawnej w sprawach związanych z:
a) postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi zezwoleń na umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i reklam oraz z postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi zezwoleń na prowadzenie robót w pasie drogowym;
b) postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi wydawania decyzji administracyjnych w sprawie wymierzania kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu określonego w zezwoleniu lub powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi,
c) postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi orzekania o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego w przypadkach zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi lub niezgodnie z warunkami podanymi w zezwoleniu
– na rzecz zarządcy drogi lub jednostki będącej zarządem drogi, w rozumieniu ustawy o drogach publicznych,
3) osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu przedmiotowej części zamówienia musi posiadać doświadczenie w zakresie wykonywania powierzonych czynności: minimum 10 spraw przed sądami administracyjnymi oraz minimum 10 spraw przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym, rozpoczętych, prowadzonych lub zakończonych, w okresie ostatnich 36 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w których reprezentuje jednostkę o której mowa w pkt 2.

CZĘŚĆ 5:
1) osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu przedmiotowej części zamówienia musi posiadać, przez okres 36 miesięcy przed upływem terminu składania ofert uprawnienia do wykonywania, zgodnie z przepisami prawa, działalności lub czynności: radcy prawnego, adwokata lub prawnika zagranicznego świadczącego pomoc prawną w Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2002r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1874).
2) osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu przedmiotowej części zamówienia musi posiadać doświadczenie w świadczeniu, przez okres 36 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, pomocy prawnej w zakresie:
a) postępowań administracyjnych dotyczących wydania zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu,
b) postępowań administracyjnych dotyczących zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz umieszczania urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcją drogi,
c) postępowań administracyjnych dotyczących odmowy wszczęcia postępowania, umorzenia postępowania, zawieszenia postępowania, zmiany, uchylenia czy wygaszenia wydanej decyzji,
d) postępowań odwoławczych związanych z wydawanymi decyzjami,
e) użyczenia gruntu stanowiącego pas drogowy na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu drogowego,
f) uzgodnień lokalizacji sieci uzbrojenia terenu w pasie drogowym urządzeń, reprezentowania przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz urzędami;
– na rzecz zarządcy drogi lub jednostki będącej zarządem drogi, w rozumieniu ustawy o drogach publicznych,
3) osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia musi posiadać doświadczenie w zakresie wykonywania powierzonych czynności: minimum 10 spraw przed sądami administracyjnymi oraz minimum 10 spraw przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym, rozpoczętych, prowadzonych lub zakończonych, w okresie ostatnich 36 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w których reprezentuje jednostkę o której mowa w pkt 2.

CZĘŚĆ 6:
1) osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu przedmiotowej części zamówienia musi posiadać, przez okres 36 miesięcy przed upływem terminu składania ofert uprawnienia do wykonywania, zgodnie z przepisami prawa, działalności lub czynności: radcy prawnego, adwokata lub prawnika zagranicznego świadczącego pomoc prawną w Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1874).
2) osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu przedmiotowej części zamówienia musi posiadać doświadczenie w świadczeniu, przez okres 36 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, pomocy prawnej w zakresie postępowań sądowych przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych lub przed sądami administracyjnymi, dotyczącymi stosowania ustawy Prawo o ruchu drogowym na rzecz jednostki obowiązanej do stosowania ustawy Prawo o ruchu drogowym w wykonywaniu zadań statutowych lub ustawowych,
3) osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu przedmiotowej części zamówienia musi posiadać doświadczenie w zakresie wykonywania powierzonych czynności: minimum 20 spraw o zapłatę w postępowaniu nakazowym lub upominawczym w postępowaniach przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych, rozpoczętych, prowadzonych lub zakończonych, w okresie ostatnich 36 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.

5.3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku spełnienia wobec niego przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz 24 ust. 5 pkt 1,2,4 ustawy Pzp. Przepisy art. 24 ust. 7-10 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.

5.4. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, do oferty należy załączyć:

5.4.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu – załącznik nr 2 do ogłoszenia.

5.4.2. w celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w pkt 5.2. ogłoszenia:

5.4.2.1. dokumenty potwierdzające datę wpisu na listę radców prawnych lub listę adwokatów i posiadanie uprawnień do chwili obecnej - np. uchwałę o wpisie na listę radców prawnych lub listę adwokatów, kserokopię aktualnej legitymacji radcy prawnego lub adwokata itp.) w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;

5.4.2.2. wykaz usług polegających na świadczeniu pomocy prawnej przez osobę, która będzie uczestniczyć przy wykonywaniu zamówienia (dot. warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt 5.2. ppkt 2) ogłoszenia – odpowiednio do części zamówienia, na którą składana jest oferta) - załącznik nr 3 do ogłoszenia. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do niniejszego wykazu dowody potwierdzające świadczenie usług na rzecz zamawiających – odbiorców usług (w szczególności oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie umów o świadczenie pomocy prawnej, innych umów cywilnoprawnych, umów o pracę, faktur). W przypadku, gdy Zamawiający prowadzący niniejsze postępowanie jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w niniejszym wykazie zostały wcześniej wykonane lub są wykonywane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających świadczenie usług na rzecz Zamawiającego;

5.4.2.3. wykaz spraw prowadzonych przed Krajową Izbą Odwoławczą/wykaz spraw prowadzonych przed sądami powszechnymi/wykaz opinii prawnych/wykaz spraw prowadzonych przed sądami administracyjnymi oraz przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi ( wykaz dot. warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt 5.2. ppkt 3) ogłoszenia – odpowiednio do części zamówienia, na którą składana jest oferta) - załącznik nr 4 do ogłoszenia odpowiednio do części zamówienia, na którą składana jest oferta;

5.4.2.4. Wykaz dotyczący kryterium oceny ofert - załącznik nr 5 odpowiednio do części zamówienia, na którą składana jest oferta.

5.4.3. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.4.4. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - załącznik nr 6 do ogłoszenia.

5.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.4.3. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
5.5.1. Dokumenty, o których mowa w pkt 5.5., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5.6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.5., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 5.5.1. stosuje się.
5.7. Składane dokumenty lub oświadczenia (określone w pkt 5.4.2. – 5.4.3. ogłoszenia) mogą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5.8. Dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego Rozdziału, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz formy, w tym opisu kolumn i wierszy.
5.9. Każda poprawka w treści dokumentów, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być podpisane przez Wykonawcę.
5.10. Podpisanie dokumentów i poświadczenia za zgodność z oryginałem powinno być dokonane w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. czytelny podpis lub nieczytelny podpis wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej dokument lub poświadczającej kopię).

6. Opis sposobu przygotowania ofert
6.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6.3. Wykonawca załączy do oferty oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 5.4. ogłoszenia.

6.4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego).

6.5. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
6.5.1. Wymagane oświadczenie wskazane w pkt 5.4.1. ogłoszenia powinno być złożone przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6.5.2. Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zawierać w szczególności: wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wskazanie ustanowionego pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. Ustanowienie przedmiotowego pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o współdziałaniu złożonej wraz z ofertą. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zostać złożony wraz z ofertą w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
6.5.3. Do dokumentu (lub dokumentów) zawierającego ustanowienie pełnomocnika należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Wykonawców w dacie udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego).
6.5.4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
6.5.5. Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty, powołując się na Wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie pełnomocnika tych Wykonawców.
6.6. Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia, co do treści oraz formy.
6.7. Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być podpisane przez Wykonawcę.
6.8. Podpisanie oferty powinno być dokonane w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. czytelny podpis lub nieczytelny podpis wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej dokument lub poświadczającej kopię).
6.9. Oferta oraz oświadczenia muszą być czytelne.
6.10. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien wskazać w sposób nie budzący wątpliwości, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz powinien zastrzec, że nie mogą być udostępniane. Wykonawca powinien również wykazać, nie później niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 419.). Wykonawca powinien więc wykazać, iż zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do dnia składania ofert, mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub posiadają wartość gospodarczą oraz Wykonawca podjął w stosunku do nich czynności zmierzające do zachowania ich w poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Powyższe informacje muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 419)” - zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte.
Powyższe zasady mają zastosowanie do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zawartych w szczególności w oświadczeniach, wyjaśnieniach i dokumentach składanych przez Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przy czym wskazanie tych informacji oraz wykazanie, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa powinno nastąpić przed upływem terminu do złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień lub uzupełnień.
6.11. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa oraz opisane
„Oferta na Świadczenie usług prawniczych w 2019 roku. Nr postępowania DPZ/131/US/6/18. Nie otwierać przed dniem 13.12.2018 r. do godz. 11:00.”.
6.12. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie dodatkowo oznakowanej napisem „ZMIANA”, z powołaniem się na numer, pod jakim została zarejestrowana oferta. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany, po uprzednim stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian i dołączeniu do oferty.
6.13. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną przez siebie ofertę, poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane jako „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty zawierające oferty wycofane nie będą otwierane.

7. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści ogłoszenia o zamówieniu
7.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli uzna, że jest to niezbędne do przygotowania oferty, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający zamieści treść pytania i odpowiedzi na stronie internetowej (http://www.zdm.waw.pl).
7.2. Pytania należy kierować na adres:

Zarząd Dróg Miejskich
Wydział Prawny i Zamówień Publicznych
00-801 Warszawa
ul. Chmielna 120
e-mail: zzp@zdm.waw.pl fax: 22 890 92 11

7.3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego ogłoszenia o zamówieniu a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
7.4. Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 7.1.

8. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
8.1. Cena oferty powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia i być wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o całkowity zakres prac przedstawiony w Opisie przedmiotu zamówienia dla wybranej części zamówienia. Uznaje się, że cena ofertowa w całości pokrywa miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy, za które zobowiązuje się wykonać wybraną część przedmiotu zamówienia.
8.2. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
8.3. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
8.4. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

9. Miejsce i termin składania ofert, terminy związania ofertą
9.1. Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Chmielnej 120, Kancelaria, w terminie do dnia 13.12.2018 r. do godziny 10:00.
9.2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
9.3. Termin związania ofertą wynosi 40 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

10. Miejsce i termin otwarcia ofert oraz ocena ofert
10.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Chmielnej 120, w Warszawie, w sali nr 311, w dniu 13.12.2018 r. , o godz. 11:00.
10.2. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.
10.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty.
10.4. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych przez Zamawiającego: oświadczenia, o którym mowa w pkt. 5.4.1. lub oświadczeń lub dokumentów wskazanych w pkt pkt 5.4.2. – 5.4.4. niniejszego ogłoszenia, potwierdzających okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
10.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
10.6. Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie:
10.6.1. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 847);
10.6.2. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
10.6.3. wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
10.6.4. wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
10.6.5. powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
10.7. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.
10.8. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień, o których mowa w pkt 10.6. lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
10.9. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem o zamówieniu, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
10.10. Zgoda Wykonawcy na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty z ogłoszeniem o zamówieniu, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, musi być wyrażona na piśmie w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
10.11. Zamawiający:
10.11.1. wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
10.11.2. odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia przesłanek:
10.11.2.1. jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem pkt 10.9.;
10.11.2.2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
10.11.2.3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
10.11.2.4. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
10.11.2.5. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
10.11.2.6. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa 10.10.;
10.11.2.7. wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego nie przedłużył terminu związania ofertą.
10.12. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
10.12.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) oraz adres Wykonawców, którzy złożyli oferty;
10.12.2. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
10.12.3. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone;
10.12.4. unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie.
10.13. Zamawiający unieważni postępowanie w następujących przypadkach:
10.13.1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
10.13.2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
10.13.3. w przypadkach, o których mowa w pkt 11.6., zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
10.13.4. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
10.13.5. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.14. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. W razie nieudzielenia zamówienia Zamawiający niezwłocznie zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, informację o nieudzieleniu zamówienia.

11. Opis kryteriów oceny ofert oraz aukcja elektroniczna
11.1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert przypisując im odpowiednio wagi procentowe:
dla części 1
1) cena ofertowa brutto: 70 %
2) doświadczenie osoby wyznaczonej do świadczenia pomocy prawnej w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz podmiotów zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych: 30 %
dla części 2
1) cena ofertowa brutto: 70 %
2) doświadczenie osoby wyznaczonej do świadczenia pomocy prawnej w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz jednostki samorządu terytorialnego lub jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego lub innych podmiotów działających w ramach samorządu terytorialnego: 30 %
dla części 3
1) cena ofertowa brutto: 70 %
2) doświadczenie osoby wyznaczonej do świadczenia pomocy prawnej w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz jednostki samorządu terytorialnego lub jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego lub innych podmiotów działających w ramach samorządu terytorialnego: 30 %
dla części 4
1) cena ofertowa brutto: 70 %
2) lata praktyki zawodowej osoby wyznaczonej do świadczenia pomocy prawnej w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz zarządcy drogi lub jednostki będącej zarządem drogi w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych: 30 %
dla części 5
1) cena ofertowa brutto: 70 %
2) doświadczenie osoby wyznaczonej do świadczenia pomocy prawnej w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz zarządcy drogi lub jednostki będącej zarządem drogi: 30 %
dla części 6
1) cena ofertowa brutto: 70 %
2) doświadczenie osoby wyznaczonej do świadczenia pomocy prawnej w świadczeniu pomocy prawnej: 30 %.
11.2. Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriów zostanie dokonana według następujących zasad:
11.2.1. W zakresie kryterium „cena ofertowa brutto” oferta może uzyskać max 70 punktów.
Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

cena minimalna
------------------------------ x 70 pkt
cena ofertowa

gdzie:
cena minimalna – cena ofertowa brutto oferty najtańszej
cena ofertowa – cena ofertowa brutto oferty ocenianej

Obliczenie punktacji w kryterium „cena ofertowa brutto” dokonane będzie do dwóch miejsc po przecinku.
UWAGA! W formularzu oferty należy wpisać cenę miesięczną.

11.2.2. W zakresie kryterium, o którym mowa w pkt 11.1. pkt 2) – odpowiednio dla danej części, oferta może uzyskać max 30 punktów.

a) dla części 1 zamówienia:
w zakresie kryterium: doświadczenie osoby wyznaczonej do świadczenia pomocy prawnej w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz podmiotów zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych - za każdą sprawę przed KIO ponad wymagane minimum (10 spraw) wskazane w warunkach udziału w postępowaniu, Wykonawca otrzyma 5 pkt, lecz nie więcej niż 30 pkt.
Na podstawie niniejszego kryterium oceniana będzie osoba wskazana przez Wykonawcę, która będzie uczestniczyć w wykonaniu danej części zamówienia.

b) dla części 2 zamówienia:
w zakresie kryterium: doświadczenie osoby wyznaczonej do świadczenia pomocy prawnej w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz jednostki samorządu terytorialnego lub jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego lub innych podmiotów działających w ramach samorządu terytorialnego - za każdą dodatkową opinię prawną wydaną przez osobę wyznaczoną do świadczenia pomocy prawnej w okresie ostatnich 36 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, dotyczącą kategorii drogi w świetle ustawy o drogach publicznych, ponad wymagane minimum określone w warunkach udziału w postępowaniu (5 opinii), Wykonawca otrzyma 3 pkt, lecz nie więcej niż 30 pkt.
Na podstawie niniejszego kryterium oceniana będzie osoba wskazana przez Wykonawcę, która będzie uczestniczyć w wykonaniu danej części zamówienia.

c) dla części 3 zamówienia:
w zakresie kryterium: doświadczenie osoby wyznaczonej do świadczenia pomocy prawnej w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz jednostki samorządu terytorialnego lub jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego lub innych podmiotów działających w ramach samorządu terytorialnego - za każdą dodatkową sprawę rozpoczętą, prowadzoną lub zakończoną przed sądem powszechnym przez osobę wyznaczoną do świadczenia pomocy prawnej, w okresie ostatnich 36 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert, dotyczącą umów o roboty budowlane, ponad wymagane minimum określone w warunkach udziału w postępowaniu (5 spraw), Wykonawca otrzyma 5 pkt, lecz nie więcej niż 30 pkt.
Na podstawie niniejszego kryterium oceniana będzie osoba wskazana przez Wykonawcę, która będzie uczestniczyć w wykonaniu danej części zamówienia.

d) dla części 4 zamówienia:
w zakresie kryterium: lata praktyki zawodowej osoby wyznaczonej do świadczenia pomocy prawnej w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz zarządcy drogi lub jednostki będącej zarządem drogi w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych - za każde pełne dwanaście miesięcy, powyżej 36 miesięcy wymaganych jako minimum określone w warunkach udziału w postępowaniu, świadczenia pomocy prawnej w zakresie wskazanym w warunku udziału w postępowaniu dot. cz. 4, osoby wyznaczonej do świadczenia pomocy prawnej na rzecz zarządcy drogi lub jednostki będącej zarządem drogi, Wykonawca otrzyma 5 pkt, lecz nie więcej niż 30 pkt.
Na podstawie niniejszego kryterium oceniana będzie osoba wskazana przez Wykonawcę, która będzie uczestniczyć w wykonaniu danej części zamówienia.
UWAGA: w ramach tego kryterium lata praktyki zawodowej świadczone w tym samym czasie na rzecz na rzecz zarządcy drogi lub jednostki będącej zarządem drogi w rozumieniu ustawy o drogach publicznych nie podlegają sumowaniu.

e) dla części 5 zamówienia:
w zakresie kryterium: doświadczenie osoby wyznaczonej do świadczenia pomocy prawnej w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz zarządcy drogi lub jednostki będącej zarządem drogi - za każdą dodatkową sprawę rozpoczętą, prowadzoną lub zakończoną przed sądem administracyjnym (w zakresie powierzonych czynności) na rzecz zarządcy drogi lub jednostki będącej zarządem drogi, w rozumieniu ustawy o drogach publicznych przez osobę wyznaczoną do świadczenia pomocy prawnej, w okresie ostatnich 36 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert ponad wymagane minimum określone w warunkach udziału w postępowaniu (10 spraw), Wykonawca otrzyma 5 pkt, lecz nie więcej niż 30 pkt.
Na podstawie niniejszego kryterium oceniana będzie osoba wskazana przez Wykonawcę, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.

f) dla części 6 zamówienia:
w zakresie kryterium: doświadczenie osoby wyznaczonej do świadczenia pomocy prawnej w świadczeniu pomocy prawnej – Zamawiający będzie oceniał ilość spraw rozpoczętych w wyniku wniesienia pozwu o zapłatę w postępowaniu nakazowym lub upominawczym w postępowaniach przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych w okresie ostatnich 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, zgodnie ze wzorem:


ilość rozpoczętych spraw o zapłatę
w postępowaniu nakazowym lub upominawczym oferty ocenianej
_______________________________________________________________________ X 30 pkt

największa spośród złożonych ofert ilość rozpoczętych spraw o zapłatę
w postępowaniu nakazowym lub upominawczym


Obliczenie punktacji w tym kryterium dokonane będzie do dwóch miejsc po przecinku.

Na podstawie niniejszego kryterium oceniana będzie osoba wskazana przez Wykonawcę, która będzie uczestniczyć w wykonaniu danej części zamówienia.

11.3. Liczba punktów przydzielona Wykonawcom w kryterium określonym w pkt 11.2.2., ustalona zostanie w oparciu o załącznik nr 5a – 5e do oferty, odpowiednio dla danej części zamówienia.
11.4. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
11.5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów łącznie we wszystkich kryteriach oceny ofert.
11.6. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
11.7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej (przewidział ja również w ogłoszeniu o zamówieniu).

12. Udzielenie zamówienia
12.1. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom określonym w pkt. 6.5. ogłoszenia - Zamawiający przed podpisaniem umowy, żąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka powinna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

13. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych, inne informacje
13.1. Administratorem danych osobowych względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał Administrator w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, dalej jako „Dane Osobowe”, jest Zarząd Dróg Miejskich (ZDM), ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 558 90 00, reprezentowany przez Dyrektora ZDM (dalej jako „Administrator”).
13.2. Celem przetwarzania Danych Osobowych jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”.
13.3. Dane Osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” w celu związanym z wypełnieniem obowiązku ciążącym na Administratorze w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
13.4. Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
13.4.1. upoważnieni pracownicy Administratora;
14.4.2. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
14.4.3. podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa, np. organy kontroli lub audytu.
13.5. Dane Osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, (a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
13.6. Podanie Danych Osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp (wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty).
13.7. W odniesieniu do Danych Osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
13.8. Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:
13.8.1. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania;
13.8.2. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych art. 18 RODO.
13.9. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą, można kontaktować się z Administratorem, kierując korespondencję na adres: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa lub z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD). Kontakt do IOD: iod@zdm.waw.pl
13.10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
13.11. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przez Wykonawcę przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
13.12. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646) za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
13.12.1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
13.12.2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.
13.13. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646) za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
13.13.1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
13.13.2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.
13.14. Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w pkt 13.3.2 – 13.3.3., przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.
13.15. Średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty.
13.16. Przy obliczaniu średniorocznego zatrudnienia nie uwzględnia się pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.
13.17. W przypadku przedsiębiorcy działającego krócej niż rok, jego przewidywany obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, a także średnioroczne zatrudnienie oszacowuje się na podstawie danych za ostatni okres, udokumentowany przez przedsiębiorcę.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena70 %
kryterium określone w pkt 11.2.2. powyżej odpowiednio dla danej części zamówienia30 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2018-12-13
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zdm.waw.pl/zamowienia-publiczne/
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2018-12-13 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2018-12-13, 11:00, Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Chmielnej 120, w Warszawie, w sali nr 311
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |