m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-12-05 , 12:48:08
I Zamawiający
ZamawiającyMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
- adresObozowa 43, 01-161 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 391 01 00
- faks(0-22) 391 02 96
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.mpo.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Luiza Kuźmińska
- adresMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., Obozowa 43, 01-161 Warszawa
- lokal9
- telefon(0-22) 391 01 00
- emailbzp@mpo.com.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zakup i dostawa pojemników dwukołowych i czterokołowych przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych
Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.48.2018.LK
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pojemników dwukołowych i czterokołowych przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o., z podziałem na zadania:
Zadanie 1: Zakup i dostawa pojemników dwukołowych i czterokołowych przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych w planowanej ilości 18 250 sztuk,
Zadanie 2: Zakup i dostawa pojemników dwukołowych i czterokołowych przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych w planowanej ilości 18 250 sztuk,
zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

Zadanie 1: Zakup i dostawa pojemników dwukołowych i czterokołowych przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych w planowanej ilości 18 250 sztuk.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pojemników dwukołowych i czterokołowych przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o., w planowanej ilości 18 250 sztuk w tym:
1. pojemniki 120 l z pokrywą w planowanej ilości 8350 szt. (szczegółowe ilości dotyczące poszczególnych kolorów pojemników zgodnie z SIWZ);
2. pojemniki 240 l z pokrywą w planowanej ilości 3800 szt. (szczegółowe ilości dotyczące poszczególnych kolorów pojemników zgodnie z SIWZ);
3. pojemniki 660 l z pokrywą w planowanej ilości 245 szt. (szczegółowe ilości dotyczące poszczególnych kolorów pojemników zgodnie z SIWZ);
4. pojemniki 660 l bez pokrywy w planowanej ilości 150 szt. (szczegółowe ilości dotyczące poszczególnych kolorów pojemników zgodnie z SIWZ);
5. pojemniki 770 l z pokrywą w planowanej ilości 480 szt. (szczegółowe ilości dotyczące poszczególnych kolorów pojemników zgodnie z SIWZ);
6. pojemniki 770 l bez pokrywy w planowanej ilości 175 szt. (szczegółowe ilości dotyczące poszczególnych kolorów pojemników zgodnie z SIWZ);
7. pojemniki 1100 l z pokrywą w planowanej ilości 3750 szt. (szczegółowe ilości dotyczące poszczególnych kolorów pojemników zgodnie z SIWZ);
8. pojemniki 1100 l bez pokrywy w planowanej ilości 1300 szt. (szczegółowe ilości dotyczące poszczególnych kolorów pojemników zgodnie z SIWZ).
Pojemniki muszą spełniać wymogi określone w ateście wydanym przez PZH (Państwowy Zakład Higieny) oraz muszą posiadać certyfikat wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm EN-840 oraz posiadać certyfikat TÜV SÜD lub certyfikat zgodności z RAL-GZ 951/1. Aktualny atest i certyfikat i/lub certyfikaty Wykonawca i /lub podwykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z pierwszą dostawą (realizacją pierwszego zamówienia częściowego). Przez aktualne dokumenty opisane powyżej uważa się atest i certyfikat i/lub certyfikaty aktualne w dniu dostawy. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia aktualności tych dokumentów przez cały czas trwania umowy, łącznie z ewentualnym przedłużeniem czasu trwania umowy.
Dostarczane pojemniki muszą być fabrycznie nowe, nie dopuszcza się pojemników używanych.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na oferowany przedmiot umowy w wymiarze 36 miesięcy liczonej od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia (dotyczy zadania 1).
Wykonawca w pojemnikach 120 l i 240 l zamontuje tagi RFID typu Bin-tag. Tagi RFID zakupi Zamawiający i po podpisaniu umów zostaną one dostarczone na wskazany przez Wykonawcę adres na koszt Zamawiającego.
Termin realizacji całego zamówienia (dotyczy zadania 1): 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Termin realizacji zamówień częściowych w zakresie zadania 1 wynosi:
1. do 15 dni kalendarzowych, licząc od dnia złożenia przez Zamawiającego pierwszego zamówienia częściowego,
2. do 21 dni kalendarzowych, licząc od dnia złożenia przez Zamawiającego kolejnych zamówień częściowych.

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Umowy (w zakresie zadania 1) będą realizowane przez okres 12 miesięcy w oparciu o ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie najkorzystniejszej oraz w oparciu o zamówienia częściowe, które składane będą (w formie pisemnej, faksem bądź pocztą elektroniczną) zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że całkowite wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z realizacji umów nie może przekroczyć wysokości środków przyznanych na ten cel (umowy zostaną podpisane na wartość wynikającą z tych właśnie środków, tj. maksymalną nominalną wartość zobowiązania). Informacja o wysokości tych środków zostanie podana bezpośrednio przed otwarciem ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu.
Termin realizacji całego zamówienia (dotyczy zadania 1): 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. W przypadku, gdy kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy nie zostanie w pełni wykorzystana do czasu zakończenia umów Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania umów (na warunkach zaproponowanych w ofercie najkorzystniejszej) do chwili, gdy przyznane środki zostaną wydane, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy.
Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie tj.: Zadanie 1: do kwoty 2 500 000,00 PLN netto i zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji.
Dla celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla planowanej wielkości zamówienia.

Zadanie 2: Zakup i dostawa pojemników dwukołowych i czterokołowych przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych w planowanej ilości 18 250 sztuk.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pojemników dwukołowych i czterokołowych przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o., w planowanej ilości 18 250 sztuk w tym:
1. pojemniki 120 l z pokrywą w planowanej ilości 8 350 szt. (szczegółowe ilości dotyczące poszczególnych kolorów pojemników zgodnie z SIWZ);
2. pojemniki 240 l z pokrywą w planowanej ilości 3 800 szt. (szczegółowe ilości dotyczące poszczególnych kolorów pojemników zgodnie z SIWZ);
3. pojemniki 660 l z pokrywą w planowanej ilości 245 szt. (szczegółowe ilości dotyczące poszczególnych kolorów pojemników zgodnie z SIWZ);
4. pojemniki 660 l bez pokrywy w planowanej ilości 150 szt. (szczegółowe ilości dotyczące poszczególnych kolorów pojemników zgodnie z SIWZ);
5. pojemniki 770 l z pokrywą w planowanej ilości 480 szt. (szczegółowe ilości dotyczące poszczególnych kolorów pojemników zgodnie z SIWZ);
6. pojemniki 770 l bez pokrywy w planowanej ilości 175 szt. (szczegółowe ilości dotyczące poszczególnych kolorów pojemników zgodnie z SIWZ);
7. pojemniki 1100 l z pokrywą w planowanej ilości 3 750 szt. (szczegółowe ilości dotyczące poszczególnych kolorów pojemników zgodnie z SIWZ);
8. pojemniki 1100 l bez pokrywy w planowanej ilości 1 300 szt. (szczegółowe ilości dotyczące poszczególnych kolorów pojemników zgodnie z SIWZ).
Pojemniki muszą spełniać wymogi określone w ateście wydanym przez PZH (Państwowy Zakład Higieny) oraz muszą posiadać certyfikat wydany przez uprawnioną do certyfikowania niezależną jednostkę certyfikującą TÜV SÜD potwierdzający potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm EN-840 oraz posiadać certyfikat TÜV SÜD lub certyfikat zgodności z RAL-GZ 951/1. lub inny certyfikat wydany przez uprawnioną do certyfikowania niezależną jednostkę potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm EN-840. Aktualny atest i certyfikat i/lub certyfikaty Wykonawca i /lub podwykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z pierwszą dostawą (realizacją pierwszego zamówienia częściowego). Przez aktualne dokumenty opisane powyżej uważa się atest i certyfikat i/lub certyfikaty aktualne w dniu dostawy. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia aktualności tych dokumentów przez cały czas trwania umowy, łącznie z ewentualnym przedłużeniem czasu trwania umowy.
Dostarczane pojemniki muszą być fabrycznie nowe, nie dopuszcza się pojemników używanych.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na oferowany przedmiot umowy w wymiarze 36 miesięcy liczonej od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia (dotyczy zadania 2).
Wykonawca w pojemnikach 120 l i 240 l zamontuje tagi RFID typu Bin-tag. Tagi RFID zakupi Zamawiający i po podpisaniu umów zostaną one dostarczone na wskazany przez Wykonawcę adres na koszt Zamawiającego.
Termin realizacji całego zamówienia (dotyczy zadania 2): 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Termin realizacji zamówień częściowych w zakresie zadania 2 wynosi:
1. do 15 dni kalendarzowych, licząc od dnia złożenia przez Zamawiającego pierwszego zamówienia częściowego,
2. do 21 dni kalendarzowych, licząc od dnia złożenia przez Zamawiającego kolejnych zamówień częściowych.

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Umowy (w zakresie zadania 2) będą realizowane przez okres 12 miesięcy w oparciu o ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie najkorzystniejszej oraz w oparciu o zamówienia częściowe, które składane będą (w formie pisemnej, faksem bądź pocztą elektroniczną) zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że całkowite wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z realizacji umów nie może przekroczyć wysokości środków przyznanych na ten cel (umowy zostaną podpisane na wartość wynikającą z tych właśnie środków, tj. maksymalną nominalną wartość zobowiązania). Informacja o wysokości tych środków zostanie podana bezpośrednio przed otwarciem ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu.
Termin realizacji całego zamówienia (dotyczy zadania 2): 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. W przypadku, gdy kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy nie zostanie w pełni wykorzystana do czasu zakończenia umów Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania umów (na warunkach zaproponowanych w ofercie najkorzystniejszej) do chwili, gdy przyznane środki zostaną wydane, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy.
Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie tj.: Zadanie 2: do kwoty 2 500 000,00 PLN netto i zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji.
Dla celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla planowanej wielkości zamówienia.


UWAGA: Zmieniono treść ogłoszenia i siwz. Zmiany zamieszczono: http://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/pn/mpowarszawa/demand/notice/public/2452/details
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawMiejsce wskazane przez Zamawiającego w zamówieniu częściowym (siedziba Zamawiającego lub siedziby jednostek podległych Zamawiającemu zlokalizowane na terenie m.st. Warszawy).
Główny przedmiot (CPV)34.92.84.80-6
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Zadanie 1: Zakup i dostawa pojemników dwukołowych i czterokołowych przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych w planowanej ilości 18 250 sztuk40240,5
2Zadanie 2: Zakup i dostawa pojemników dwukołowych i czterokołowych przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych w planowanej ilości 18 250 sztuk40240,5
Razem 80481,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania12 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium80481,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:
- 40 240,50 PLN (zadanie 1);
- 40 240,50 PLN (zadanie 2);
w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje dotyczące wnoszenia wadium zostały zawarte w SIWZ.

Uwaga! Numeracja przeniesiona z ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Dz. Urz. UE:
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 5 ustawy, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających ich przewidzenia w SIWZ, a także zmian, których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano we wzorze umowy – Części V SIWZ – Istotne postanowienia umowy. Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadkach określonych we wzorze umowy – Części V SIWZ – Istotne postanowienia umowy.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów przewidzianych na realizację zamówienia w przypadku przedłużania się procedury przetargowej z powodów formalnych. Wówczas terminy przewidziane w Części II SIWZ tj. Opisie przedmiotu zamówienia zostaną odpowiednio skorygowane w umowie zawieranej w wyniku udzielenia zamówienia.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-12-20
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-12-20 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-12-20, 10:30, Siedziba Zamawiającego, ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa, POLSKA
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
I.
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

II.
1. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu zastosowane jest pojęcie ustawa lub ustawa Pzp, bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018, poz.1986).
2. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa powyżej uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
3. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego do złożenia przez każdego Wykonawcę wraz z ofertą:
3.1. dokument zawierający dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej).
3.2. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dn. 5.1.2016 r. ustanawiającego standardowy formularz, wypełnionego zgodnie ze wskazówkami określonymi w pkt. 9 SIWZ.
4. Ponadto oferta powinna składać się z:
4.1. wypełnionego Formularza elektronicznego dostępnego i generowanego poprzez Platformę;
4.2. wypełnionego Formularza „A” – wg wzoru określonego w Części III SIWZ;
4.3. oryginału wadium – zgodnie z zapisami pkt. 11.4. SIWZ;
4.4. w przypadku, gdy oferta zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa – dowodów, o których mowa w pkt. 12.8.3. SIWZ;
4.5. oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 7.1. SIWZ.
5. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na Platformie) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
6.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Nie dotyczy
6.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:
Nie dotyczy
6.3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
6.3.1.informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6.3.2. dokumenty i oświadczenia określone w § 5 pkt. 2 – 6 i 9 oraz odpowiednio w § 7 ust. 1 – 3 i § 8 ust.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zmianami).
7. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 8 i 9 ustawy Pzp.

III.
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Zamawiający zastosował art. 43 ust. 2b pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, skracając termin składania ofert do 15 dni. Przedmiotem zamówienia są pojemniki dwukołowe i czterokołowe do gromadzenia odpadów komunalnych zabezpieczające prowadzenie podstawowej działalności Zamawiającego w zakresie odbioru odpadów. Pojemniki te są niezbędne do zapewnienia obsługi nowych miejsc odbioru odpadów, a przede wszystkim uzupełnienia stanu, aby sprostać nowym zasadom segregacji odpadów obowiązującym od 1.1.2019 r., określonym w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy, przyjętym uchwałą nr LXI/1631/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 8.2.2018 r. oraz w uchwale nr LXI/1632/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 8.2.2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów. Brak uzupełnienia niezbędnych pojemników przed 1.1.2019 r. negatywnie wpłynie na realizację podstawowej działalności Zamawiającego w zakresie odbioru odpadów z terenu m.st. Warszawy, która musi być wykonywana w sposób nieprzerwany i niezakłócony. Zamawiający nie może dopuścić do sytuacji, w której nie będzie dysponował nowymi pojemnikami, w ilości i specyfikacji gwarantującej ciągłość odbioru odpadów w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Z uwagi na termin wejścia w życie określonych wyżej zmian, istnieje konieczność dysponowania podpisanymi umowami w jak najkrótszym czasie, co będzie pozwalało na zamówienie niezbędnej liczby pojemników na odpady segregowane. Przedmiotem zamówienia są pojemniki dwukołowe i czterokołowe przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych, niedostępne na rynku w tak dużej liczbie w sprzedaży bezpośredniej, a jedynie na indywidualne zamówienie. Z uwagi na terminy związane z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyznaczenie 35 dniowego terminu składania ofert w sposób istotny przedłuża termin wyłonienia wykonawcy, podpisania umowy i w konsekwencji dysponowanie pojemnikami w jak najkrótszym czasie i bez zbędnej zwłoki. Brak możliwości wcześniejszego wszczęcia postępowania wynika z wystąpienia stanu pilnej konieczności, spowodowanej okolicznościami nieleżącymi po stronie Zamawiającego. Wszczęcie postępowania musiało zostać poprzedzone uzyskaniem zgód korporacyjnych oraz podpisaniem umów na Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości położonych w m st. Warszawie od 1.1.2019 roku z zadania 1, 2, 3, 4, 7 i 9. Zamawiający uzyskał zgody korporacyjne w dniu 28.11.2018 roku, a umowy na odbiór odpadów zostały podpisane w dniu 29.11.2018 roku, co z uwagi na pozostałe terminy, o których mowa powyżej, w sposób obiektywny uniemożliwia wyznaczenie 35 dniowego terminu składania ofert. Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający, po przeanalizowaniu całokształtu okoliczności faktycznych i prawnych towarzyszących rozpatrywanemu zamówieniu, doszedł do przekonania, iż rozstrzygnięcie ww. postępowania i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego z zachowaniem 35 dniowego terminu składania ofert nie jest obiektywnie możliwe. Równocześnie, uwzględniając charakter przedmiotu zamówienia, przygotowanie przez Wykonawców ofert nie jest czasochłonne. Rynek dostawców pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych skupia jedynie profesjonalne podmioty zajmujące się tą materią, w związku, z czym, obiektywnie rzecz biorąc, każdy z tych podmiotów jest w stanie przygotować i złożyć ofertę na realizację przedmiotowego zadania w warunkach, gdy termin składania ofert ulegnie skróceniu do 15 dni.
Opisany wyżej stan faktyczny wyczerpuje zdaniem Zamawiającego przesłanki określone w art. 43 ust. 2b pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, który zezwala na skrócenie terminu składania ofert.

IV.
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

V.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Komisja przetargowa.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-12-04


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |