m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-12-05 , 14:19:31
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
- adresBiałobrzeska 11, 02-379 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 658-19-03
- faks(0-22) 658-19-03
- e-mailsekretariat@zgnochota.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zgnochota.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Dorota Janiak
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Białobrzeska 11, 02-379 Warszawa
- lokal9
- telefon(0-22) 6581903
- emaildjaniak@zgnochota.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJan Krall
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Białobrzeska 11, 02-379 Warszawa
- lokal4
- telefon(0-22) 658 19 03
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Białobrzeska 11, 02-379 Warszawa
- lokal9
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Białobrzeska 11, 02-379 Warszawa
- lokal9
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie kompleksowej usługi w zakresie ochrony Targowisk:
- część I - „Banacha” zlokalizowane w Warszawie przy ul. Grójeckiej 95 i „Zastępcze” zlokalizowane w Warszawie przy ul. Majewskiego 5
- część II - „Mołdawska” zlokalizowane w Warszawie przy ul. Mołdawskiej 5/7
- część III – „Zieleniak” zlokalizowane w Warszawie przy ul. Grójeckiej 97

Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest ochrona Targowiska Banacha przy ul. Grójeckiej 95, Targowiska Zastępczego przy ul. Majewskiego 5, Targowiska Mołdawska przy
ul. Mołdawskiej r. Racławickiej oraz Targowiska „Zieleniak” przy ul. Grójeckiej 97
w 3 częściach:

Część I
a) Targowisko „Banacha” usytuowane jest przy ul Grójeckiej 95 przy skrzyżowaniu ulic Banacha i Grójeckiej. Powierzchnia targowiska liczy około 6330 m2. Na terenie targowiska znajdują się parterowe obiekty handlowe o konstrukcji stalowej, namioty kwiatowe, miejsca handlowe z zadaszeniem i bez, w ilości około 400 sztuk, alejki pomiędzy poszczególnymi obiektami handlowymi tworzą nieregularny i skomplikowany system ciągów pieszych. Wejścia na targowisko są zaopatrzone w bramki pozwalające na zamkniecie targowiska.
b) Targowisko Zastępcze – Targowisko położone przy ul Majewskiego 5, o powierzchni około 6500m2 zabudowane 54 – pawilonami handlowymi, Ciągi piesze pomiędzy pawilonami są regularne i przecinają się pod kątem prostym. Wejścia na targowisko są zaopatrzone w bramki pozwalające na zamkniecie targowiska. Targowisko jest zamknięte i nieczynne.
c) Parking - położony u zbiegu ulic Archiwalna, Pawińskiego, Hankiewicza na którym usytuowano około 80 miejsc parkingowych.

Część II
a) Targowisko „Mołdawska” usytuowane jest przy ul Mołdawskiej 5/7. Powierzchnia targowiska liczy około 3000 m2. Na terenie targowiska znajdują się parterowe obiekty handlowe o konstrukcji stalowej, namioty kwiatowe, miejsca handlowe z zadaszeniem i bez, w ilości około 70 sztuk, alejki pomiędzy poszczególnymi obiektami handlowymi tworzą nieregularny i skomplikowany system ciągów pieszych, z wyjątkiem centralnie przechodzącej przez targowisko drogi. Wejścia na targowisko są zaopatrzone w bramki pozwalające na zamknięcie targowiska.
Część III
a) Targowisko Zieleniak jest zlokalizowane przy ul Grójeckiej 97 i zabudowane halą targową posiadającą: cztery duże pomieszczenia - lokale usługowe TZI-c: nr 2 - 26,21 m2, nr 28 – 33,76 m2, nr 400 – 186,99 m2, nr 168 – 26,23 m2, dwanaście dużych przeszklonych pomieszczeń (pawilony TZI-a – powierzchnie45 od 16,33 m2 – do 19,8 m2). Lokale te posiadają wejścia zarówno z wnętrza hali targowej, jak i z placu samochodowego. Osiem pawilonów TZI-b (bez okien o powierzchni od 7,19 m2 – do 11,93 m2), położonych wewnątrz hali. Szesnaście pawilonów TZI-d (powierzchnie od 13,26 m2 – do 15,12 m2), położonych wewnątrz hali. Na Środku hali znajduje się osiemdziesiąt pięć boksów (powierzchnie od 6,69 m2 – do 8,52 m2), część boksów połączona w boksy podwójne. Do budynku hali targowej przylega plac posiadający 55 stanowisk do handlu z samochodów. Parking podziemny 82 miejsca dla samochodów osobowych i cztery miejsca dla osób niepełnosprawnych, wyposażony w system automatycznego poboru opłat. Ciągi piesze wewnątrz hali targowej są regularne i przecinają się pod kątem prostym. Targowisko wyposażone jest w system kamer rejestrujących obraz w wejściach do hali, na parkingu podziemnym i częściowo na placu samochodowym i częściowo wokół targowiska. Targowisko wyposażone jest w system ochrony przeciwpożarowej, a parking dodatkowo w czujki dwutlenku węgla i gazu stosowanego w instalacjach samochodowych.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)79.71.00.00-4
Dodatkowe przedmioty (CPV) 98.34.11.40-8


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://aukcje.um.warszawa.pl
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
Data
wykonania
1Banacha zlokalizowane w Warszawie przy ul. Grójeckiej 95 i Zastępcze zlokalizowane w Warszawie przy ul. Majewskiego 5 6000,0031 sierpnia 2019
2Mołdawska zlokalizowane w Warszawie przy ul. Mołdawskiej 5/73500,0018 grudnia 2019
3Zieleniak zlokalizowane w Warszawie przy ul. Grójeckiej 978000,00do 18 grudnia 2019
Razem 17500,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniainny dla każdej części (p.tabela powyżej)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium17500,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
12. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie bezpośredniej ochrony osób i mienia oraz kontroli tej działalności wydaną przez MSWiA – zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22.08.1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432 j.t.).
a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż:
- 250 000 zł dla części I,
- 150 000 zł dla części II
- 300 000 zł dla części III,
b) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że
- w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał jedną usługę polegającą na ochronie osób i mienia, przez okres co najmniej 6 miesięcy i o wartości nie mniejszej niż
- 250 000,00 zł brutto dla części I,
- 150 000,00 zł brutto dla części II
- 300 000,00 zł brutto dla części III oraz przedstawi dowody, że usługi te zostały wykonane należycie.
- Zamawiający dopuszcza wykonywanie przedmiotu zamówienia przez pracowników ochrony, którzy:
 wpisani są na listę kwalifikowanych pracowników ochrony lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego,
 wykonują zadania ochrony w zakresie niewymagającym wpisu na te listy.
13. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć:
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ,
2) oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia -
oświadczenia wymienione w rozdziale VII ust. 1 SIWZ,
3) potwierdzenie wniesienia wadium,
4) w sytuacji, gdy Wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
14. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (w zakresie informacji podawanych przez Zamawiającego podczas otwarcia ofert) przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.
15. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
4) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:
- 250 000 zł dla części I
- 150 000 zł dla części II
- 300 000 zł dla części III;
5) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie bezpośredniej ochrony osób i mienia oraz kontroli tej działalności wydaną przez MSWiA;
6) wykazu zrealizowanych zamówień, tj. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; powyższe dokumenty mają potwierdzać spełnienie wymagań w zakresie zdolności technicznej.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Czas przybycia patroli interwencyjnych30 %
Pracownik wpisany na listę kwalifikowanych pracowników10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-12-12
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zgnochota.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-12-12 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-12-12, 10:30, Siedziba Zamawiającego
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-12-05


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |