m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-12-05 , 14:45:40
I Zamawiający
ZamawiającyMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
- adresObozowa 43, 01-161 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 391 01 00
- faks(0-22) 391 02 96
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.mpo.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Joanna Ćwik
- adresMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., Obozowa 43, 01-161 Warszawa
- lokal11
- telefon(0-22) 3910 01 00
- emailbzp@mpo.com.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach 19 01 07*, 19 01 10*, 19 01 13* oraz 19 01 12.
Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.45.2018.JĆ
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów powstających w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów „Gwarków” OUZ-2 w wyniku spalania odpadów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. z podziałem na zadania określone poniżej:
Zadanie 1: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 01 07* w planowanej ilości 1 210 Mg;
Zadanie 2: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 01 10* w planowanej ilości 50 Mg;
Zadanie 3: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 01 13* w planowanej ilości 275 Mg;
Zadanie 4: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 01 12 w planowanej ilości 17 700 Mg;
Zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

Zadanie 1 – Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 01 07* w planowanej ilości 1 210 Mg
Opis zamówienia:
1. Odpady odebrane z lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego będą bezpośrednio kierowane do instalacji Wykonawcy wskazanej w złożonej ofercie, gdzie zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2. Zamawiający zobowiązuje się do:
a) zabezpieczenia na potrzeby niniejszej umowy odbioru odpadów 19 01 07* (zadanie 1) odbiór będzie się odbywał od poniedziałku do piątku w godz. od 07:00 do 14:00 z terenu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Gwarków” OUZ 2 przy ul. Zabranieckiej 2 w Warszawie.
b) zapewnienia pojazdom Wykonawcy wjazdu na teren Zakładu celem ich załadunku.
c) załadunku odpadów będących przedmiotem zamówienia.
3. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy:
3.1. aktualnego wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zmianami) w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia,
3.2. aktualnej decyzji zezwalającej na przetwarzanie odpadów uwzględniające odzysk i/lub unieszkodliwianie, wydanej na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 992. ze zmianami) lub pozwolenia/pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego przetwarzanie odpadów objętych przedmiotem zamówienia wydanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami), uwzględniającego przetwarzanie odpadów objętych przedmiotem zamówienia, z dopuszczonymi do odzysku i/lub unieszkodliwiania w decyzjach w ilościach nie mniejszych niż: dla zadania 1 – 1 210 Mg/rok.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontrolowania przed podpisaniem oraz w trakcie trwania umowy, zgodności świadczonej usługi w zakresie przetwarzania odpadów, w tym zgodności prowadzenia przez Wykonawcę procesu przetwarzania z przedłożonymi w postępowaniu dokumentami, o których mowa powyżej.
5. Zakup worków BIG-BAG typu 13H3 o wymiarach 90x90x160, wykonanych z PP, trwale oznakowanych nadrukiem zgodnie z wymogami ADR – „Materiał zagrażający środowisku” oraz „Różne materiały i przedmioty niebezpieczne” po dwóch przeciwległych stronach, właściwym kodem UN, datą produkcji, informacją dot. posiadanego atestu oraz dostarczenie ich do Zamawiającego na adres Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Gwarków” OUZ 2 przy ul. Zabranieckiej 2 w Warszawie odbędzie się na koszt Wykonawcy. Zakupione worki powinny spełniać wymogi B3 umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) z dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 882 ze zmianami) odnośnie pyłoszczelności i wodoodporności (dotyczy zadania 1).
6. Średniomiesięczna ilość odpadów przewidzianych do odbioru wynosi:
Zadanie 1: 19 01 07* – 80,00 Mg (1m3 odpadu o kodzie 19 01 07* waży ok. 0,81 Mg)
7. Umowa będzie realizowana w okresie 12 miesięcy od daty jej podpisania z możliwością przedłużenia o 6 miesięcy.
Pozostałe wymagania, zgodnie z SIWZ.
Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Umowa będzie realizowana w oparciu o cenę jednostkową zaproponowaną przez Wykonawcę w ofercie najkorzystniejszej oraz w oparciu o zamówienia częściowe, które składane będą (w formie telefonicznej, faxem lub e-mailem) zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że całkowite wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z realizacji umowy nie może przekroczyć wysokości środków przyznanych na ten cel (umowa zostanie podpisana na wartość wynikającą z tych właśnie środków, tj. maksymalną nominalną wartość zobowiązania). Informacja o wysokości tych środków zostanie podana bezpośrednio przed otwarciem ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu.
W przypadku, gdy kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy nie zostanie w pełni wykorzystana do czasu zakończenia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania umowy (na warunkach zaproponowanych w ofercie najkorzystniejszej) do chwili, gdy przyznane środki zostaną wydane, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy.
Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie do kwoty:
1. Zadanie 1 – 120 395,00 PLN netto,
I zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji.
Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług do ustalonej w ramach prawa opcji wartości maksymalnej, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między Stronami.
Dla celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla planowanej wielkości zamówienia.

Zadanie 2 – Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 01 10* w planowanej ilości 50 Mg
Opis zamówienia:
1. Odpady odebrane z lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego będą bezpośrednio kierowane do instalacji Wykonawcy wskazanej w złożonej ofercie, gdzie zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2. Zamawiający zobowiązuje się do:
a) zabezpieczenia na potrzeby niniejszej umowy odbioru odpadów 19 01 10* (zadanie 2) odbiór będzie się odbywał od poniedziałku do piątku w godz. od 07:00 do 14:00 z terenu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Gwarków” OUZ 2 przy ul. Zabranieckiej 2 w Warszawie.
b) zapewnienia pojazdom Wykonawcy wjazdu na teren Zakładu celem ich załadunku.
c) załadunku odpadów będących przedmiotem zamówienia.
3. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy:
3.1. aktualnego wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zmianami) w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia,
3.2. aktualnej decyzji zezwalającej na przetwarzanie odpadów uwzględniające odzysk i/lub unieszkodliwianie, wydanej na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 992. ze zmianami) lub pozwolenia/pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego przetwarzanie odpadów objętych przedmiotem zamówienia wydanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami), uwzględniającej przetwarzanie odpadów objętych przedmiotem zamówienia, z dopuszczonymi do odzysku i/lub unieszkodliwiania w decyzjach w ilościach nie mniejszych niż: dla zadania 2 – 50 Mg/rok;
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontrolowania przed podpisaniem oraz w trakcie trwania umowy, zgodności świadczonej usługi w zakresie przetwarzania odpadów, w tym zgodności prowadzenia przez Wykonawcę procesu przetwarzania z przedłożonymi w postępowaniu dokumentami, o których mowa powyżej.
5. Zakup worków BIG-BAG typu 13H3 o wymiarach 90x90x160, wykonanych z PP, trwale oznakowanych nadrukiem zgodnie z wymogami ADR – „Materiał zagrażający środowisku” oraz „Różne materiały i przedmioty niebezpieczne” po dwóch przeciwległych stronach, właściwym kodem UN, datą produkcji, informacją dot. posiadanego atestu oraz dostarczenie ich do Zamawiającego na adres Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Gwarków” OUZ 2 przy ul. Zabranieckiej 2 w Warszawie odbywało się będzie na koszt Wykonawcy. Zakupione worki powinny spełniać wymogi B3 umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) z dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 882 ze zmianami) odnośnie pyłoszczelności i wodoodporności (dotyczy zadania 2).
6. Średniomiesięczna ilość odpadów przewidzianych do odbioru wynosi: Zadanie 2: 19 01 10* – 4,15 Mg (1m3 odpadu o kodzie 19 01 10* waży ok. 0,81 Mg).
7. Umowa będzie realizowana w okresie 12 miesięcy od daty jej podpisania z możliwością przedłużenia o 6 miesięcy.
Pozostałe wymagania, zgodnie z SIWZ.
Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Umowa będzie realizowana w oparciu o cenę jednostkową zaproponowaną przez Wykonawcę w ofercie najkorzystniejszej oraz w oparciu o zamówienia częściowe, które składane będą (w formie telefonicznej, faxem lub e-mailem) zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że całkowite wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z realizacji umowy nie może przekroczyć wysokości środków przyznanych na ten cel (umowa zostanie podpisana na wartość wynikającą z tych właśnie środków, tj. maksymalną nominalną wartość zobowiązania). Informacja o wysokości tych środków zostanie podana bezpośrednio przed otwarciem ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu.
W przypadku, gdy kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy nie zostanie w pełni wykorzystana do czasu zakończenia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania umowy (na warunkach zaproponowanych w ofercie najkorzystniejszej) do chwili, gdy przyznane środki zostaną wydane, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy.
Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie do kwoty:
Zadanie 2 – 5 100,00 PLN netto,
I zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji.
Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług do ustalonej w ramach prawa opcji wartości maksymalnej, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między Stronami.
Dla celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla planowanej wielkości zamówienia.

Zadanie 3 – Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 01 13* w planowanej ilości 275 Mg
Opis zamówienia:
1. Odpady odebrane z lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego będą bezpośrednio kierowane do instalacji Wykonawcy wskazanej w złożonej ofercie, gdzie zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2. Zamawiający zobowiązuje się do:
a) zabezpieczenia na potrzeby niniejszej umowy odbioru odpadów 19 01 13* (zadanie 3) - odbiór będzie się odbywał od poniedziałku do piątku w godz. od 07:00 do 14:00 z terenu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Gwarków” OUZ 2 przy ul. Zabranieckiej 2 w Warszawie.
b) zapewnienia pojazdom Wykonawcy wjazdu na teren Zakładu celem ich załadunku.
c) załadunku odpadów będących przedmiotem zamówienia.
3. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy:
3.1. aktualnego wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zmianami) w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia,
3.2. aktualnej decyzji zezwalającej na przetwarzanie odpadów uwzględniające odzysk i/lub unieszkodliwianie, wydanej na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 992. ze zmianami) lub pozwolenia/pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego przetwarzanie odpadów objętych przedmiotem zamówienia wydanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami), uwzględniającego przetwarzanie odpadów objętych przedmiotem zamówienia, z dopuszczonymi do odzysku i/lub unieszkodliwiania w decyzjach w ilościach nie mniejszych niż: dla zadania 3 – 275 Mg/rok.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontrolowania przed podpisaniem oraz w trakcie trwania umowy, zgodności świadczonej usługi w zakresie przetwarzania odpadów, w tym zgodności prowadzenia przez Wykonawcę procesu przetwarzania z przedłożonymi w postępowaniu dokumentami, o których mowa powyżej.
5. Zakup worków BIG-BAG typu 13H3 o wymiarach 90x90x160, wykonanych z PP, trwale oznakowanych nadrukiem zgodnie z wymogami ADR – „Materiał zagrażający środowisku” oraz „Różne materiały i przedmioty niebezpieczne” po dwóch przeciwległych stronach, właściwym kodem UN, datą produkcji, informacją dot. posiadanego atestu oraz dostarczenie ich do Zamawiającego na adres Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Gwarków” OUZ 2 przy ul. Zabranieckiej 2 w Warszawie odbywało się będzie na koszt Wykonawcy. Zakupione worki powinny spełniać wymogi B3 umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) z dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 882 ze zmianami) odnośnie pyłoszczelności i wodoodporności (dotyczy zadania 3).
6. Średniomiesięczna ilość odpadów przewidzianych do odbioru wynosi:
Zadanie 3: 19 01 13*– 13,00 Mg (1m3 odpadu o kodzie 19 01 13* waży ok. 0,96 Mg).
7. Umowa będzie realizowana w okresie 12 miesięcy od daty jej podpisania z możliwością przedłużenia o 6 miesięcy.
Pozostałe wymagania, zgodnie z SIWZ.
Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Umowa będzie realizowana w oparciu o cenę jednostkową zaproponowaną przez Wykonawcę w ofercie najkorzystniejszej oraz w oparciu o zamówienia częściowe, które składane będą (w formie telefonicznej, faxem lub e-mailem) zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że całkowite wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z realizacji umowy nie może przekroczyć wysokości środków przyznanych na ten cel (umowa zostanie podpisana na wartość wynikającą z tych właśnie środków, tj. maksymalną nominalną wartość zobowiązania). Informacja o wysokości tych środków zostanie podana bezpośrednio przed otwarciem ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu.
W przypadku, gdy kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy nie zostanie w pełni wykorzystana do czasu zakończenia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania umowy (na warunkach zaproponowanych w ofercie najkorzystniejszej) do chwili, gdy przyznane środki zostaną wydane, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy.
Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie do kwoty:
Zadanie 3 – 27 569,00 PLN netto,
I zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji.
Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług do ustalonej w ramach prawa opcji wartości maksymalnej, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między Stronami.
Dla celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla planowanej wielkości zamówienia.

Zadanie 4 – Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 01 12 w planowanej ilości 17 700 Mg
Opis zamówienia:
1. Odpady odebrane z lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego będą bezpośrednio kierowane do instalacji Wykonawcy wskazanej w złożonej ofercie, gdzie zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2. Zamawiający zobowiązuje się do:
a) zabezpieczenia na potrzeby niniejszej umowy odbioru odpadu 19 01 12 (zadanie 4) - odbiór będzie się odbywał od poniedziałku do piątku w godz. od 07:00 do 20:00 z terenu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Gwarków” OUZ 2 przy ul. Zabranieckiej 2 w Warszawie.
b) zapewnienia pojazdom Wykonawcy wjazdu na teren Zakładu celem ich załadunku.
c) załadunku odpadów będących przedmiotem zamówienia.
3. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy:
3.1. aktualnego wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zmianami) w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia,
3.2. aktualnej decyzji zezwalającej na przetwarzanie odpadów uwzględniające odzysk i/lub unieszkodliwianie, wydanej na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 992. ze zmianami) lub pozwolenia/ pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego przetwarzanie odpadów objętych przedmiotem zamówienia wydanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami), uwzględniającego przetwarzanie odpadów objętych przedmiotem zamówienia, z dopuszczonymi do odzysku i/lub unieszkodliwiania w decyzjach w ilościach nie mniejszych niż:
4. Średniomiesięczna ilość odpadów przewidzianych do odbioru wynosi:
Zadanie 4: 19 01 12 – 1 200,00 Mg (1m3 odpadu 19 01 12 waży ok. 1,70 Mg)
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontrolowania przed podpisaniem oraz w trakcie trwania umowy, zgodności świadczonej usługi w zakresie przetwarzania odpadów, w tym zgodności prowadzenia przez Wykonawcę procesu przetwarzania z przedłożonymi w postępowaniu dokumentami, o których mowa powyżej.
6. Umowa będzie realizowana w okresie 12 miesięcy od daty jej podpisania z możliwością przedłużenia o 6 miesięcy.
Pozostałe wymagania, zgodnie z SIWZ.
Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Umowa będzie realizowana w oparciu o cenę jednostkową zaproponowaną przez Wykonawcę w ofercie najkorzystniejszej oraz w oparciu o zamówienia częściowe, które składane będą (w formie telefonicznej, faxem lub e-mailem) zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że całkowite wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z realizacji umowy nie może przekroczyć wysokości środków przyznanych na ten cel (umowa zostanie podpisana na wartość wynikającą z tych właśnie środków, tj. maksymalną nominalną wartość zobowiązania). Informacja o wysokości tych środków zostanie podana bezpośrednio przed otwarciem ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu.
W przypadku, gdy kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy nie zostanie w pełni wykorzystana do czasu zakończenia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania umowy (na warunkach zaproponowanych w ofercie najkorzystniejszej) do chwili, gdy przyznane środki zostaną wydane, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy.
Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie do kwoty:
Zadanie 4 – 525 600,00 PLN netto,
I zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji.
Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług do ustalonej w ramach prawa opcji wartości maksymalnej, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między Stronami.
Dla celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla planowanej wielkości zamówienia.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawOdbiór będzie się odbywał z terenu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Gwarków” OUZ 2 przy ul. Zabranieckiej 2 w Warszawie.
Główny przedmiot (CPV)14.63.00.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 90.52.00.00-8
14.63.00.00-6

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttps://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Zadanie 1: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 01 07* w planowanej ilości 1 210 Mg6020,00
2Zadanie 2: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 01 10* w planowanej ilości 50 Mg255,00
3Zadanie 3: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 01 13* w planowanej ilości 275 Mg1380,00
4Zadanie 4: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 01 12 w planowanej ilości 17 700 Mg25850,00
Razem 33505,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania12 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium33505,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje dotyczące wnoszenia wadium zostały zawarte w SIWZ.

Uwaga! Numeracja przeniesiona z ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Dz. Urz. UE:
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie:
1. transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia, tj. aktualny wpis do rejestru w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 5 lit. b ustawy z dnia 14.12.2012 r.
O odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zmianami),
2. przetwarzania odpadów objętych przedmiotem zamówienia tj. aktualne zezwolenie na przetwarzanie odpadów uwzględniające odzysk i/ lub unieszkodliwianie wydane na podstawie ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zmianami) lub pozwolenie/ pozwolenie zintegrowane uwzględniające przetwarzanie odpadów objętych przedmiotem zamówienia wydane na podstawie ustawy z dnia 27.4.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 ze zmianami) z dopuszczonymi do odzysku i/ lub unieszkodliwiania w decyzjach ilościami nie mniejszymi niż:
— dla zadania 1 – 1 210 Mg na rok dla odpadów o kodzie 19 01 07*,
— dla zadania 2 – 50 Mg na rok dla odpadów o kodzie 19 01 10*,
— dla zadania 3 – 275 Mg na rok dla odpadów o kodzie 19 01 13*,
— dla zadania 4 – 17 700 Mg na rok dla odpadów o kodzie 19 01 12.
Z zastrzeżeniem, że Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedno zadanie będzie posiadał decyzje dopuszczające do przetwarzania na ilości odpadów nie mniejsze niż suma ilości odpadów podanych dla zadań, na które Wykonawca złoży ofertę.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia aktualności dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 1 i 2 przez cały okres obowiązywania umowy z uwzględnieniem przedłużenia czasu trwania umowy.
Powierzenie części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku spełnienia warunku opisanego w pkt 1. powyżej (w zakresie objętym obowiązkiem posiadania ww. uprawnień).
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 5 ustawy, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających ich przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano we wzorze umowy – Części V SIWZ – Istotne postanowienia umowy. Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadkach określonych we wzorze umowy – Części V SIWZ – Istotne postanowienia umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów przewidzianych na realizację zamówienia w przypadku przedłużania się procedury przetargowej z powodów formalnych. Wówczas terminy przewidziane w Części II SIWZ tj. Opisie przedmiotu zamówienia zostaną odpowiednio skorygowane w umowie zawieranej w wyniku udzielenia zamówienia.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-01-08
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-01-08 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-01-08, 10:30, Siedziba Zamawiającego, ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa, POLSKA.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
I.
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

II.
1. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu zastosowane jest pojęcie ustawa lub ustawa Pzp, bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018, poz.1986 ze zmianami).
2. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa powyżej uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
3. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego do złożenia przez każdego Wykonawcę wraz z ofertą:
3.1. dokument zawierający dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej).
3. 2. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dn. 05 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz, wypełnionego zgodnie ze wskazówkami określonymi w pkt. 9 SIWZ.
4. Ponadto oferta powinna składać się z:
4.1. wypełnionego Formularza elektronicznego dostępnego i generowanego poprzez Platformę;
4.2. wypełnionego Formularza „A” – wg wzoru określonego w Części III SIWZ;
4.3. oryginału wadium – zgodnie z zapisami pkt. 11.4. SIWZ;
4.4. w przypadku, gdy oferta zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa – dowodów, o których mowa w pkt. 12.8.3. SIWZ;
4.5. oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 7.1. SIWZ.
5. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na Platformie) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, spełnienia przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
6.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6.1.1. aktualny wpis do rejestru w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 5 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zmianami),
6.1.2. aktualne zezwolenie na przetwarzanie odpadów uwzględniające odzysk i/ lub unieszkodliwianie wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zmianami) lub pozwolenie/ pozwolenie zintegrowane uwzględniające przetwarzanie odpadów objętych przedmiotem zamówienia wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zmianami) z dopuszczonymi do odzysku i/ lub unieszkodliwiania w decyzjach ilościami nie mniejszymi niż:
— dla zadania 1 – 1210 Mg na rok dla odpadów o kodzie 19 01 07*,
— dla zadania 2 – 50 Mg na rok dla odpadów o kodzie 19 01 10*,
— dla zadania 3 – 275 Mg na rok dla odpadów o kodzie 19 01 13*,
— dla zadania 4 – 17700 Mg na rok dla odpadów o kodzie 19 01 12.
Z zastrzeżeniem, ze Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedno zadanie będzie posiadał decyzje dopuszczające do przetwarzania na ilości odpadów nie mniejsze niż suma ilości odpadów podanych dla zadań, na które Wykonawca złoży ofertę.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia aktualności uprawnień, o których mowa powyżej 6.1.1. i w pkt 6.1.2 przez cały okres obowiązywania umowy z uwzględnieniem przedłużenia czasu trwania umowy.
Powierzenie części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku spełnienia warunku opisanego w pkt 6.1.1. powyżej (w zakresie objętym obowiązkiem posiadania ww. uprawnień).
6.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:
6.2.1. oświadczenie potwierdzające miejsce przetwarzania odpadów objętych przedmiotem zamówienia odpowiednio dla danego zadania, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ.
6.3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
6.3.1.informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6.3.2. dokumenty i oświadczenia określone w § 5 pkt. 2 – 6 i 9 oraz odpowiednio w § 7 ust. 1 – 3 i § 8 ust.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zmianami).
7. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 8 i 9 ustawy Pzp.

III.
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Zamawiający przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej w celu wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie zadania 1, zadania 2, zadania 3 i zadania 4. Dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej zawiera pkt. 21 SIWZ.

IV.
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Komisja Przetargowa.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-11-30


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |