m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-12-05 , 14:47:55
I Zamawiający
ZamawiającyStołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o.
- adresMehoffera 72/74, 03-131 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 614-64-42
- faks(0-22) 614-64-42
- e-mailbiuro@scol.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.scol.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Małgorzata Ludwiszewska
- adresStołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o., Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa
- lokal4
- telefon(0-22)8110688 w.271
- emailm.ludwiszewska@scol.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMałgorzata Ludwiszewska
- adresStołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o., Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa
- lokal4
- telefon(0-22)8110688 w.271
- emailm.ludwiszewska@scol.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaStołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o., Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa
- lokal4
Adres, na który należy przesyłać ofertyStołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o., Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa
- lokal4
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
„Rozbudowa infrastruktury ITI w Stołecznym Centrum Opiekuńczo Leczniczym Sp. z o.o.”
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz innych materiałów,
a także urządzeń wraz z montażem potrzebnych do rozbudowy infrastruktury ITI Zamawiającego. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwie części z możliwością składania ofert częściowych na poszczególne części, nie ograniczając liczy części, na które można z złożyć ofertę.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawStołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. w Warszawie.
Główny przedmiot (CPV)30.20.00.00-1
Dodatkowe przedmioty (CPV) 30.23.00.00-0
45.33.12.20-4
44.19.00.00-8
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Część 1600,00
2Częśc 20,00
Razem 600,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-12-28
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium600,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1 nie podlegają wykluczeniu
- Zamawiający WYKLUCZY z postępowania Wykonawcę wobec, którego zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust 1 oraz art. 24 ust 5 pkt 1 Ustawy Pzp. tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sad zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, którego po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postępowaniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sad zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016r. poz. 615);

1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
- Zamawiający nie precyzuje żadnych szczególnych wymagań w tym zakresie.

1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
- Zamawiający nie precyzuje żadnych szczególnych wymagań w tym zakresie.

1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej jedną odrębną dostawę zbliżoną zakresem rzeczowym (tj. dostawy komputerów i sprzętu komputerowego) o wartości co najmniej 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).
Powyższy warunek dotyczy tylko części nr 1. Dla części Nr 2 Zamawiający nie precyzuje żadnych szczegółowych wymagań w tym zakresie.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-12-12
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.scol.warszawa.pl.
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-12-13 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-12-13, 10:30, Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o. ul. Szubińska 4; 01-958 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-12-05


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |