m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-12-05 , 15:33:13
I Zamawiający
ZamawiającyWarszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
- adresLipińska 2, 01-833 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 599 71 00
- faks(0-22) 599 71 01
- e-mailsekretariat@wcpr.pl
- adres internetowyhttp://www.wcpr.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Mirosław Ciołek
- adresWarszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, Lipińska 2, 01-833 Warszawa
- lokal215
- telefon(0-22) 5997107
- emailmiroslaw.ciolek@wcpr.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAgnieszka Józwik-Osowiec
- adresWarszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, Lipińska 2, 01-833 Warszawa
- lokal40
- telefon(0-22)5097147
- emailagnieszka.jozwik-osowiec@wcpr.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniup. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Świadczenie usług przez pracowników socjalnych dla osób składających wnioski o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na obszarze działania Miejskiego Zespołu
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie w celu wydania orzeczenia
Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez pracowników socjalnych dla osób składających wnioski o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na obszarze działania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie w celu wydania orzeczenia w zakresie:
1) Wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności zgodnie z § 20 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2018 r. poz. 2027),
2) Odbywania posiedzeń wyjazdowych organizowanych przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie w miejscu pobytu wnioskodawcy w celu wydania orzeczenia
o stopniu niepełnosprawności zgodnie z § 8 pkt 3 w zw. z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2018 r. poz. 2027),
2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
85000000-9 – usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 7 do ogłoszenia o zamówieniu.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawW siedzibie Zamawiającego przy ul. Andersa 5 w Warszawie lub w miejscu odbycia posiedzenia wyjazdowego
Główny przedmiot (CPV)85.00.00.00-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania12 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)Data rozpoczęcia: 2019-01-01, data zakończenia: 2019-12-01
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne

1. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone
przez Zamawiającego w pkt. 2 warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej
lub zawodowej.
2. W zakresie „zdolności technicznej lub zawodowej” Wykonawca zobowiązany jest wykazać,
że posiada odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj.:
- posiada kwalifikacje pracownika socjalnego określone w przepisach o pomocy społecznej zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2027) w zw. z art. 6c ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511,
z późn. zm.), tj.:
1) spełnia co najmniej jeden z warunków określonych w art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.):
a) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
b) ukończył studia wyższe na kierunku praca socjalna;
c) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończył studia wyższe o specjalności przygotowującej
do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie;
albo
2) zachował prawa nabyte w zakresie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego:
a) na podstawie przepisów art. 5 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 320), lub
b) na podstawie przepisów art. 156 ust. 1, 1a, 3, 4 i 5 ustawy o pomocy społecznej.
oraz
- posiada uprawnienia określone w § 21 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2018 r. poz. 2027) w zw. z art. 6c ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.), tj.:
- ukończone z wynikiem pozytywnym szkolenie organizowane przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej lub przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności uprawniające do orzekania o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności potwierdzone aktualnym zaświadczeniem, o którym mowa w § 23 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r.
w sprawie orzekania o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2027);

lub dysponuje/będzie dysponować osobą/osobami posiadającą/posiadającymi odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj.:
- posiadanie kwalifikacji pracownika socjalnego określonych w przepisach o pomocy społecznej zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2027) w zw. z art. 6c ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511,
z późn. zm.), tj.:
1) spełniającą co najmniej jeden z warunków określonych w art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.):
a) posiadanie dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
b) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna;
c) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki
o rodzinie;
albo
2) zachowującą prawa nabyte w zakresie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego:
a) na podstawie przepisów art. 5 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 320), lub
b) na podstawie przepisów art. 156 ust. 1, 1a, 3, 4 i 5 ustawy o pomocy społecznej.
w tym:
- co najmniej jedną posiadającą uprawnienia określone w § 21 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2018 r. poz. 2027) w zw. z art. 6c ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.), tj.:
- ukończone z wynikiem pozytywnym szkolenie organizowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej lub przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności uprawniające do orzekania o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności potwierdzone aktualnym zaświadczeniem, o którym mowa w § 23 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2027).

Wykonawcy nieposiadający zaświadczenia, o którym w § 23 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności
bądź stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2018 r. poz. 2027) przed przystąpieniem do realizacji zamówienia zostaną skierowani przez Zamawiającego do odbycia szkolenia uprawniającego
do orzekania o niepełnosprawności bądź o stopniu niepełnosprawności zakończonego testem sprawdzającym w zakresie objętym szkoleniem.
Orzekanie o niepełnosprawności bądź o stopniu niepełnosprawności przez pracownika socjalnego nie będzie możliwe bez posiadania przez niego ważnego zaświadczenia, o którym mowa wyżej.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena80 %
harmonogram dyspozycyjności wykonawcy od poniedziałku do piątku w celu świadczenia usług orzeczniczych20 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2018-12-13
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.bip.wcpr.pl
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2018-12-13 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2018-12-13, 10:30, ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa, pok. 220 (gabinet Dyrektora), I pietro.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |