m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-12-05 , 15:57:50
I Zamawiający
ZamawiającyZespół do obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych Nr 1
- adresŚw. Bonifacego 81, 02-945 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 842-17-22
- faks(0-22)
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.zpow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Barbara Lewandowska
- adresZespół do obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych Nr 1 , Św. Bonifacego 81, 02-945 Warszawa
- lokal
- telefon(0-22) 842-17-22 w. 106
- emailb.lewandowska@centrumadministracyjne.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychBarbara Lewandowska
- adresZespół do obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych Nr 1 , Św. Bonifacego 81, 02-945 Warszawa
- lokal
- telefon(0-22) 842-17-22 w. 106
- emailb.lewandowska@centrumadministracyjne.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZespół do obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych Nr 1 , Św. Bonifacego 81, 02-945 Warszawa
- lokal
Adres, na który należy przesyłać ofertyZespół do obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych Nr 1 , Św. Bonifacego 81, 02-945 Warszawa
- lokal
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
„Wykonanie usługi w zakresie stacjonarnej ochrony osób i mienia w obiektach obsługiwanych przez Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Warszawie” z podziałem na 2 zadania.

Opis zamówienia
Zadanie nr 1
„Wykonanie usługi w zakresie stacjonarnej ochrony osób i mienia w obiekcie Pogotowia Opiekuńczego nr 2 w Warszawie przy ul. św. Bonifacego 81”
Kod CPV: 79710000-4.

Zadanie nr 2
„Wykonanie usługi w zakresie stacjonarnej ochrony osób i mienia w obiekcie Domu Dziecka nr 15 w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 75”
Kod CPV: 79710000-4.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawMiejsce świadczenia usługi w zakresie stacjonarnej ochrony osób i mienia; Zadanie nr 1 - Pogotowie Opiekuńcze nr 2 w Warszawie przy ul. św. Bonifacego 81 Zadanie nr 2 -Dom Dziecka nr 15w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 75
Główny przedmiot (CPV)79.71.00.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania12 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)Data rozpoczęcia: 2019-01-01, data zakończenia: 2019-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
cena60 %
doświadczenie wykonawcy40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-12-18
Cena: 0.00 zł.
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-12-19 godzina 10:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-12-19, 11:00, siedziba zamawiającego
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-12-05


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |