m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-12-05 , 15:58:02
I Zamawiający
ZamawiającyStołeczna Estrada
- adresMarszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 849 32 86
- faks(0-22) 849 32 86
- e-mailestrada@estrada.com.pl
- adres internetowyhttp://www.estrada.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Marek Will
- adresStołeczna Estrada, Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa
- lokalbrak
- telefon(0-22)8493286
- emailmarek.will@estrada.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychKinga Sternicka
- adresStołeczna Estrada, Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa
- lokal0
- telefon606419181
- emailkinga.sternicka@estrada.com.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Sukcesywna dostawa biletów lotniczych dla Stołecznej Estrady: rezerwacja i sprzedaż biletów lotniczych krajowych i międzynarodowych dla potrzeb przedsięwzięć i wydarzeń kulturalnych oraz podróży służbowych w okresie 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2021r.

Opis zamówienia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna rezerwacja i sprzedaż biletów lotniczych na trasach europejskich i reszty świata wraz z ich dostarczeniem do siedziby Zamawiającego, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Zamówienie realizowane będzie w terminie 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2021r., o ile wcześniej nie zostanie wyczerpana kwota przewidziana w umowie.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
1. oferowania różnych wariantów połączenia zgodnie ze zgłaszanymi przez Zamawiającego potrzebami, dotyczącymi ilości biletów oraz miejsca i terminu podróży, z uwzględnieniem najkorzystniejszej ceny i promocji (tzn. uwzględniające zniżki: grupowe, o ile występują warunki ich przyznania, wynikające z terminu rezerwacji, połączeń weekendowych i wszelkich promocji), długości trasy oraz czasu podróży, w tym również tzw. biletów wirtualnych przewoźników „low cost airlines” (LCA),
2. rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych (w klasach zlecanych przez Zamawiającego, m.in.: ekonomicznej i biznes na trasach europejskich i reszty świata, a także w LCA) spośród wariantów zaoferowanych przez Wykonawcę, na podstawie dyspozycji pisemnej (złożonej faksem lub drogą elektroniczną) Zamawiającego,
3. przypominania o zbliżających się terminach wykupu biletów przy dokonanych wcześniej rezerwacjach,
4. zorganizowania i zabezpieczenia kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajów docelowych (dot. wszelkiego rodzaju opłat - np. lotniskowych, podatków itp.),
5. dostarczania (bez dodatkowych opłat) zamówionych biletów do siedziby Zamawiającego (lokalizacja: przy ul. Marszałkowskiej 77/79, 00-683 Warszawa) w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
Wykonawca w razie potrzeby dostarczy bilety zgodnie z decyzją Zamawiającego, we wskazane przez Zamawiającego miejsce bądź umożliwi ich odbiór osobie wskazanej przez Zamawiającego w dowolnym miejscu, każdorazowo uzgodnionym z Zamawiającym w terminie ustalonym przez strony, jednak nie później niż 24 godziny przed terminem podróży, której dotyczy rezerwacja i/lub zakup biletu/biletów. Wykonawca zapewni możliwość odbioru biletu poza granicami kraju. Odbiór nastąpi w sposób umożliwiający rozpoczęcie podróży w określonym terminie. Wykonawca w raz z dostarczonym biletem przekazuje Zamawiającemu drogą elektroniczną informacje dotyczące wykupionej podróży, w szczególności informację o odprawie, dopuszczalnym bagażu, niezbędnych dokumentach podróży, etc.
6. zapewnienia do realizacji zamówienia i stałej współpracy z Zamawiającym dwóch osób, doświadczonych w sprzedaży biletów przewoźników IATA oraz LCA, dostępnych od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00. Zastępstwo tych osób dopuszczalne będzie tylko w czasie nieobecności spowodowanej przypadkami losowymi, np. chorobą lub urlopem. Kontakt z tymi osobami będzie zapewniony w godz. j.w. poprzez co najmniej 2 linie telefoniczne,
7. posiadania, co najmniej jednej placówki na terenie Warszawy, realizującej sprzedaż biletów lotniczych,
8. udostępnienia Zamawiającemu wglądu do strony internetowej, zawierającej aktualne informacje na temat cen zakupu biletów u przewoźników w określonym czasie, na danej trasie podróży.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)63.51.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV)
63.51.20.00-1

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2019-01-01, data zakończenia: 2021-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
1) Cena brutto (opłata transakcyjna) za wystawienie jednego biletu międzynarodowego 60 %
Łączna cena biletów lotniczych na 5 podanych kierunkach30 %
3) Deklarowany czas przedstawienia ofert przelotów w danym terminie od momentu przekazania zlecenia przez Zamawiającego10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-12-19
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.estrada.com.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-12-19 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-12-19, 10:15, Stołeczna Estrada , ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-12-05


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |