m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-12-06 , 07:54:24
I Zamawiający
ZamawiającyOśrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
- adresEsperanto 5, 01-049 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 636-70-45
- faks(0-22) 636-70-45
- adres internetowyhttp://www.osir-wola.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Izabella Lubian
- adresOśrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Esperanto 5, 01-049 Warszawa
- lokal6
- telefon(0-22) 636 70 45
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychIzabella Lubian
- adresOśrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Esperanto 5, 01-049 Warszawa
- lokal6
- telefon(0-22) 636 70 45
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaOśrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Esperanto 5, 01-049 Warszawa
- lokal6
Adres, na który należy przesyłać ofertyOśrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Esperanto 5, 01-049 Warszawa
- lokal6
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
„Świadczenie kompleksowej usługi nadzoru ratowniczego nad osobami korzystającymi z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Wola.”
Opis zamówienia
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
b) świadczenie kompleksowej usługi zabezpieczenia ratowniczego poprzez zapewnienie wykonywania i nadzoru nad bezpieczeństwem osób korzystających z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Wola, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, szczegółowy zakres obowiązków określają przepisy Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1482 z późn. zm.) wraz z obowiązującymi Rozporządzeniami;
c) kontrola nad przestrzeganiem postanowień regulaminów obiektów;
d) zapewnienie świadczenia usługi przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1482 z późn. zm. ), Rozporządzeniem MSW z dnia 23 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r poz. 108) w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (z późn. zm.), Rozporządzeniem MSW z dnia 21 czerwca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r poz. 747) w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym oraz Ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
e) zapewnienie ciągłości obsady stanowisk ratowniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w soboty i niedziele, święta oraz w inne uzgodnione dni;
f) udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy, podstawowe opatrzenie ran i urazów, a w poważniejszych przypadkach wezwanie Pogotowia Ratunkowego;
g) zabezpieczenie w niezbędny sprzęt ratowniczy zgodny z obowiązującymi przepisami, w przypadku gdy sprzęt będący na wyposażeniu OSiR Wola okaże się niewystarczający;
h) bieżące wyposażenie ratowników w stroje i obuwie zgodne z wymogami zamawiającego i przepisami BHP;
i) dbanie o powierzone mienie ze szczególnym uwzględnieniem sprzętu ratunkowego;
j) prowadzenie podstawowej dokumentacji i systemu raportowania;
k) przestrzeganie procedur: obejmowania, przekazywania i zakończenia dyżuru, alarmowych przy wypadkach oraz powstałych w obiekcie zagrożeniach, udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, łączności;
l) przekazanie imiennego harmonogramu świadczenia usług przez ratowników na wszystkie dni następnego miesiąca, najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem miesiąca,
m) Zamawiający wymaga od Wykonawcy przed rozpoczęciem realizacji umowy oraz każdorazowo w przypadku zatrudniania nowych osób do realizacji umowy w czasie jej trwania, przedstawienia oryginałów oraz złożenia kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem niżej wymienionych dokumentów:
• aktualnych uprawnień; ważnego dokumentu potwierdzającego ukończony kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy wraz z dokumentem ratyfikacji uprawnień jeśli jest wymagany lub ważnej dokumentacji potwierdzającej posiadanie kwalifikacji ratownika medycznego, lekarza systemu, lub pielęgniarki systemu realizujących doskonalenie zawodowe;
n) Zamawiający wymaga od Wykonawcy przed rozpoczęciem realizacji umowy oraz każdorazowo w przypadku zatrudniania nowych osób przewidzianych do realizacji umowy w czasie jej trwania, złożenia oświadczenia, że ratownicy posiadają:
• aktualne badania lekarskie potwierdzające ich zdolność do wykonywania świadczenia usług na stanowisku ratownika wodnego, aktualną książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych, przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i p.poż.;
o) Zamawiający wymaga od Wykonawcy przed rozpoczęciem realizacji umowy oraz każdorazowo w przypadku zatrudniania nowych osób przewidzianych do realizacji umowy w czasie jej trwania, złożenia pisemnego oświadczenia, że ratownicy, którym Wykonawca powierzył wykonanie usługi nie widnieją w Rejestrach określonych w art. 6 ust. 1 oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 405) o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym;
p) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za świadczone usługi przez ratowników, którym powierzy wykonanie usługi;
q) Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim przez ratowników, którym powierzył wykonanie usługi;
r) Wykonawca odpowiada za wypadki, kontuzje (itp. zdarzenia) ratowników, którym powierzył wykonanie usługi, nie wynikające z winy Zamawiającego;
s) W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie, powstałych w związku
z wykonywaniem przedmiotu umowy przez ratowników, którym Wykonawca powierzył wykonanie usługi Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie do pokrycia wynikających z tego tytułu roszczeń. Roszczenia wynikające z wad konstrukcyjnych obiektu wyłączają odpowiedzialność Wykonawcy;
t) W przypadku gdy Zamawiający poniesie jakiekolwiek koszty związane z roszczeniami zgłoszonymi wobec niego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dokonania zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty równej poniesionym kosztom, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty pisemnego wezwania do zapłaty od Zamawiającego;
u) Wykonawca oraz ratownicy, którym Wykonawca powierzył wykonanie usługi nie mogą prowadzić nauki pływania na terenie pływalni OSiR Wola. Każdorazowe naruszenie powyższego, skutkować będzie nałożeniem na Wykonawcę kary umownej w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ.

Szacunkowa maksymalna ilość roboczogodzin świadczenia przez Wykonawcę usług w okresie realizacji zamówienia wynosi 18 200 godzin. Liczba godzin została przyjęta do kalkulacji wyłącznie na potrzeby niniejszego postępowania w celu oszacowania wartości zamówienia i może ulec zmniejszeniu w zależności od faktycznego zapotrzebowania na usługi ratownicze.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawa. Pływalnia DELFIN , ul. Kasprzaka 1/3, Warszawa, b. Pływalnia FOKA, ul. Esperanto 5, Warszawa, c. Pływalnia NOWA FALA, ul. Garbińskiego 1, Warszawa
Główny przedmiot (CPV)92.62.00.00-3
Dodatkowe przedmioty (CPV) 92.00.00.00-1
75.25.20.00-7

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania12 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)Data rozpoczęcia: 2019-01-01, data zakończenia: 2019-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium5000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:
12.2.1. na potwierdzenie spełniania warunku kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej wykażą, że posiadają zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego, wydanej na podstawie art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1482 z późn. zm.) oraz wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
12.2.2. na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej
2 zamówienia polegające na sukcesywnym (tj. nieprzerwanie przez okres co najmniej
10 miesięcy) zapewnianiu usługi nadzoru ratowniczego nad osobami korzystającymi
z pływalni o wartości każdego z wykazanych zamówień nie mniejszej niż 200.000 zł. brutto.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena wykonania całego zamówienia (z podatkiem VAT)60 %
Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-12-12
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.osirwola.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-12-13 godzina 11:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-12-13, 12:00, Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Wola, ul. Esperanto 5, piętro I, sala konferencyjna, 01-049 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-12-05


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |