m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-12-06 , 07:54:37
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
- adresGrębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 835-06-11
- faks(0-22) 835-06-11
- e-mailtechniczny@zbk-bielany.pl
- adres internetowyhttp://zgn-bielany.bip.gov.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Joanna Czarnecka
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa
- lokal4
- telefon(0-22) 670 53 02
- emailJoanna.czarnecka@zgn-bielany.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychGrażyna Sadurska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa
- lokal207
- telefon(0-22) 6705208
- emailgrazyna.sadurska@zgn-bielany.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa
- lokal4
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa
- lokal4
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Usługi pocztowe dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. Grębałowskiej 23/25 w Warszawie
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na rzecz Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek wraz z usługami komplementarnymi, zwrotu niedoręczonych przesyłek rejestrowanych po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia, oraz innych usług pocztowych nie objętych przedmiotem zamówienia. Usługi nie objęte przedmiotem zamówienia świadczone będą zgodnie z aktualnym regulaminem i cennikiem Wykonawcy.
3.1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w:
— załączniku nr 1 do SIWZ -„ Opis przedmiotu zamów ienia”
— załączniku nr 2 do SIWZ - „Istotne postanowienia umowy”;
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Bielany
Główny przedmiot (CPV)64.11.00.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2019-01-01, data zakończenia: 2019-08-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego w niniejszym rozdziale warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
1.3. zdolności technicznej lub zawodowej.
2. W zakresie „kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej” ” Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:
2.1. posiada wpis do rejestru operatorów pocztowych, o którym mowa w art. 6 ustawy Prawo pocztowe oraz jest uprawniony do świadczenia usług pocztowych na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
odbiór korespondencji z siedziby Zamawiającego40 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2018-12-10
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://zgn-bielany.bip.gov.pl/
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2018-12-10 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2018-12-10, 09:15, ZGN w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25, pokój nr 209
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |