m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-12-06 , 09:03:55
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o.
- adresPl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 656-63-59
- faks(0-22) 656-63-37
- e-mailzamowienia@pkin.pl
- adres internetowyhttp://www.pkin.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Hubert Zalewski
- adresZarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o., Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
- lokal1508
- telefon(0-22) 565-7698
- emailhubert.zalewski@pkin.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychPaweł Pawlak
- adresZarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o., Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
- lokal1521
- telefon(0-22) 656-77-57
- emailpawel.pawlak@pkin.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o., Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
- lokal1509
Adres, na który należy przesyłać ofertyZarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o., Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
- lokal1509
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Usługi sprzątania pomieszczeń wewnątrz budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie przez 3 lata
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest USŁUGA sprzątania pomieszczeń Strefy A obiektu Pałac Kultury i Nauki o ogólnej powierzchni 57 193 m2 w podziale na sprzątanie: a) stałe - tj. sprzątanie bieżące holu głównego, holu windowego, pomieszczeń biurowych, ciągów komunikacyjnych, korytarzy, klatek schodowych, sanitariatów i kuchenek, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy A); b)na zlecenia - tj. sprzątanie sal wystawowych, sal targowych, sal koncertowych i konferencyjnych, sprzątanie kuchenek i sanitariatów przy w/w salach, pranie wykładzin, mycie okien, oraz prace pomocnicze, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ (Formularz cenowy B
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawPałac Kultury i Nauki, Warszawa, Pl. Defilad 1
Główny przedmiot (CPV)90.91.12.00-8
Dodatkowe przedmioty (CPV)
90.91.13.00-9
90.91.92.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania36 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium125000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
● nie podlegają wykluczeniu; ● spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1)sytuacji ekonomicznej lub finansowej – wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 5 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia; 2)zdolności technicznej lub zawodowej – wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a)w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 (trzy) usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia,z czego: ● jedna z tych usług dotyczy sprzątania w biurowcu posiadającym posadzki w trzech rodzajach: kamienną, drewnianą i wykładzinową – przy czym łączna powierzchnia objęta tą usługą sprzątania musi wynosić minimum 20.000m2 (na potrzeby przedmiotowego zamówienia przyjęto, że "biurowiec" rozumie się jako obiekt z wydzielonymi pomieszczeniami z typowym wyposażeniem biurowym, tj. biurka, komputery, kopiarki, szafy na dokumenty itp., w którym zatrudnione są osoby w stałych godzinach pracy).
Zamawiający dopuszcza sumowanie powierzchni objętej usługą sprzątania w różnych biurowcach opisanych wyżej w celu wykazania się warunkiem 20.000 m2, z zastrzeżeniem, że usługa lub usługi te muszą być wykonywane równocześnie (w tym samym czasie) przez okres co najmniej 6 (sześciu) kolejnych, następujących po sobie miesięcy;
● druga i trzecia z tych usług dotyczy sprzątania w biurowcu posiadającym posadzki w trzech rodzajach: kamienną, drewnianą i wykładzinową - przy czym łączna powierzchnia objęta tą usługą sprzątania musi wynosić minimum 20.000m2 lub w innym obiekcie posiadającym posadzki w trzech rodzajach: kamienną, drewnianą i wykładzinową - przy czym łączna powierzchnia objęta tą usługą sprzątania musi wynosić minimum 20.000m2. Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania się przez wykonawcę usługą sprzątania w obiektach, o których mowa powyżej, które nie posiadają łącznie wszystkich rodzajów posadzek. W przypadku przedstawienia przez wykonawcę takiej usługi, niezależnie od w/w wymogów, wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia dodatkowej usługi obejmującej swoim zakresem pozostałe rodzaje posadzek. W każdym takim przypadku wykonawca musi wykazać się sprzątaniem powierzchni minimum 20.000m2 w takim obiekcie.
Zamawiający dopuszcza sumowanie powierzchni objętej usługą sprzątania w różnych obiektach opisanych wyżej, w celu wykazania się warunkiem 20 000 m2, z zastrzeżeniem, że usługa lub usługi te muszą być wykonywane równocześnie (w tym samym czasie) przez okres co najmniej 6 (sześciu) kolejnych, następujących po sobie miesięcy; b)dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia; c)posiada wdrożony system zarządzania jakością potwierdzone Certyfikatatem ISO9001 – Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością zgodny z wymogami norm ISO9001/PN-EN w obszarze utrzymania czystości lub certyfikat równoważny; d)posiada wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy potwierdzone Certyfikatem Systemu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zgodny z wymogami norm PN-N-18001:2004 lub certyfikat równoważny; e)dysponuje sprzętem do sprzątania obiektów wielkopowierzchniowych, takim jak: myjka ciśnieniowa,
● szorowarka do posadzek,● polerka do posadzek,● odkurzacz piorący
● wytwornica piany,● maszyna myjąca,● odkurzacz wodny – 2 sztuki
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Środki czystości posiadające certyfikat i/lub atest lub świadectwo PZH40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-01-08
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.pkin.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-01-08 godzina 12:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-01-08, 13:00, PKiN, Pl. Defilad 1, Warszawa, 15 piętro, pok.1515
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-11-29


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |