m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-12-06 , 10:41:42
I Zamawiający
ZamawiającyMiejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
- adresRatuszowa 1/3, 03-461 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 619-40-41
- faks(0-22) 619-58-98
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.zoo.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Wałęga
- adresMiejski Ogród Zoologiczny w Warszawie, Ratuszowa 1/3, 03-461 Warszawa
- lokalDział Zamówień Publicznych
- telefon22 619 40 41 w. 114
- emailprzetargi@zoo.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychŁukasz Różański
- adresMiejski Ogród Zoologiczny w Warszawie, Ratuszowa 1/3, 03-461 Warszawa
- lokalkuchnia
- telefon22 619 40 41 w. 167
- emailkuchnia@zoo.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyMiejski Ogród Zoologiczny w Warszawie, Ratuszowa 1/3, 03-461 Warszawa
- lokalSekretariat
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa mrożonych ryb i owoców morza dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mrożonych ryb i owoców morza dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie. Przedmiot zamówienia został podzielony na pięć części, zwanych ZADANIAMI:

ZADANIE Nr 1 – dostawa mrożonych ryb słodkowodnych.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostarczanie 5 500 kg mrożonych ryb słodkowodnych do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie w 2019 roku z przeciętną częstotliwością nie rzadziej niż raz na kwartał. Przewidywana ilość pojedynczej dostawy waha się w granicach od ok. 500 kg do ok. 2 000 kg.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 1.1. i Załączniku Nr 4 do SIWZ.

ZADANIE Nr 2 – dostawa mrożonego śledzia bałtyckiego.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostarczanie 9 500 kg mrożonego śledzia bałtyckiego do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie w 2019 roku z przeciętną częstotliwością nie rzadziej niż raz na kwartał. Przewidywana ilość pojedynczej dostawy waha się w granicach od ok. 500 kg do ok. 2 000 kg.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 1.2. i Załączniku Nr 4 do SIWZ.

ZADANIE Nr 3 – dostawa mrożonej makreli.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostarczanie 2 000 kg mrożonej makreli do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie w 2019 roku z przeciętną częstotliwością nie rzadziej niż raz na kwartał. Przewidywana ilość pojedynczej dostawy waha się w granicach od ok. 200 kg do ok. 400 kg.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 1.3. i Załączniku Nr 4 do SIWZ.

ZADANIE Nr 4 – dostawa mrożonego dorsza.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostarczanie 1 200 kg mrożonego dorsza do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie w 2019 roku z przeciętną częstotliwością nie rzadziej niż raz na kwartał. Przewidywana ilość pojedynczej dostawy waha się w granicach od ok. 100 kg do ok. 200 kg.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 1.4. i Załączniku Nr 4 do SIWZ.

ZADANIE Nr 5 – dostawa mrożonych owoców morza.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostarczanie następujących owoców morza do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie w 2019 roku: małże - mięso (400 kg), ośmiorniczki (220 kg), kalmary – tuby (60 kg), krewetki koktajlowe (100 kg), krewetki średnie (300 kg). Realizacja dostaw z przeciętną częstotliwością nie rzadziej niż raz na kwartał. Przewidywana ilość pojedynczej dostawy waha się w granicach od ok. 30 kg do ok. 50 kg.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 1.5. i Załączniku Nr 4 do SIWZ.


Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawMiejski Ogród Zoologiczny w Warszawie, ul. Ratuszowa 1/3, 03-461 Warszawa
Główny przedmiot (CPV)15.22.10.00-3
Dodatkowe przedmioty (CPV) 15.25.00.00-5
15.25.10.00-2

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Dostawa mrożonych ryb słodkowodnych0,00
2Dostawa mrożonego śledzia bałtyckiego0,00
3Dostawa mrożonej makreli0,00
4Dostawa mrożonego dorsza0,00
5Dostawa mrożonych owoców morza0,00
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania12 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)Data rozpoczęcia: 2019-01-01, data zakończenia: 2019-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
I. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie

II. PODSTAWY WYKLUCZENIA
1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

III. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIUM SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału: tak

IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

V. Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

VI. Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp: tak

VII. ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6 ustawy Pzp, przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w poniższym zakresie:
a) zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy wraz ze skutkami takiej zmiany regulacji prawnych;
b) zmiany wysokości ceny o kwotę, wynikającą z urzędowej zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług, obowiązującej w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy, poprzez wprowadzenie nowej stawki VAT i zmiany wynagrodzenia brutto;
c) zmiany terminu wykonania z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. Termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności;
d) zmiany ilości danego asortymentu w granicach do 30% w stosunku do ilości planowanej przy zachowaniu cen jednostkowych, w związku ze szczególną, niedającą się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zmianą potrzeb, wynikającą ze specyfiki hodowli.

VIII. Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski

IX. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

X. Informacje dodatkowe:
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie, 03-461 Warszawa, ul. Ratuszowa 1/3;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie jest Pan Patryk Koralewski,
e-mail: iod@zoo.waw.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa mrożonych ryb i owoców morza dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, znak: NZ-28-17/18, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Umowa zostanie podpisana z m.st. Warszawa oraz przekazana do Centralnego Rejestru Umów zgodnie z zasadą jawności wskazanej w ustawie o finansach publicznych. W tym też zakresie dane będą administrowane przez Miasto Stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie (00-950), Plac Bankowy 3/5, NIP: 525-22-48-481, REGON: 015259640 i w tym zakresie administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (Klauzula informacyjna Prezydenta m.st. Warszawy stanowi załącznik do umowy).

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-12-14
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://zoo.waw.pl/bip/zamowienia-publiczne/powyzej-30000-euro
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-12-14 godzina 11:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-12-14, 11:40, Dział Zamówień Publicznych w siedzibie zamawiającego
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-12-06


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |