m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Licytacja elektroniczna
Licytacja będzie prowadzona na stronie:http://aukcje.um.warszawa.pl
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-12-06 , 13:10:22
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
- adresSzwoleżerów 5, 00-464 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 336-61-58
- faks(0-22) 336-61-92
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.zgn.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jolanta Ludwicka
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
- telefon(0-22) 336-61-12
- emailludwicka.jolanta@zgn.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJolanta Ludwicka
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
- telefon(0-22) 336-61-12
- emailludwicka.jolanta@zgn.waw.pl
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wywóz gruzu wraz z odpadami poremontowymi i innych gabarytów włącznie z elektrośmieciami oraz śniegu wraz z ich załadunkiem z terenów administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
Opis zamówienia
Wykonywanie usług wywozu gruzu wraz z odpadami poremontowymi i innych gabarytów włącznie z elektrośmieciami i śniegu wraz z ich załadunkiem na każde zgłoszenie Zamawiającego /telefoniczne, pisemne, faksem/, w ciągu 24 godzin od daty ich zgłoszenia oraz informowania Zamawiającego o wykonaniu każdego zgłoszenia. Zgłoszenia te będą dokonywane w dniach i godzinach pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 ÷ 16:00
Miejsce realizacji zamówieniaWarszawa Śródmieście
Główny przedmiot (CPV)90.51.10.00-2
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Zasady postępowania w licytacji elektronicznej
Minimalna wysokość postąpień1000,00 zł.
Liczba etapów licytacji elektronicznej1
Czas trwania 1 etapu (w minutach)15
Pozostałe informacje dotyczące zasad postępowania w licytacji elektronicznej
Cena wywoławcza (pole opcjonalne): 119720,00 zł.
W licytacji obowiązują następujące wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców
1. Zamawiający przekazuje zakwalifikowanym Wykonawcą zaproszenie do udziału w licytacji elektronicznej. Zaproszenie zostanie przekazane drogą elektroniczną na adres wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. Treść zaproszenia zawierać będzie adres strony internetowej, na której odbywać się będzie licytacja elektroniczna oraz parametry licytacji elektronicznej takie jak: data i godzina otwarcia, czas trwania i warunki zamknięcia licytacji, wartość postąpienia minimalnego.

2. Kody dostępu do platformy aukcyjnej
1) Operator platformy aukcyjnej przekazuje zakwalifikowanym przez Zamawiającego Wykonawcą informację o sposobie rejestracji na platformie aukcyjnej. Loginem do platformy aukcyjnej jest adres mailowy wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, natomiast hasło przypisane do konkretnego loginu Wykonawcy otrzymują w oddzielnym mailu. Jednorazowe hasła dostępu otrzymują wyłącznie nowi użytkownicy platformy aukcyjnej. Po ich otrzymaniu użytkownicy proszeni są o zalogowanie się do platformy aukcyjnej przed rzeczywistą licytacją w celu zmiany hasła jednorazowego. Każdy użytkownik, który w przeszłości logował się do platformy aukcyjnej m. st. Warszawy na adres mailowy (login) wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, proszony jest o sprawdzenie przed rzeczywistą licytacją ważności ustanowionego przez siebie hasła.
2)O ewentualnych problemach z rejestracją należy niezwłocznie powiadomić osobę upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami, której dane kontaktowe przekazane zostaną w zaproszeniu do składania ofert w licytacji elektrycznej.
W licytacji obowiązują następujące wymagania sprzętowe
Wykonawcy chcący wziąć udział w aukcji elektronicznej muszą się zalogować na platformie aukcyjnej za pomocą danych uwierzytelniających przekazanych przez operatora platformy aukcyjnej Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej.
Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania:
-posiadać zainstalowany system operacyjny wspierany przez producenta tego systemu (Windows 7/Windows 8/Windows 10 bądź nowszy),
-być wyposażony w procesor taktowany zegarem o częstotliwości 1 GHz i posiadać co najmniej 1 GB pamięci RAM (są to wymagania jakie powinien spełnić komputer z systemem Windows 7),
-posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową wspieraną przez jej producenta: Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej IE10 albo Mozilla Firefox,
-posiadać połączenie z siecią Internet o przepustowości nie mniejszej niż 128 kb/s.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie (łącznie z podatkiem VAT).
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
I.Przedmiot umowy
1.Wykonywanie usług wywozu gruzu wraz z odpadami poremontowymi i innych gabarytów włącznie z elektrośmieciami i śniegu wraz z ich załadunkiem na każde zgłoszenie Zamawiającego.
2.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług o wysokim standardzie z zachowaniem obowiązujących przepisów, w tym sanitarno - porządkowych.
3. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo pozostawiać w stanie czystym miejsca załadowania przedmiotu zamówienia.
4. Przy realizowaniu usługi pomoc tragarska ze strony pracowników Zamawiającego jest niedozwolona, a Wykonawca zapewni ilość osób wystarczającą do szybkiego i sprawnego załadunku przedmiotu umowy.
5. Wymagania odnośnie uprawnień: uzyskanie wszelkiego rodzaju przepustek i zezwoleń uprawniającą flotę do poruszania się, postoju i zatrzymywania się na terenie Dzielnicy Śródmieście (w tym Starego i Nowego Miasta) leży po stronie Wykonawcy.
II. Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności
1. W cenach jednostkowych ujęte są wszystkie czynności określone w zamówieniu.
2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty i wydatki niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
3. Rozliczenie usług odbywać się będzie w odstępach jednomiesięcznych, zgodnie z potwierdzanymi przez przedstawicieli Zamawiającego protokółami odbioru realizacji usługi.
4. Wykonawca zobowiązany jest – po każdym zrealizowanym zleceniu - pozyskać od przedstawiciela Zamawiającego pisemne potwierdzenie realizacji zlecenia – wraz z określeniem ilości zrealizowanych usług.
5. Za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej Umowy Wykonawca będzie wystawiać faktury wskazując jako nabywcę/podatnika Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa NIP: 525-22-48-481, a jako odbiorców faktur i płatników oraz adres do korespondencji poszczególne administracje
6. Wykonawca zobowiązany jest składać faktury w kancelarii Pionu Finansowo-Księgowego ZGN ul. Mokotowska 67a, 00-530 Warszawa, tel. 22-627-75-04 (05), najpóźniej do 10-go dnia każdego miesiąca.
7. Zakres zamówienia może być pomniejszony do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tytułu skorzystania z powyższego zmniejszenia zamówienia przez Zamawiającego.
8. Faktury prawidłowo wystawione przez Wykonawcę płatne będą w ciągu 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy podane w fakturze. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9.W przypadku, gdy Zamawiający zostanie obciążony karą porządkową z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę prac określonych w umowie, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu, w terminie 7 dni od daty otrzymania dokumentu obciążenia karą, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy.
10.Zmniejszenie ilości wywozów zaplanowanych przez Zamawiającego, na podstawie których określono wartość zamówienia, nie powoduje zmiany niniejszej umowy. Wykonawcy nie przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń z tego tytułu.
11.Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:
1)stawki podatku od towarów i usług,
2)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
III Zobowiązania Wykonawcy
1.Wykonawca lub podwykonawca w celu realizacji zamówienia zobowiązuje się zatrudnić na podstawie umowy o pracę wszystkich osób (min. 2 osoby) wykonujących czynności w trakcie realizacji w/w zamówienia (czynności załadunku gruzu, gabarytów, śniegu wraz z ich wywozem.
2.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy i na każde żądanie w trakcie realizacji umowy przedstawiał Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zatrudnienie w/w pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o każdej zmianie w zatrudnieniu w/w pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.
3.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
4.Wykonawca zobowiązany jest również do:
1) do przedstawienia umowy z podwykonawcą w ciągu 7 dni od dnia jej zawarcia i ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za działania i zaniechania podwykonawcy jak za własne, w tym za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy, związaną z realizacją przedmiotu umowy,
2) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywanymi pracami budowlanymi przez cały okres realizacji robót, tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego ich odbioru końcowego, bez uwag i zastrzeżeń na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł.
5.W przypadku opóźnienia, zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy, niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków wynikających z Umowy, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wykonania Umowy. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający może, niezależnie od realizacji innych uprawnień przysługujących mu w ww. przypadkach, zlecić dowolnej osobie trzeciej wykonanie przedmiotu Umowy lub jakiegokolwiek obowiązku Wykonawcy wynikającego z Umowy, na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), na co Wykonawca wyraża zgodę.
6.Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kwotę odpowiadającą kosztom wykonania zastępczego w terminie 7 dni od dnia doręczenia noty obciążeniowej.
7. Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest uzyskać wszelkiego rodzaju przepustki i zezwolenia uprawniające do poruszania się, postoju i zatrzymywania się na terenie Dzielnicy Śródmieście (w tym Starego i Nowego Miasta).
IV. Kary umowne
1.Wszelkie reklamacje na niewykonane lub nienależycie wykonane usługi Zamawiający niezwłocznie przekazuje Wykonawcy telefonicznie lub pisemnie/faxem, odnotowując ją jednocześnie w kontrolce usług.
2.Wykonawca ma obowiązek załatwić reklamację (jedna reklamacja dotyczy 1 posesji) w terminie 2 dni roboczych.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w następujących przypadkach i wysokości:
1)Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
a)20 % ceny danego zlecenia za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki
w przystąpieniu do wykonania zlecenia jednostkowego określonego w § 4 ust. 10;
b)0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi, potwierdzonego wpisem w kontrolce usług;
c)10 % wartości przedmiotu umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy;
d)10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;
e)w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia osób na umowę o pracę lub nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie umów o pracę dokumentujących świadczenie pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2.000,00 zł brutto. Kara umowna będzie naliczana za każdy następny miesiąc, w którym Wykonawca nie wypełnił zobowiązania, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, od każdej osoby oddzielnie
2)Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia z zastrzeżeniem pkt V ppt 1
4. W przypadku konieczności skorzystania przez Zamawiającego z zastępczego wykonania zleconych usług Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 250 % wartości niewykonanych prac Potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia prac, ani z innych zobowiązań umownych. Strony mają prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
5. Zamawiający może potrącić kary umowne z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy.
6. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za poniesioną szkodę.
V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, niezależnie od przypadków określonych w kodeksie cywilnym, w szczególności, gdy:
1)wystąpi istotna zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i Zamawiający odstąpi od umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy
2)dokonana zostanie zmiana planu finansowego nie przewidująca środków
na realizację całości lub części umowy lub nie zostaną zatwierdzone środki w planie finansowym.
3)Wykonawca podejmuje działania mogące narazić Zamawiającego na powstanie szkody, zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, zajęty zostanie majątek Wykonawcy w wyniku prowadzenia przeciwko niemu postępowania egzekucyjnego na skutek czego prowadzenie robót zostanie przerwane, a także wystąpią inne okoliczności uniemożliwiające bądź ograniczające swobodne wykonywanie przez Wykonawcę jego obowiązków umownych.
W takich przypadkach Wykonawca nie może żądać kary umownej ani też odszkodowania.
2.Ponadto zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:
1)Wykonawca nienależycie wykonuje przedmiot umowy;
2)zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy;
3)Wykonawca nie dotrzymuje warunków Umowy, o których mowa w § 1 ust. 1
4)Wykonawca zapłacił dwukrotnie karę umowną w okresie jednego kwartału
5)Wykonawca narusza postanowienia umów zawartych z podwykonawcami.
3.Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie oświadczenia.
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1.Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy pzp, o udzielenie zamówienia ubiegać mogą się Wykonawcy którzy:
1)nie podlegają wykluczeniu;
2)spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a)sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł.
b)zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże,
że:
b.1 w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie 2 zamówienia odpowiadające przedmiotowi zamówienia i o wartości nie mniejszej niż 50.000 złotych brutto każde;
b.2 dysponuje sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia:
- samochód samowyładowczy o ciężarze max brutto nie przekraczającym 5t. oraz koparkoładowarka typu Ostrówek lub inna równoważna o ciężarze max brutto nie przekraczającym 8t. (ze względu na konieczność usuwania śniegu z tarasu budynku Gen. Andersa 1, który stanowi jednocześnie dach nad lokalami użytkowymi)
- samochód o ładowności do 3,5t., o ciężarze max brutto nie przekraczającym 10t. (ze względu na szczególny charakter obszaru Starego i Nowego Miasta, z uwagi na wąskie uliczki i altanki śmietnikowe znajdujące się w podwórkach, na które wjazd jest utrudniony przez niskie i wąskie prześwity bramowe)
lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego.
Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
a)wykaz 2 usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 (każda), wykonanych lub wykonywanych w z okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania,
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wzór stanowi załącznik nr 4), z załączeniem dowodów określających czy te usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
Zamawiający zgodnie z § 2 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości
i Technologii z 17 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 poz. 1993) może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie
b) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 50.000,00 zł.;
c)Oświadczenie o dysponowaniu sprzętem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia (wzór stanowi załącznik nr 5):
c.1 samochód samowyładowczy o ciężarze max brutto nie przekraczającym 5t. oraz koparkoładowarka typu Ostrówek lub inna równoważna o ciężarze max brutto nie przekraczającym 8t. (ze względu na konieczność usuwania śniegu z tarasu budynku Gen. Andersa 1, który stanowi jednocześnie dach nad lokalami użytkowymi)
- c.2 samochód o ładowności do 3,5t., o ciężarze max brutto nie przekraczającym 10t. (ze względu na szczególny charakter obszaru Starego i Nowego Miasta, z uwagi na wąskie uliczki i altanki śmietnikowe znajdujące się w podwórkach, na które wjazd jest utrudniony przez niskie i wąskie prześwity bramowe
lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego.
IV Informacje administracyjne
Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuWnioski należy składać do dnia 2018-12-17 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej
Termin otwarcia licytacji elektronicznej 2019-01-03 godzina 10:00
Termin zamknięcia licytacji elektronicznej 2019-01-03 godzina 10:15
Warunki zamknięcia licytacji elektronicznej
Zamawiający zamyka licytację, gdy w podstawowym czasie nie zostanie złożona żadna oferta lub, gdy w ciągu 3 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta, jednakże nie wcześniej niż po upływie 15 minut od otwarcia licytacji.
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |