m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-12-06 , 14:07:32
I Zamawiający
ZamawiającySamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka
- adresMilenijna 4, 03-125 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 519-33-76
- faks(0-22) 519-33-75
- e-mailsekretariat@zozbialoleka.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zozbialoleka.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Marzena Rutkowska
- adresSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka, Milenijna 4, 03-125 Warszawa
- lokal109
- telefon(22) 519 33 91
- email
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMarzena Rutkowska
- adresSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka, Milenijna 4, 03-125 Warszawa
- lokal109
- telefon(22) 519 33 91
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka, Milenijna 4, 03-125 Warszawa
- lokal109
Adres, na który należy przesyłać ofertySamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka, Milenijna 4, 03-125 Warszawa
- lokal109
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zakup i dostawa szczepionek dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka ul. Milenijna 4
Opis zamówienia
zakup i dostawa szczepionek dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka ul. Milenijna 4
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdroowtnej warszawa-Białołeka ul. Milenijna 4
Główny przedmiot (CPV)33.65.16.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1zakup i dostawa szczepionek0,00
2zakup i dostawa szczepionek0,00
3Zakup i dostawa szczepionek0,00
4zakup i dostaw szczepionek0,00
5zakup i dostawa szczepionek0,00
6Zakup i dostawa szczepionek0,00
7zakup i dostaw szczepionek0,00
8Zakup i dostawa szczepionek0,00
9zakup i dostaw szczepionek0,00
10Zakup i dostaw szczepionek0,00
11zakup i dostaw szczepionek0,00
12Zakup i dostaw szczepionek0,00
13Zakup i dostawa szczepionek0,00
14Zakup i dostawa szczepionek0,00
15zakup i dostawa szczepionek0,00
16Zakup i dostaw aszczepionek0,00
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania12 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
czas dostawy40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-12-14
Cena: 0,00 zł.
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-12-14 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-12-14, 11:00, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdroowtnej Warszawa-Białołęka
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-12-06


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |