m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-12-06 , 14:55:32
I Zamawiający
ZamawiającyStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
- adresul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 59 89 400
- faks(0-22) 59 89 403
- e-mailbiuro@aktywnawarszawa.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.aktywnawarszawa.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Urszula Bontruk
- adresStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
- lokal214
- telefon(0-22) 16 27 214
- emailubontruk@aktywnawarszawa.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
- lokal209
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Kompleksowe utrzymanie czystości w Ośrodkach Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w 2019 roku postępowanie nr ZP/PN/U/37/2018)
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie czystości w Ośrodkach Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w 2019 roku.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Istotnymi Postanowieniami Umowy,
w tym Opisem przedmiotu zamówienia, odpowiednio dla każdego zadania, stanowiącymi Załącznik nr 1 i nr 2 do SIWZ.
2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę pracowników wykonujących przedmiot zamówienia w trakcie realizacji zamówienia.
3. Przedmiot zamówienia Zamawiający dzieli na niżej wymienione zadania:
Zadanie Nr 1: Sprzątanie i utrzymanie porządku oraz świadczenie innych usług związanych z utrzymaniem czystości w Ośrodku Namysłowska w Warszawie, przy ul. Namysłowskiej 8 w 2019 roku.
Zadanie Nr 2: Sprzątanie i utrzymanie porządku oraz świadczenie innych usług związanych z utrzymaniem czystości w części administracyjno-biurowej oraz części sportowej w budynku, przy ul. Rozbrat 26 w Warszawie położonym na terenie Ośrodka Rozbrat-Jutrzenka (obiekt Rozbrat) w 2019 roku.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawOśrodki SCS AW na terenie m. st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)90.91.00.00-9
Dodatkowe przedmioty (CPV)
90.91.12.00-8

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Sprzątanie i utrzymanie porządku oraz świadczenie innych usług związanych z utrzymaniem czystości w Ośrodku Namysłowska w Warszawie, przy ul. Namysłowskiej 8 w 2019 roku.3500,00
2Sprzątanie i utrzymanie porządku oraz świadczenie innych usług związanych z utrzymaniem czystości w części administracyjno-biurowej oraz części sportowej w budynku, przy ul. Rozbrat 26 w Warszawie położonym na terenie Ośrodka Rozbrat-Jutrzenka (obiekt Rozbrat) w 2019 roku. 4000,00
Razem 7500,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium7500,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1. spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku,
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku,
3) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że:

Zadanie 1:
Wykonują lub wykonywali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi sprzątania w obiektach sportowych, trwające nie krócej niż 12 miesięcy każda - wartość każdej usługi nie może być mniejsza niż 100 000,00 zł netto oraz załączą dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
Zadanie 2:
Wykonują lub wykonywali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi sprzątania powierzchni biurowych, trwające nie krócej niż 12 miesięcy każda – wartość każdej usługi nie może być mniejsza niż 100 000,00 zł netto oraz załączą dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
Dotyczy wszystkich zadań:
w przypadku usług wykonywanych, wartość i okres wykonywania, o których mowa powyżej, należy odnieść do wykonanej części usługi.

2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.
3. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy w oparciu o art. 24 ust. 5 Ustawy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Jakość świadczonej usługi20 %
Doświadczenie osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia 20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-12-14
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.aktywnawarszawa.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-12-14 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-12-14, 09:15, Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostka Budżetowa m.st. Warszawy, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa pok. 109
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-12-06


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |