m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-12-06 , 15:22:37
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
- adresSzwoleżerów 5, 00-464 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 336-61-58
- faks(0-22) 336-61-92
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.zgn.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jolanta Ludwicka
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
- telefon(0-22) 336-61-12
- emailludwicka.jolanta@zgn.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJolanta Ludwicka
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
- telefon(0-22) 336-61-12
- emailludwicka.jolanta@zgn.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Sprzątanie i utrzymanie czystości w siedzibie głównej Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy przy ul. Szwoleżerów 5 (usługa ciągła) oraz siedzib ADK 1,2,3,5,6 (usługa w ramach zastępstw w okresie absencji sprzątaczy) wraz z jednokrotnym myciem okien na w/w obiektach
Opis zamówienia
zamiatanie odkurzanie (za pomocą odkurzacza), mycie i doczyszczanie podłóg, wykładzin, listew ściennych i cokołów przy pomocy odpowiednich środków i odpowiedniego sprzętu; opróżnianie koszy na śmieci i wynoszenie śmieci do wskazanych przez Zamawiającego kontenerów zgodnie z zasadami segregacji; opróżnianie niszczarek ze ścinek papieru, wymiana worków i wynoszenie do wyznaczonego kontenera,
wymiana worków na śmieci; przecieranie na wilgotno oraz konserwacja zewnętrznych powierzchni mebli; odkurzanie (za pomocą odkurzacza) i przecieranie na wilgotno mebli tapicerowanych, siedzisk i stelaży; przecieranie na wilgotno oraz konserwacja nie zajętych dokumentami powierzchni biurek, stołów, szafek; wycieranie na sucho sprzętu biurowego i innego drobnego wyposażenia pomieszczeń(lampy biurkowe, monitor i komputery, aparaty telefoniczne, taksy, kopiarki, skanery, niszczarki, wentylatory, itp.); mycie na mokro podłóg zmywalnych; przecieranie na wilgotno parapetów; sprzątanie pomieszczeń socjalnych/aneksów kuchennych; mycie i dezynfekcja ceramiki sanitarnej i armatury (umywalki, zlewozmywaki , baterie; opróżnianie i mycie popielniczek; przecieranie na wilgotno i odtłuszczanie klamek drzwi; uzupełnianie papieru toaletowego , mydła, ręczników papierowych i kostek wc w wyznaczonych do tego dozowników; utrzymanie w stałej czystości podajników, dozowników, suszarek do szczotek klozetowych; mycie l dezynfekcja toalet I pisuarów; mycie i dezynfekcja zlewozmywaków umywalek; mycie armatury, luster; dokładne odkażanie/dezynfekcja klamek w drzwiach
mycie i konserwacja drzwi wewnętrznych i zewnętrznych; mycie parapetów l kaloryferów; mycie lamp i opraw, lastrów i żyrandoli; wycieranie obrazów(ram), tablic informacyjnych j korkowych wraz z obramowaniem; usuwanie kurzu z kratek wentylacyjnych; usuwanie kurzu z kwiatów; czyszczenie sprzętu biurowego i innego drobnego wyposażenia pomieszczeń – min. lampy burkowe, monitor i komputery, aparaty telefoniczne, faksy, kopiarki, skanery, niszczarki, wentylatory Itp. (specjalistyczną pianką do czyszczenia obudów i powierzchni laminowanych, pianką do czyszczenia matryc LCD/TFT antystatyczną bakteriobójczą.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa Śródmieście
Główny przedmiot (CPV)90.91.92.00-4
Dodatkowe przedmioty (CPV) 91.91.13.00-9


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-06-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium1800,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1)wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie
a)wykaz usług wykonanych lub wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 2 zamówienia o wartości min. 120.000,00 zł każde wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane;
b)Wykonawca załączy dowody określające czy usługi te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zgodnie z § 2 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 17 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 poz. 1993). może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie
2) Wykonawca dysponuje min. 4 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (zatrudnia/zatrudni je na umowę o pracę na okres realizacji zamówienia);
3)wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż cena oferty;
4) Wykonawca posiada certyfikat jakości systemu zarządzania w zakresie prowadzonej działalności, a w szczególności w zakresie zlecanej usługi
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Jakość wykonania usługi40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-12-14
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zgn.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-12-14 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-12-14, 12:30, siedziba ZGN pok. 209
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-12-06


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |