m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-12-06 , 15:36:58
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Ochota m.st. Warszawy
- adresGrójecka 17A, 02-021 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 57-83-490
- faks(0-22) 659-07-91
- e-mailochota.zamowienia@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.urzadochota.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Maciej Malchar
- adresDzielnica Ochota m.st. Warszawy, Grójecka 17A, 02-021 Warszawa
- lokal408
- telefon(0-22) 578 35 60
- emailmmalchar@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMaciej Malchar
- adresDzielnica Ochota m.st. Warszawy, Grójecka 17A, 02-021 Warszawa
- lokal408
- telefon(0-22) 578 35 60
- emailmmalchar@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Ochota m.st. Warszawy, Grójecka 17A, 02-021 Warszawa
- lokal408
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Ochota m.st. Warszawy, Grójecka 17A, 02-021 Warszawa
- lokal408
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Świadczenie usług sprzątania dla Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania dla Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do SIWZ (wraz z Załącznikami Nr: 1a, 1b, 1c i 1d do OPZ).
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)90.91.92.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium3000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
A.nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy;
B.spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, w tym wykonali albo wykonują (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych o wartości minimum 200.000, 00 zł brutto każda;
C. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w lit. B, w stosownych sytuacjach w odniesieniu do niniejszego zamówienia, Wykonawcy mogą powołać się na zdolności techniczne lub zawodowe innego podmiotu, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, pod warunkiem, że:
1.Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
2. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy;
3.W odniesieniu do warunków, o których mowa w lit B, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych w postępowaniu
A. Wykonawca do swojej oferty, sporządzonej na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ, dołączy:
1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca i/lub podmiot, na zasoby którego powołuje się Wykonawca, nie podlega wykluczeniu z postępowania – sporządzone na podstawie Załącznika Nr 3 do SIWZ;
2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca i/lub podmiot, na zasoby którego powołuje się Wykonawca, spełnienia warunki udziału w postępowaniu – sporządzone na podstawie Załącznika Nr 4 do SIWZ;
3. Zobowiązanie podmiotu/podmiotów, na zasoby którego/których Wykonawca powołał się w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca nie wykazał samodzielnego spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności:
a)zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b)sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia;
c)zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
d)czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia).
B.Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, na wezwanie Zamawiającego złoży następujące dokumenty lub oświadczenia:
1.Aktualny na dzień złożenia wykaz usług, o których mowa w pkt 1 lit. B wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.
2. W celu ustalenia braku podstaw do wykluczenia – odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca, 2016r.w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2016r., poz. 1126), Zamawiający zażąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 4 ww. rozporządzenia;
C. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Zastosowanie odkurzaczy wodnych z filtrem Hepa14 %
Czas reakcji na zgoszenie konieczności wykorzystania serwisu sprzątającego26 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-12-14
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.urzadochota.waw.pl/page/1327,zamowienia-publiczne
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-12-14 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-12-14, 12:00, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Ochota przy ul. Grójeckiej 17a w Warszawie (02-021), w pok. nr 120, piętro I
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-12-06


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |