m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPoniżej 443 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-12-07 , 07:54:50
I Zamawiający
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
- adresWilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 655-46-78
- faks(0-22) 655-46-79
- e-mailinfo@metro.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Agnieszka Królak
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal106 bud. 3C
- telefon(+48) 22 655 46 99
- email
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAgnieszka Królak
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal106 bud. 3C
- telefon(+48) 22 655 46 99
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal106 bud. 3C
Adres, na który należy przesyłać ofertyMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal106 bud. 3C
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia

Remont instalacji BMS i sieci przemysłowej w ob.nr 1 wraz
z podniesieniem licencji i oprogramowania do wizualizacji
i sterowania WONDERWARE PLATFORMA SYSTEMOWA
Opis zamówienia

Remont instalacji BMS i sieci przemysłowej w ob.nr 1 wraz
z podniesieniem licencji i oprogramowania do wizualizacji
i sterowania WONDERWARE PLATFORMA SYSTEMOWA
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)72.71.00.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-02-28
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium4200,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje osobą lub osobami które będą uczestniczyć w wykonaniu Przedmiotu Zamówienia, są zdolne do jego wykonania, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie w zakresie wykonywania usługi, w następującym zakresie:
1) minimum 1 osoba, która ukończyła szkolenie poparte certyfikatem / zaświadczeniem z Platformy Systemu Wonderware – tworzenie aplikacji,
2) minimum 1 osoba posiadająca świadectwo kwalifikacyjne eksploatacyjne E i dozorowe D – Grupy 1 (dopuszczalne jest spełnienie warunku przez 1 lub więcej osób),
3) minimum 1 osoba z uprawnieniami do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena90 %
Skrócenie terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-12-13
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.postepowania.metro.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-12-13 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-12-13, 12:30, w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ulicy Wilczy Dół 5, pok. nr 101C bud. 3C
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-12-06


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |